Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Októbrové číslo časopisu Slovo medzi nami: Po mene som ťa zavolal

Spoloč­ne sa budeme usilovať byť s Ježišom, budeme počúvať, ako nás oslovuje menom, a prosiť ho, aby nám ukázal svoju tvár. Ako? Prostred­níctvom uvažovania o tom, ako Ježiša stretli traja evanjelioví hrdinovia – Mária Magdalé­na, Zachej a apoštol Tomáš. Hlavné články tohto čísla napísala Jeanne Kuno­vá, ktorá má na svojom konte mnohé biblické štúdie aj zbierku básní a kedysi pracovala v Slove medzi nami. Na obálke októbrového čísla je ikona v melchitskom gréckokatolíckom Katedrálnom chráme v Haife Mária Magdaléna so zmŕtvychvstalým Kristom.

Z článkov sa dozvieme najmä to, že Ježiš pri­jíma každého človeka podľa toho, kým je a v akom bode svojho života sa práve nachá­dza. Každý deň počas tohto mesia­ca budeš môcť počuť, ako ťa Pán oslovuje tvojím menom. Môžeš začuť, ako ti hovorí: Ako dlho som túžil posedieť si s tebou počas tichej chvíľky tvojho dňa. Prišiel som ťa za­chrániť, nie odsúdiť ťa. Započúvaj sa teda do Ježišovho hlasu. Za­hľaď sa na neho v modlitbe a po­cítiš, že aj on hľadí na teba. Ježiš nepreháňal, keď sľúbil: „Blaho­slavení tí, ktorí nevideli a uverili“ (Jn 20, 29). Tie slová hovoril o te­be a o mne.

Ako píše v úvodníku editor slovenského vydania Lukáš Vaník, to, či prežijeme veľké stretnu­tie s Pánom, nezáleží len na nás. Pán nám môže udeliť mimoriad­nu audienciu aj bez predchádza­júcich „malých“ stretnutí. No je pravdepodobné, že ak sa s ním budeme stretávať často, častejšie prežijeme také stretnutie s ním, ktoré nám radikálne zmení život.

Časopis Slovo medzi nami vychádza 10-krát ročne a okrem aktuálnych tém v oblasti kresťanskej viery a kresťanského života prináša meditácie k liturgickým textom na každý deň. Tlačené alebo online vydanie si môžete objednať v našom eshope: https://slovomedzinami.sk//kategoria/casopis-smn/.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved