Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Tretia nedeľa v júli, Najsvätejšieho Vykupiteľa – titul Kongregácie slávia Redemptoristi po celom svete

Vykúpenie je hojné nielen preto, že nás oslobodzuje z hriechu a všetkých jeho skutkov, ale tiež preto, že nám udeľuje nový život v Kristovi. Sv. Alfonz to vyjadruje tým, že porovnáva Ž 130, 7 s inými textami, ktoré hovoria o „hojnosti“ milosti a nového života, zvlášť u Jn 10, 10: Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie; a tiež Rim 5, 15: Ale s darom to nie je ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar; a Rim 5, 20: Ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť.

Spolu so sv. Alfonzom Konštitúcie Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa chápu vykúpenie v širšom slova zmysle, keď v Konštitúcii 6 sa píše o redemptoristoch ako o „pokorných a odvážnych služobníkoch evanjelia“. „Toto posolstvo má osobitne na zreteli hojné vykúpenie: totiž lásku Boha Otca, ktorý  ,nás miloval a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy‘ (1 Jn 4, 10) a ktorý prostredníctvom Ducha Svätého oživuje všetkých v neho veriacich.

Takéto vykúpenie sa dotýka celého človeka a zdokonaľuje a pretvára všetky ľudské hodnoty, aby všetko bolo zjednotené v Kristovi (porov. Ef 1, 10; 1 Kor 3, 23) a privedené k svojmu cieľu, totiž k novej zemi a k novému nebu (porov. Zjv 21, 1).“

Milosrdný Bože, ty si ustanovil svojho milovaného Syna za Spasiteľa sveta a pre zásluhy jeho smrti daroval si nám nový život; prosíme ťa, daj, aby sme sa pri vďačnej spomienke na toto dobrodenie vinuli k tebe s úprimnou láskou a neprestajne požívali ovocie vykúpenia.

Príbuzné články:

Kristus Kráľ – milosrdný Vykupiteľ (P. Brehl – VIDEO)

Pápež František o Milosrdnom Vykupiteľovi

Svedkovia Vykupiteľa v zranenom svete – solidarita a misia

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved