Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

List generálneho predstaveného k Slávnosti zoslania Ducha Svätého

Veríme ako kresťania a zasvätené osoby, že Duch Pánov je nad nami a oživuje nás v misii Vykupiteľa, ktorý oživuje Boží dar v nás a vo svete? Touto otázkou P. Rogério Gomes vyzýva celú redemptoristickú rodinu, aby sa zamyslela nad skutočnosťou Turíc v našom živote.

Duch Svätý, ktorý nás sprevádza od začiatku

Duch Svätý viditeľne pôsobí v dejinách našej Kongregácie. Z toho dnes pramení naša nádej, že s jeho podporou a súzvukom Kongregácia nadobúda svoju podobu v procese reštrukturalizácie, aby sa neodklonila od svojej charizmy a zostala verná svojmu poslaniu, píše otec generál v liste na slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

Duch Svätý nás uschopňuje k misii

Od nás všetkých, zasvätených členov, oblátov a spolupracovníkov, sa vyžaduje, aby sme sa neustále usilovali byť „slobodní a verní Kristovi“, s hlbokým pocitom spolupatričnosti a disponibility pre misiu. Kongregácia v osobe každého spolubrata a všetkých, ktorí sú spojení s našou misiou, so svojou multikultúrnosťou a tvorivosťou, je Turícami, ktoré ohlasujú vykupiteľský úsmev Boha ľudstvu, najmä tým najchudobnejším a najopustenejším.

Duch Svätý nás obnovuje a dáva nám rásť v našom povolaní

Turíce sú pre nás výzvou, aby sme opustili múry, ktoré nás chránia pred strachom a nedovoľujú nám vnímať iné horizonty, ktoré od nás vyžadujú, aby sme používali nové jazyky na sprostredkovanie skúsenosti Kristovho veľkonočného tajomstva, ktoré premenilo životy prvých komunít a ktoré sa k nám dostalo prostredníctvom svedectva viery. Je to nový spôsob chápania Ježišovho poslania.

Otec generál pripomína úlohu trvalej formácie v procese osobného obrátenia a rastu v chápaní rehoľného zasvätenia. Generálna konštitúcia č. 90 hovorí o tejto trvalej formácii z pohľadu misie: „Redemptoristi sa stanú tým účinnejšími misionármi, čím viac budú vhodne prispôsobovať svoju apoštolskú prácu znameniam času a čím tesnejšie budú s ňou spájať svoju duchovnú, vedeckú a pastoračnú obnovu […]“.

Na záver otec generál pozdravuje a povzbudzuje celú redemptoristickú rodinu:

Prostredníctvom svojho Ducha Svätého nás Pán vedie k tomu, aby sme v sebe oživili dar misie, pretože sme „misionári nádeje v šľapajach Vykupiteľa“. Spolu s Máriou, našou Matkou ustavičnej pomoci, a sprevádzaní našimi svätými, blahoslavenými, mučeníkmi a ctihodnými, urobme z našich rehoľných komunít, pastoračných aktivít a celej Kongregácie večeradlá, ktoré vyžarujú pastoračnú tvorivosť, misionársku odvahu a radosť z prijatia misie Vykupiteľa v tomto svete, v ktorom žijeme s jeho radosťami a bolesťami (porov. GS 1), aby sme v ňom odovzdávali radosť evanjelia (porov. EG 1), ktorá k nám prichádza z Ducha. Duch Pánov je nad každým z nás…

Celý list si môžete prečítať v angličtine tu.

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved