Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

List P. Michaela Brehla pri príležitosti jubilejného roka na počesť sv. Klementa

2. február 2020, Sviatok Obetovania Pána

Drahí spolubratia, sestry a spolupracovníci v misii,

15. marca 2020 si pripomenieme 200. výročie smrti sv. Klementa Mária Hofbauera,  často označovaného za „apoštola Varšavy a Viedne“ a „druhého zakladateľa Kongregácie“. Prínos sv. Klementa v rámci histórie a rozvoja Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa zanechal stály odtlačok na našej spiritualite a misijnej činnosti.

Z tohto dôvodu sa Generálna rada rozhodla vyhlásiť Jubilejný rok na počesť sv. Klementa, a to od 15. marca 2020 do 15. marca 2021. Počas tohto roka si opäť pripomenieme osobnosť a prácu nášho brata Klementa, ktorého „život bol založený na láske k Bohu a k svätej Cirkvi a na túžbe viesť duše k Bohu“ – čo potvrdili tí, ktorí ho poznali osobne. Čo sa politického a náboženského života týka, Klement žil vo veľmi náročnom období. Bol to nepriateľský čas voči Cirkvi a  rehoľnému životu a Klement otvoril cestu kresťanskej obnove. Vďaka nemu sa vo Varšave a Viedni rehoľný život začal obnovovať.

Keďže Klement žil v historickej ére odlišnej od tej našej, bolo by chybou imitovať alebo kopírovať jeho prácu a spiritualitu. Na druhej strane nás Klement učí niekoľkým aspektom rehoľného povolania, ktoré sú dnes naozaj dôležité: hodnota modlitby a vernosti Bohu, evanjeliový misionársky zápal a starostlivosť o opustených a biednych, spolupráca v misijnej činnosti s  laikmi, tak mužmi ako aj ženami, vernosť Cirkvi a vytrvalosť v charizme našej Kongregácie.

Od Klementa sa môžeme učiť, ako žiť v spoločenstve s Bohom, a zároveň ako byť horlivými apoštolmi, oddanými ohlasovaniu Evanjelia najbiednejším a najopustenejším. Ako sv. Alfonz, jeho genialita spočíva v harmonickom prepojení vnútorného života a apoštolskej činnosti. Tieto dva rozmery svätosti sú častokrát oddeľované. U redemptoristov vnútorný život bez misijnej činnosti vo svete nevybuduje kráľovstvo Boha. Aktívny misijný apoštolát a starostlivosť o ľudí by boli bez nadšenia a láskavosti srdca len obyčajnou vonkajšou aktivitou.

Klementova sila a nadšenie v uskutočňovaní apoštolátu boli zakorenené v jeho neochvejnej viere a úplnej dôvere v Boha. Svojim spolubratom často opakoval: „Nechajte Boha viesť vás a všetko bude v poriadku.“ Nesmieme zabúdať, že často pracoval vo veľmi nehostinnom prostredí, konfrontujúc sa so silnými nepriateľmi Cirkvi. V rozhovoroch s ľuďmi, ktorí ho napadli, bez váhania opakoval: „Celkom určite som veľký hriešnik, muž mnohých trápení, no vlastním poklad, ktorý mi dal Boh – poklad viery, a to takej silnej, že by som si ju nechcel s nikým vymeniť. Som katolíkom od hlavy po päty.“

Jeho neustálym záujmom bola formácia mužov a žien spomedzi laikov. Krátko po jeho príchode do Varšavy začal zhromažďovať skupiny laikov, ktorých formoval a pripravoval na apoštolskú činnosť v rôznych oblastiach života Cirkvi. V roku 1788 dal zrod komunite laických veriacich, nazývaných obláti, čo znamená zasvätení Bohu. Klement stanovil, že medzi hlavné ciele oblátov patrí: posväcovať svoj vlastný život, nasledovať Ježiša z celej sily, načúvať Božiemu slovu, účasť na spoločnej modlitbe a sviatostnom živote Cirkvi, podporovať dôveru v Svätého Otca a učenie Cirkvi, rozširovať katolícku tlač, najmä dobré knihy. Príchodom do Viedne sa jeho prítomnosť stala „centrom misií“, stretávacím miestom predovšetkým pre mladých ľudí, najmä študentov univerzity, ktorí si ho zvolili za svojho učiteľa, radcu a priateľa.

Klement bol tiež známy svojou veľkou láskou k Cirkvi a k Svätému Otcovi. Vo svojich kázňach často opakoval: „Ktokoľvek odmietne Cirkev ako Matku, nebude mať Boha za Otca.“ Všetkých vyzýval k modlitbe za Svätého Otca, a aby k tomu povzbudzovali aj ostatných. Takáto modlitba mala posilniť identitu katolíkov a tiež podporovať pápeža v jeho povinnostiach.

Pestoval tiež veľkú úctu a synovskú lásku k nášmu zakladateľovi sv. Alfonzovi Mária Liguori, pričom sa zo všetkých síl usiloval ostať verný charizme Kongregácie. Svojim spolubratom vštepoval lásku k zakladateľovi a ku Kongregácii, čo dosvedčil jeden z nich pri procese blahorečenia: „Je to on, Klement, ktorý do mňa vštepil lásku k sv. Alfonzovi a jeho Kongregácii. Osobne som ho počúval a vždy s obrovskou láskou hovoril o svojich talianskych spolubratoch v Ríme, čím vo mne roznecoval lásku k sv. Alfonzovi a Kongregácii.“ V duchu sv. Alfonza sa sv. Klement ustavične snažil žiť a pracovať so svojimi spolubratmi v apoštolskej komunite, hoci civilné autority im kládli do cesty mnoho prekážok.

Klementova láska k blížnym, najmä tým najbiednejším a najopustenejším, pramenila z jeho veľkej lásky k Bohu. Volali ho „otcom chudobných“, pretože chudobní, opustení a tí na okraji spoločnosti v ňom našli spoločníka a úprimného priateľa. Žil blízko chudobných, pričom sám bol chudobný, a čokoľvek mal, štedro ponúkol aj im. Často trávil čas s chorými a umierajúcimi, pripravujúc ich sviatosťou zmierenia na stretnutie s Kristom Vykupiteľom.

Drahí bratia a sestry, rád by som to zakončil slovami samotného Klementa, ktoré pred vyše 200 rokmi adresoval svojim spolubratom. Majú tak univerzálnu povahu, že môžu povzbudiť aj nás, aby sme svoje životy a povolanie zverili Bohu, a aby sme vo všetkom našom konaní hľadali Božiu vôľu.

„Odvahu! Boh je Pánom! Všetko riadi tak, aby to bolo na Jeho slávu a pre naše dobro, a nič mu nedokáže odporovať. Všetky ľudské plány, aj keď dôkladne premyslené, slúžia len pre naplnenie Jeho vôle. … Všímam si, že všetko, čo by nám mohlo ublížiť, nás vedie tam, kde chce Boh. … Nechajme sa viesť Bohom a všetko bude v poriadku. … Moji drahí bratia! Majme sa na pozore pred hriechom a usilujme sa o dokonalosť; jedine na toto potrebujeme myslieť, buďme pevní vo svojich srdciach a povzbudzujme sa navzájom ku konaniu dobra. Správajme sa k sebe navzájom s láskou. Všetkých vás pozdravujem skrze srdce Ježiša.“

Nech nám tento Jubilejný rok pomôže s odvahou pokračovať v poslaní Kongregácie. Nech ako sv. Klement ohlasujeme Evanjelium stále nanovo, ako prorockí svedkovia Vykupiteľa v solidarite pre misiu v zranenom svete!

Povzbudzujem každú Jednotku a miestne komunity, aby v tomto Jubilejnom roku naplánovali nejakú aktivitu alebo udalosť k oslave sv. Klementa; aby ho dali spoznať tým, ku ktorým sme v dnešnej dobe poslaní. Nech jeho misionársky duch a apoštolské nadšenie oživuje všetky naše Plány apoštolátu!

Váš brat v Kristovi, našom Vykupiteľovi,

Michael Brehl, C.Ss.R, genrálny predstavený

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved