Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

List P. Michaela pri príležitosti slávnosti Panny Márie Bohorodičky

Superior Generalis

1. január 2020

Prot. No. 0000 001/2020
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári a spolupracovníci,

počas uplynulých niekoľkých mesiacov prebiehali v Kongregácii v jednotlivých konferenciách stretnutia v polovici šesťročia (tzv. Midsexennium meeting). Jednou z hlavných úloh týchto stretnutí bolo predstaviť, prediskutovať a odhlasovať Apoštolský a reštrukturalizačný plán konferencie a predostrieť ich generálnemu vedeniu na schválenie. Apoštolský plán a rekonfiguračný plán sú výsledkom dlhého dialógu, reflexií a diskusií komisií (CARP) jednotlivých konferencií. Tieto komisie boli vytvorené príslušnými koordinátormi v roku 2017 po konzultácii s členmi zhromaždenia konferencií.

Proces diskusie pokračoval počas mimoriadnych generálnych vizitácií v roku 2018, ktoré oslovili každého redemptoristu a mnoho laických spolupracovníkov, sestier a odborníkov. Prvý náčrt plánu bol predstavený na zhromaždeniach konferencií v roku 2018 a následne na zhromaždeniach a kapitulách všetkých jednotiek. Výsledok bol predstavený na stretnutiach v strede šesťročia. V tomto procese a v plánoch, ktoré z neho vyšli, možno vidieť ovocie „širšieho misionárskeho rozlišovania“; o ňom hovorila XXIV. Generálna kapitula, ktorá v roku 2009 zriadila v Kongregácii päť konferencií.

Generálna rada sa v dňoch 4. až 14. decembra 2019 stretla v Ríme s koordinátormi konferencií, aby preštudovala a schválila plány konferencií. Bol to mimoriadny čas rozlišovania, modlitby, starostlivého a obozretného plánovania budúcnosti Kongregácie vo svetle našej charizmy, znakov čias a pozvania pápeža Františka a Cirkvi k novej evanjelizácii.

Počas tohto stretnutia generálne vedenie spoločne s koordinátormi najprv posúdili apoštolský plán každej konferencie: misijné a apoštolské priority, základné priority a prvé konkrétne a strategické kroky implementácie pastoračného plánu. Ostatné generálne kapituly jednoznačne pripomínajú, že reštrukturalizácia a rekonfigurácia Kongregácie musí zodpovedať našej misii a našim prioritám.

APOŠTOLSKÝ PLÁN KONFERENCIE

Po podrobnom preštudovaní a následnej diskusii generálne vedenie schválilo apoštolský plán všetkých konferencií. Oceňujeme kvalitu reflexie nad našou misiou a rozlišovania našich priorít každej konferencie, v rozličných podmienkach a kultúrach. Osobitne bolo povzbudivé vidieť rovnakú charakteristiku našich priorít, ktoré boli navrhnuté všetkými alebo takmer všetkými konferenciami. Ako redemptoristi sme poslaní k opusteným ľuďom, a najmä chudobným, ktorí to najviac potrebujú. Niekedy používame odlišné slová na pomenovanie týchto ľudí, ale v každej konferencii sme našli rovnaké chápanie našej misie. Každá konferencia pod slovom „zranený svet“ chápala ľudí, ktorých definovala za svoje misijné priority:

 • migranti, utečenci, domáci ľudia (domorodci) – 5 konferencií
 • mladí ľudia, predovšetkým tí, čo to najviac potrebujú – 5 konferencií
 • materiálne chudobní na okraji spoločnosti – 4 konferencie
 • rodiny v núdzi, ženy, deti, starí ľudia – 4 konferencie
 • duchovne opustení, ľudia bez viery, ľudia hľadajúci zmysel v sekularizovanom svete – 2 konferencie

Veľkú zhodu je vidieť aj v odpovedi na tieto rany ľudí, ku ktorým sme poslaní – teda zhodu sme našli aj v apoštolských  prioritách jednotlivých konferencií. Výslovné ohlasovanie Evanjelia je špeciálnou prioritou každej konferencie, podobne ako svätyne, zmierenie, sociálna služba, spravodlivosť a pokoj, starostlivosť o stvorenie, médiá a morálna teológia. To všetko tvorí naše apoštolské priority:

 • ohlasovanie Evanjelia, misie, exercície – 5 konferencií
 • svätyne a služba počúvania a zmierenia – 4 konferencie
 • sociálna služba a JPIC – 4 konferencie
 • misionárske farnosti – 3 konferencie
 • masmédiá, vydavateľstvo, médiá – 2 konferencie
 • morálna teológia a formácia vo viere – 2 konferencie

Každá konferencia začala proces konkrétnych činností, ako implementovať tieto misijné a apoštolské priority v konferencii a v jednotkách. Apoštolský plán každej konferencie zdôrazňuje základné priority:

 • počiatočná a permanentná formácia
 • apoštolská komunita a zvlášť komunitné rozlišovanie našej misie
 • zdieľaná misia s laikmi – partnermi v misii

Každá konferencia pomenovala svoje misijné, apoštolské a základné  priority. Teraz tento proces musí pokračovať na úrovni provincií, viceprovincií a regiónov. Naše priority sa stelesňujú a uskutočňujú na miestnej úrovni. Preto každá jednotka musí pokračovať v procese misionárskeho rozlišovania vo svetle apoštolského plánu konferencie.

Plán reštrukturalizácie/rekonfigurácie konferencie

Kým konferencie pracovali na určení svojich priorít, komisie sa zaoberali rozhodnutiami XXV. generálnej kapituly č. 1 až 6 o procese rekonfigurácie Kongregácie vo svetle apoštolského plánu. Generálne vedenie v súčinnom dialógu s koordinátormi schválilo Plán reštrukturalizácie Európy, Severnej Ameriky, Latinskej Ameriky a Karibiku, Afriky a Madagaskaru. Zároveň potvrdzujeme a podporujeme dialóg v Konferencii Ázia-Oceánia, ktorý vedie k rozlíšeniu potrebných rozhodnutí reštrukturalizácie podľa ich apoštolského plánu.

V tomto liste nie je možné ísť do detailov apoštolského a rekonfiguračného plánu každej konferencie. O tom budem hovoriť onedlho v osobitnom liste adresovanom vyššími predstaveným a členom zhromaždenia konferencií. Ale aj tak by som chcel zdôrazniť niektoré zo schválených návrhov. V nasledujúcich riadkoch krátko predstavím každú konferenciu a ponúknem vám niekoľko podnetov na reflexiu, štúdium a rozlišovanie.

Európa – 9100

Je potrebné si uvedomiť, že Európa a Severná Amerika sú už od roku 1994 v procese rekonfigurácie svojich jednotiek. Na tretej fáze XXV. generálnej kapituly sa rozhodlo, že Európa bude pokračovať v rozlišovaní rekonfigurácie vo svojich troch zónach: Európa Juh, Európa Sever, Európa Východ. Každá z týchto zón je odlišná, tak po stránke historickej, ako aj kultúrnej. Súčasne však sú konfrontované podobnými a spoločnými problémami, ako je zmenšovanie počtu svojich členov, starnutie členov a sekularizmus. Podľa ich plánu rekonfigurácie sa z 18 jednotiek Európy v roku 2016 stane iba šesť jednotiek. Tento proces bude vyžadovať väčšiu spoluprácu vo formácii a misii. Preto niektoré jednotky utvoria federáciu a slovanské jednotky východnej Európy vytvoria formálnu asociáciu.

Severná Amerika – 9200

Od skončenia XXV. generálnej kapituly osem jednotiek Severnej Ameriky (stav z roku 2016) už vytvorili tri provincie a jednu viceprovinciu. Budú pokračovať v procese vytvorenia jedného misionárskeho telesa a potrebujú rásť v duchu a uskutočňovaní praktickej spolupráce. Vo svetle ich apoštolského plánu pokračujú v diskusii o ďalšej reštrukturalizácii a rekonfigurácii, ako aj vo vytváraní štruktúr spolupráce federálneho typu. Sú tu tiež iniciatívy väčšej spolupráce s jednotkami, predovšetkým s jednotkami Latinskej Ameriky.

Latinská Amerika a Karibik – 9300

Latinská Amerika a Karibik sú najradikálnejší spomedzi ostatných konferencií vo svojom reštrukturalizačnom a rekonfiguračnom pláne. Z celkového počtu 23 (vice)provincií s tromi interprovinciálnymi misiami (stav v roku 2016) utvoria sedem provincií s tromi interprovinciálnymi misiami. V tejto konferencii už nebude žiadna viceprovincia. Apoštolský plán bude viesť k väčšej spolupráci medzi týmito siedmimi provinciami v predovšetkým ohľadom ich troch misií, a podobne v rámci celej Kongregácie.

Ázia a Oceánia – 9400

Konferencia Ázia-Oceánia je vo vnútri najviac kultúrne a jazykovo odlišná. Navyše, medzi 13 jednotkami sú enormné vzdialenosti. V tejto konferencii je najrýchlejšie rastúca jednotka v Kongregácii, no zároveň je v nej niekoľko veľmi malých a krehkých jednotiek. Podľa Apoštolského plánu sa zaviazali pokračovať v dialógu medzi jednotkami počas roku 2020, aby lepšie rozlíšili, ako im reštrukturalizácia a rekonfigurácia pomôže v misii podľa ich misijných a apoštolských priorít. Generálne vedenie potvrdilo tento ich záväzok hlbšieho a štruktúrovaného dialógu a pomôže im v nasledujúcej etape plánu reštrukturalizácie.

Afrika a Madagaskar – 9500

Afrika a Madagaskar stoja pred osobitným problémom reštrukturalizácie. Iba jedna jednotka v tejto konferencii je provinciou. Je tu deväť viceprovincií, regiónov a misií v 14 krajinách, ktorých materské provincie sú v iných konferenciách. Aby posilnili misiu redemptoristov v Afrike a na Madagaskare – podľa ich apoštolského plánu – navrhli, že vytvoria dve provincie: Afrika Severozápad a Afrika Juh-Stred. Tento plán prinesie veľa problémov a bude vyžadovať podporu a povzbudenie zo strany materských provincií a celej Kongregácie. Generálne vedenie tento plán schválilo, aby tak posilnilo našu misiu, formáciu a líderstvo v Afrike a na Madagaskare.

Záver

Ako ste si všimli, plán rekonfigurácie zmenší v nasledujúcich niekoľkých rokoch počet jednotiek z 75 (stav v roku 2016) na 36. Neskončili sme implementáciu rozhodnutí XXV. generálnej kapituly, ale stretnutia v strede šesťročia otvorili novú fázu nášho procesu reštrukturalizácie a misionárskeho obrátenia.

Na nasledujúcej generálnej kapitule v roku 2022 bude potrebné vyriešiť niekoľko otázok, ako napr. reprezentácia jednotiek a konferencií na generálnych kapitulách a zhromaždeniach konferencií atď. Aj ďalšie prípadné otázky bude potrebné riešiť v náležitom čase, pomocou vhodného dialógu a rozlišovania.

V roku 1840 Kongregácia zaviedla štruktúru provincií, aby posilnila našu misiu v Európe a Severnej Amerike. Táto štruktúra provincií, viceprovincií a regiónov Kongregácii veľmi dobre slúžila našej misii po celom svete. Dodnes podporuje nás misionárov v našom poslaní prinášať Evanjelium najviac opusteným a chudobným. V tomto období našej histórie, spoločne s ďalšími apoštolskými rehoľnými rodinami, musíme posilniť našu misionársku disponibilitu. Tieto rozhodnutia midsexennium stretnutí a Apoštolské plány rekonfigurácie tvoria historický moment nás redemptoristov-misionárov, ako aj našich afiliovaných kongregácií a laických partnerov v misii.

Odpovedáme na potreby zraneného sveta a na meniace sa „znamenia čias“. Chceme byť prorockým svedectvom nášho povolania a vytvoriť „jedno misionárske teleso“, ktoré prekračuje kultúry, jazyky, rasy a národy. Tieto apoštolské a reštrukturalizačné plány sú príkladom evanjeliového svedectva našej misionárskej solidarity. Je na nás všetkých – nielen na predstavených a lídroch komunít – ako tieto plány uskutočníme. Spoločne sme povolaní byť svedkami Vykupiteľa v zranenom svete, v duchu solidarity a pre našu misiu.

Žiadam všetkých redemptoristov a každú komunitu redemptoristov, aby starostlivo študovali Apoštolský a reštrukturalizačný plán svojej konferencie. Zapojte sa širšieho misionárskeho rozlišovania, ako konkrétne a strategicky realizovať naše misijné a apoštolské priority. Zúčastňujte sa zhromaždení a kapitúl svojej jednotky a naplno sa zapojte do procesu vytvárania novej jednotky so spolubratmi iných kultúr a iných skúseností. Počas midsexennium stretnutí nám mnohí spolubratia pripomenuli, že naše misionárske povolanie ako svedectvo Vykupiteľovi je oveľa viac ako všetky dokumenty a plány.

Misionárske povolanie redemptoristov vedie nás všetkých – jednotlivcov i celú Kongregáciu –k ustavičnému procesu misionárskeho obrátenia ku Kristovi Vykupiteľovi, k väčšiemu zasväteniu sa a k misionárskej disponibilite, solidarite jedného misionárskeho telesa a k radosti prorockej evanjelizácie.

Nech nás Mária, Matka Ustavičnej pomoci, sv. Alfonz a všetci naši svätí, blahoslavení a mučeníci stále sprevádzajú, aby sme s obnovenou nádejou a silou nasledovali Ježiša Vykupiteľa. Sv. Klement nech nás naučí, „ako kázať Evanjelium vždy nanovo“. Nech každý z nás prispeje k Božiemu plánu, ktorý má náš Pán s našou Kongregáciou dnes.

Váš brat, v našom Vykupiteľovi,

Michael Brehl CSsR

Generálny predstavený

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved