Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Komunitná modlitba pred voľbami predstavených

Pozývame vás modliť sa spolu s nami. Od 1. októbra sa celá Provincia redemptoristov modlí za januárové voľby vedenia, ktoré sa uskutočnia počas Provinciálnej kapituly v dňoch 21.-25. januára 2019.

ÚVOD (Vita Consacrata nº 43 – Úloha autorít)

V zasvätenom živote mala vždy veľký význam funkcia predstavených, a to tak pre duchovný život, ako pre plnenie poslania. V ostatných rokoch hľadania a premien sa niekedy pociťovala potreba revízie úradu predstaveného. Treba však uznať, že kto vykonáva autoritu, nemôže sa zriecť svojej úlohy prvého zodpovedného za spoločenstvo, ktorý vedie bratov a sestry na duchovnej i apoštolskej ceste.

Prostredia, v ktorých sú silné vplyvy individualizmu, nie je ľahké priviesť k uznaniu a prijatiu funkcie, akú autorita plní pre dobro všetkých. Treba preto potvrdiť dôležitosť tejto úlohy, ktorá je nutná práve preto, aby posilňovala bratské spoločenstvo a aby sa nezmaril sľub poslušnosti. Hoci autorita má mať predovšetkým bratský a duchovný charakter, a preto tí, čo ju vykonávajú, majú v procese rozhodovania nadväzovať so spolubratmi a spolusestrami dialóg, treba pripomenúť, že autorite patrí posledné slovo a že ona má dbať, aby sa rozhodnutia uviedli do života.

SPEV

ČÍTANIE Z PÍSMA

Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila. On sa jej opýtal: „Čo chceš?“ Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“

Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“ (Matúš 20, 20-28)

CHVÍĽA TICHA

LIST P. GENERÁLA K ZOSLANIU DUCHA SV. 2018

OTČE NÁŠ

MODLITBA (k Duchu Svätému od Sv. Alfonza)

Duchu Svätý, Božia Láska a Božie Dobro, náš Zástanca pred Otcom, Otec chudobných, Darca darov, Svetlo sŕdc, pravý Obhajca, Sila slabých, Posvätiteľ Cirkvi!

Ty, ktorý odstraňuješ hriechy sveta, posväcuj nás. Ty, ktorý z nás robíš deti Boha, daruj nám nový život. Zošli nám svoje svetlo, aby sme si uchovali vieru. Naplň nás svojou láskou, aby sme vedeli ako máme milovať. Povzbuď nás a daj nám svoje dary, aby sme boli silní a verní našim povinnostiam.

Nech raz dosiahneme tvoju Slávu a naveky chválime a milujeme Otca, Syna a teba, Duchu Svätý. Amen.

PIESEŇ K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved