Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Misijné povolanie redemptoristov: List generálneho predstaveného

Dnes opäť oslavujeme Deň misijného povolania. Táto každoročná oslava je vždy druhú novembrovú nedeľu, v blízkosti výročia vzniku Kongregácie 9. novembra, od ktorého tento rok ubehlo 287 rokov. Pri tejto príležitosti prinášame list generálneho predstaveného, p. Michaela Brehla, CSsR.

Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári a spolupracovníci,

V čase, keď sa pripravujeme na oslavu Svetového dňa modlitieb za misijné povolanie redemptoristov 10. novembra, vás pozývam uvažovať v modlitbe nad slovami pápeža Františka:

Poslanie v srdci ľudu nie je úsekom môjho života alebo ozdobou, ktorú môžem odložiť, nie je to prívesok alebo jeden z okamihov života… Ja som misiou na tejto zemi, a preto som na tomto svete. V dôsledku toho potom každá pastorácia, každá formácia a každá duchovnosť sa týka povolania. (Christus Vivit #254)

Hoci pápež František adresoval tieto slová predovšetkým mladým ľuďom, verím, že sú určené všetkým nám, ktorí sme boli pozvaní žiť redemptoristické misijné povolanie. Práve toto bolo priamo v centre našich modlitieb, uvažovania, rozlišovania a rozhodovania počas každej konferencie v rámci stretnutí v polovici šesťročia. Naše misionárske povolanie je v samom jadre procesu reštrukturalizácie a našich apoštolských plánov: ako „jedno misionárske telo“ (Konšt. 2) sme dnes prorockými svedkami Vykupiteľa v našom zranenom svete.

Viac ako inokedy sme pozvaní žiť toto povolanie v duchu hlbokej viery a dôvery v prítomnosť Ježiša, nášho Vykupiteľa, ktorý sľúbil, že s nami ostane navždy. Prítomnosť Jeho radosti a pokoja, ktoré ponúka, spoznávame, keď sa v duchu solidarity stretávame so svojimi najbiednejšími bratmi a sestrami.

Čeliac toľkým možnostiam a mnohým potrebám sme v komunite pozvaní k dôkladnému a vierou naplnenému rozlišovaniu. Vo svetle rozhodnutí Generálnej kapituly a znamení čias sme povolaní k misionárskemu životu, ktorý prekračuje hranice a búra múry – k životu, ktorý je stále viac internacionálny a interkultúrny. Tento misionársky život a naše misijné povolanie nás pozýva k hlbšiemu spoločenstvu s našimi laickými misionármi a redemptoristickými spolupracovníkmi, s rehoľnými sestrami, ktoré zdieľajú našu charizmu, a s najbiednejšími a najviac opustenými bratmi a sestrami.

Dnes zažívame historický moment tvorivosti v evanjelizácii. Pápež František nás vyzýva stať sa evanjelizátormi naplnenými Duchom Svätým, schopnými vytvoriť kultúru stretnutia a nádeje. Sme presvedčení, že s viac ako 1000 mladými mužmi v počiatočnej formácii a rastúcim počtom laických spolupracovníkov, je dnes naša charizma a misijné povolanie plné života a energie.

V tomto duchu vám pripomínam rozhodnutie Generálnej kapituly, že každá (Vice)Provincia a región by mali vo všetkých našich kostoloch raz ročne uskutočniť zbierku pre Fond solidarity. Ak ste tak tento rok ešte neurobili, navrhujem vám to urobiť v Deň modlitieb za misijné povolania redemptoristov. Prostredníctvom Fondu solidarity Kongregácia pomáha jednotkám, ktoré to najviac potrebujú, predovšetkým na ich formačné programy, a na formáciu tých, ktorí formujú. Tento duch solidarity je neodmysliteľným prvkom pre pretrvávajúci dynamizmus nášho redemptoristického misijného povolania. Prosím vás, buďte štedrí.

Pri spomienke na 287. výročie založenia našej Kongregácie ďakujeme Bohu za životy a svedectvá toľkých spolubratov, ktorí nás nesú na svojich pleciach – počnúc sv. Alfonzom a bratom Vitom Curziom. Nasledujúci rok nás čaká oslava 200. výročia smrti sv. Klementa Hofbauera, ako aj založenia Kongregácie za hranicami Álp – počiatky našej medzinárodnej misie vo svete.

Bratia a sestry, v tento Deň modlitieb za misijné povolania redemptoristov vzdávajme vďaky Bohu, že nás v Ježišovi Kristovi, Vykupiteľovi, povolal podieľať sa na tejto charizme. Modlime sa, aby ešte mnohí odpovedali na toto volanie: rehoľníci – bratia a sestry, kňazi, laickí misionári a spolupracovníci. Povzbudzujem vás – v každej redemptoristickej komunite, kostole a farnosti pozvite ostatných do modlitby na tento úmysel. Pozvite ich tiež, aby uvažovali nad tým, či Boh osobitne a osobne ich nevolá dať svoje životy, spolu s Ježišom, pre svojich bratov a sestry.

Povzbuďte ich rozlišovať to dôkladne, slovami pápeža Františka:

Ježiš kráča uprostred nás ako kedysi v Galilei. Prechádza našimi ulicami, pokojne sa zastavuje a pozerá sa nám do očí. Jeho volanie je príťažlivé a očarujúce… Vyhľadávaj miesta, kde je pokoj a ticho, ktoré ti umožnia uvažovať, modliť sa, jasnejšie sa pozerať na svet, ktorý ťa obklopuje, a potom budeš môcť spolu s Ježišom spoznať, aké je tvoje povolanie na tejto zemi. (Christus Vivit, #277)

Bratia a sestry, som naozaj veľmi vďačný, že s vami môžem zdieľať toto misijné povolanie. Ďakujem za vašu vytrvalosť a trpezlivosť, za vaše radostné svedectvo Vykupiteľa!

Alfonz Liguori a Klement Hofbauer, Vito Curzio a Gerard Majella, Celesta Crostarosa a mnohí ďalší nech nás inšpirujú, aby sme svoje misijné povolanie stále žili s radosťou a nádejou – a aby sme túto radosť a nádej odovzdávali všetkým ostatným! Nech nás každý deň, keď prinášame dobrú zvesť chudobným, sprevádza Mária, naša Matka ustavičnej pomoci. Blahoslavený Gašpar Stanggassinger, patrón formácie v misijnom povolaní redemptoristov, oroduj za nás.

V Kristovi, našom Vykupiteľovi a bratovi,

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved