Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

P. Rogério Gomes píše o povolaní rehoľného brata

„V deň, keď slávime sviatok svätého brata Gerarda Majellu, by som chcel pozvať celú Kongregáciu k modlitbe, rozjímaniu, uvažovaniu a práci pre povolanie rehoľného brata,“ píše generálny predstavený P. Rogério Gomes vo svojom liste s názvom „Misionári nádeje v šľapajach Vykupiteľa“.

Rím, 16. októbra 2022

Sviatok svätého Gerarda Majellu

MISIONÁRI NÁDEJE V ŠĽAPAJACH VYKUPITEĽA

Bratom,

Kňazom, 

(vice) provinciálom,

formátorom,

sekretariátom pre povolania,

kandidátom na povolanie,

formovaným,

Pozdravujem vás v Kristovi, Vykupiteľovi!

  1. Pred 267 rokmi, 16. októbra 1755, Gerard Majella vo veku 29 rokov prežil v Caposele v Taliansku veľkonočné tajomstvo. Jeho život bol krátky, ale intenzívny v modlitbe a pokání, v starostlivosti o najchudobnejších, v duchovnom sprevádzaní rehoľníčok a v službe Kongregácii. Odhliadnuc od životopisov, ktoré z neho urobili zázračného svätca, veľkým Gerardovým zázrakom bolo, že bol hlboko ľudským, a tak sa v škole modlitby a života posväcoval. Gerard bol predovšetkým učeníkom Vykupiteľa!
  2. V tento deň, keď slávime sviatok svätého brata Gerarda, by som chcel pozvať celú Kongregáciu k modlitbe, meditácii, rozjímaniu a práci pre povolanie rehoľného brata. Je dôležité pamätať na to, že „prvou službou, ktorú bratia vykonávajú v Cirkvi ako rehoľníci, je ‚udržiavať v pokrstených živé vedomie základných hodnôt evanjelia‘ a ‚potrebu odpovedať svätým životom na Božiu lásku vliatu do sŕdc prostredníctvom Ducha Svätého.‘ (porov. Rim 5,5) Všetky ostatné služby a poslania, ktoré rôzne formy zasväteného života vykonávajú, nachádzajú zmysel a dôvod existencie od začiatku v tejto prvej službe.“ Takto nás povolanie rehoľného brata vedie k prvému základu, aby sme ako pokrstení boli dobrou zvesťou a misionármi nádeje v šľapajach Vykupiteľa. Takéto povolanie na seba berie základné prvky zasväteného života a núti nás preniknúť do našich sŕdc (pamätať), že všetci sme bratia. V našej Kongregácii sa klerici pred vysvätením nazývajú brat alebo fráter. Inými slovami, núti nás to zamýšľať sa nad tým, že služba, ktorá neprechádza základom bratstva, je prázdna. A na to v našom zasvätenom živote nemôžeme nikdy zabudnúť. 
  3. V našich konštitúciách sa uvádza, že sme klerický inštitút (porov. Konšt. 1). Za týmito kánonmi je Duch, ktorý dal Alfonzovi od počiatku inšpiráciu založiť Kongregáciu s dvoma pľúcami: klerikmi a bratmi. Tieto dva spôsoby bytia sa spájajú do jedného jediného spôsobu, redemptoristického bytia s jeho vitalitou, aby vytvorili jedno jediné misionárske telo (porov. Konšt. 2). Zabudnúť na tento princíp znamená nebrať do úvahy skutočnosť, že redemptoristický život je úplný len preto, že dýcha dvoma pľúcami a tento spôsob bytia nám dáva vitalitu a určuje náš zasvätený život. Takto by medzi nami nemali byť žiadne rozdiely: sme redemptoristi a líšime sa len v službe, ktorú vykonávame v Cirkvi a v Kongregácii v prospech tých najchudobnejších a najopustenejších (porov. Lk 4,16-18).
  4. V Kongregácii má len málo jednotiek značnejší počet rehoľných bratov. V mnohých z nich sa ich počet vytráca, zatiaľ čo v iných nie sú vôbec žiadne povolania. Vyskytujú sa situácie, kde sú mladí muži, ktorí chcú byť bratmi, ale sú nútení predstavenými alebo formátormi, aby sa nechali vysvätiť. Tvárou v tvár tomuto kontextu nie je správny čas kriticky si položiť otázku, čo sa deje? Nízka pôrodnosť v rodinách, a teda nedostatok povolaní, nedostatočná propagácia povolaní, ktorá by predstavila povolanie rehoľného kňaza a brata (Ratio Formationis, aktualizované (2020), č. 90), väčšie zameranie na kňazskú službu než na zasvätený život, nedostatok formačných štruktúr?
  5. Nedostatok povolaní rehoľných bratov by mohol byť znakom toho, že redemptoristický zasvätený život sa príliš sústreďuje na konanie a zabúda na svoje bytie, ktoré má rozmer svedectva, a preto určuje misijnú činnosť. Táto rovnováha je základom, ak chceme byť misionármi nádeje v šľapajach Vykupiteľa. Preto je zdravé, aby sme v celej Kongregácii uvažovali vo svetle tém – identita, poslanie, zasvätený život, formácia a vedenie -, o ktorých sa hovorilo na XXVI. generálnej kapitule (2022), a uvažovali o povolaní rehoľného brata. 
  6. Je potrebné pripomenúť, že aj v situáciách, keď neexistuje špecifická formácia pre bratov, aktualizované Ratio Formationis a dokument Komisie pre bratov ponúkajú v tomto smere usmernenia. Okrem formácie týkajúcej sa zasväteného života majú mať rehoľní bratia možnosť štúdia v rôznych oblastiach, ktoré prispievajú k našej charizme. Podľa Ratio Formationis, č. 81: „Ak je to možné, bratia by mali získať vzdelanie, ktoré by bolo zavŕšené diplomom alebo titulom, a to v akejkoľvek oblasti, ktorá je vhodná pre talenty jednotlivca a v súlade s charizmou Kongregácie a prioritami každej jednotky a konferencie. Formácia bratov by mala zahŕňať základné vzdelanie v teológii a pastoračnú skúsenosť (porov. Konšt. 89; PC 18), aby mohli uplatňovať spoluzodpovednosť vo vedení podľa svojich talentov (porov. 25. gen. kap., 2016, rozhodnutie 27).“
  7. Okrem toho je vždy možné, aby (vice) provinciálni predstavení viedli dialóg o zdieľaní formačných, pastoračných skúseností bratov, o bývaní v dome formácie vhodnom pre bratov a o možnosti pastoračného roka v jednotkách Kongregácie, ktoré majú prítomnosť bratov. Je dôležité učiť sa spoločne!
  8. Z pastoračného hľadiska existuje veľa možností, ako môžu rehoľní bratia uplatniť svojho misionárskeho ducha (katechéza, sprevádzanie, liturgická formácia, spravodlivosť a mier atď.) Najprv však potrebujeme pastoračné obrátenie, aby sme ich vedeli prijať. Pastorácia, ktorá sa zameriava len na kňazskú službu a sviatosti, nedáva priestor bratom a laikom, aby boli zapojení do nášho poslania. 
  9. Drahí spolubratia, rehoľní kňazi a bratia, tí, ktorí sú vo formácii, laici spojení s našou misiou, formačné sekretariáty, podporovatelia povolaní a pastoračné sekretariáty, nech spoločne šírime krásu povolania rehoľného brata, ako aj rehoľného kňaza v rámci krásy služby laikom a ich pastoračnej tvorivosti. Nech čerpáme a zdieľame našu charizmu z ich vlastného života. V Kongregácii je priestor a poslanie pre rehoľného kňaza, rehoľného brata a laikov. Sme misionárskym telom s neuveriteľnou evanjelizačnou silou, ak spojíme svoje sily s potrebnou tvorivosťou, aby sme v tejto historickej chvíli, ktorú nám Boh dal, ohlasovali copiosa apud eum redemptio
  10. Nech svätý brat Gerard bdie nad Kongregáciou a svojím príkladom modlitby, pokory a vernosti vzbudí mnoho povolaní, aby posilnil naše misionárske telo rehoľných bratov a kňazov. Nech sa tak stane!

V Kristovi Vykupiteľovi, bratsky,

P. Rogério Gomes CSsR, generálny predstavený

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved