Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Tento víkend sa redemptoristi na celom svete modlia za nových predstavených v každej jednotke

 

 

 

 

Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého napísal generálny predstavený list, v ktorom požiadal všetkých redemptoristov, aby 15. júl tohoto roku, deň kedy redemptoristi slávia svoj titulárny sviatok Najsvätejšieho Vykupiteľa, bol vyhradený ako špeciálny deň modlitby za rozlišovanie nového vedenia pre každú jednotku. 

 

CONGREGATIO SS. REDEMPTORIS

Superior Generalis

Rím, 20. máj 2018

                                                                                                                      Zoslanie Ducha Svätého

Prot. N.0000 070/2018

 

 

SVEDKOVIA VYKUPITEĽA V ZRANENOM SVETE – SOLIDARITA A MISIA

 

 

Drahí bratia v Kristovi Vykupiteľovi,

dnes slávime slávnosť Zoslania Ducha Svätého, pri ktorom si pripomíname dar Ducha Svätého, ktorý učeníkov pretvoril na odvážnych misionárov a prorockých svedkov Vykupiteľa. K tomuto významnému sviatku, ktorý bol pre sv. Alfonza tak dôležitý, Vám píšem v mene Generálnej rady.

V priebehu najbližších mesiacov budú spolubratia v celej Kongregácii voliť svojich vyšších predstavených a ich konzulty. Tých, ktorí budú povolaní k službe autority a vedenia na najbližšie štvorročie. V duchu 25. generálnej kapituly bude potrebné rozlišovať a pozorne načúvať hlasu Ježišovho Ducha ako aj hlasu nášho povolania – byť prorockými svedkami Vykupiteľa pre dnešný svet. Týmto spôsobom môžeme pokračovať v procese oživenia našej vita apostolica prostredníctvom osobného a komunitného obrátenia.

Už máme za sebou viac než polovicu mimoriadnych vizitácií v celej Kongregácii, ktoré začali po ukončení tretej fázy 25. generálnej kapituly. V každej Konferencii pozorne načúvajú komisie pre apoštolský plán a plán reštrukturalizácie Vám a všetkým spolubratom prostredníctvom materiálov pripravených počas mimoriadnych stretnutí. Onedlho tieto komisie predstavia prvý náčrt práce na stretnutiach provinciálnych predstavených. S týmito výsledkami budete oboznámení, aby Vás viedli v procese rozlišovania toho, k čomu Vykupiteľ volá Vašu Provinciu alebo Región počas kapituly na začiatku nového štvorročia.

25. generálna kapitula ozrejmuje, že počas nasledujúceho štvorročia bude každá Provincia a Región zapojená do procesu apoštolského plánovania a reštrukturalizácie/zmeny usporiadania (Rozhodnutie 1, 2, 3, 5). Komisie pre apoštolský plán a pre plán reštrukturalizácie pripravujú cestu pre túto prácu. V každej jednotke však potrebujeme vyšších predstavených a ich konzulty, ktoré tieto rozhodnutia vovedú do praxe.

Ako Kongregácia žijeme v období obrátenia a zmeny, inšpirovaní nádejou evanjelia a našou redemptoristickou charizmou. Zvlášť dôležitý je v tomto čase prechodu proces rozlišovania pre službu autority a vedenia v Provinciách a Regiónoch Kongregácie.

25. generálna kapitula zápasila s „krízou vodcovstva“ v Kongregácii, tak ako ste ju identifikovali počas obdobia prípravy. Je potrebné poznamenať, že naša „kríza“ odzrkadľuje krízu vodcovstva rozšírenú celom svete. Čoraz viac vidíme rozmáhajúcu sa „populistickú“ politiku, ktorá polarizuje a rozdeľuje národy. Zdá sa, že boj o moc často zatieňuje ideál verejnej služby. Musíme byť na pozore, aby sme v Kongregácii nenapodobňovali súčasný politický trend vo svete! Na začiatku minulého volebného procesu v roku 2014 som napísal list, v ktorom poukazujem na niektoré úskalia, ktoré sú pre nás pokušením zúčastňovať sa na „svetskej“ politike poznačenej viac túžbou po moci, než službou autority. Znova je nutné pripomenúť, že nesmieme podľahnúť týmto pokušeniam.

25. generálna kapitula nám pripomína: Kongregácia potrebuje lídrov v štýle Ježiša Krista, komunity a osoby: ktorí budú lídrami v misii, ktorí majú víziu budúcnosti a ukážu nám smer cesty, zrelých a autentických, schopných pracovať v tíme a poslušných misii. (Posolstvo 15)

Takéto vodcovstvo v štýle Ježiša Krista spoznávame v osobe pápeža Františka. Rok čo rok je pápež František uznávaný ako najdôveryhodnejší svetový líder. Jeden z dôležitých prvkov svojej vízie vodcovstva vysvetľuje týmito slovami: Každý muž, každá žena, ktorý má prebrať službu vedenia, si musí položiť dve otázky: „Milujem svojich, ktorí sú mi zverení, aby som im lepšie slúžil? Som pokorný a načúvam každému, ako aj odlišným názorom pre zvolenie najlepšej cesty?“ Ak si nekladiete tieto otázky, vaše riadenie nebude dobré. (Sv. Marta, 16. september 2013)

Všetci sa musíme podieľať na procese rozlišovania v modlitbe, aby sme vybrali spolubratov, ktorí nás povedú na našej ceste obrátenia a reštrukturalizácie. Je preto potrebné kultivovať a živiť postoj modlitby k Duchu Svätému, s túžbou úprimne si zodpovedať otázky, ktoré kladie pápež František. Musíme sa navzájom počúvať v atmosfére úctivých rozhovorov a spoločných úvah. Ktorí z našich spolubratov dokážu byť lídrami podľa Ježišovho štýlu, milujú ľudí preto, aby im slúžili, sú poslušní misii a verní opusteným a chudobným? Ktorí spolubratia sú schopní tímovej práce, načúvaniu všetkým a zároveň schopní uchrániť víziu budúcnosti vernej našej charizme? Pomôž nám, Pane, rozpoznať medzi našimi bratmi dary, ktoré potrebujeme v tejto chvíli našich dejín.

Je dôležité rozpoznať nevyhnutné kvality pre vodcovstvo v dnešnom svete. Tie zahŕňajú osobnostné kvality ľudskosti, duchovného života, vízie, životného štýlu a veľkej lásky k našej misionárskej charizme. Potrebujeme lídrov so schopnosťou žiť v komunite a animovať náš bratský život. Hľadáme lídrov s misijnou skúsenosťou a vášňou pre opustených a chudobných: svedkov Vykupiteľa v zranenom svete.

 V našom procese rozlišovania nás môžu osloviť slová pápeža Františka k náboženským lídrom z októbra 2013: Kto sú tí z nás, čo dokážu zahriať srdcia ľudí, ktorí s nimi budú kráčať ich tmavou nocou, ktorí chcú počúvať a zostúpiť do ich tmavej noci, do temnoty, bez toho, aby sa stratili?

25. generálna kapitula silno zdôrazňuje potrebu lídrov, ktorí sú schopní spolupracovať v solidarite a vzájomnej pomoci. V tomto procese rozlišovania totižto nehľadáme len vyšších predstavených pre Provincie a Regióny, ale aj členov konzulty, ktorí spolu s predstaveným dokážu zdieľať tieto kvality vodcovstva a animovať celú jednotku v procese obrátenia a obnovy.

S podporou Generálnej rady ustanovujem pre celú Kongregáciu 15. júl 2018 – Slávnosť Najsvätejšieho Vykupiteľa – za deň modlitieb za správne rozlišovanie pri voľbe predstavených. Istý čas predtým vám bude zaslaný náčrt spoločnej modlitby v komunitách, ktorá sa môže uskutočniť počas týždňa pred alebo po tomto dni.

Zároveň povzbudzujem každú jednotku, ktorú čaká volebná časť kapituly, aby si naplánovala čas na modlitbovú obnovu pred začatím prvého volebného kola.

V mene Najsvätejšieho Vykupiteľa prosím každého spolubrata, aby vstúpil do tohto procesu rozlišovania s otvoreným srdcom. Osobne a aj v komunite vzývajme Ducha Svätého, nech osvieti naše mysle a srdcia a dá nám pravú slobodu, ktorá je nevyhnutná pre našu ochotnú a štedrú odpoveď.

V mene celej Kongregácie by som sa rád poďakoval stovkám spolubratov, ktorí v štedrosti slúžili počas posledného štvorročia ako (vice)provinciálni a regionálni predstavení, ako členovia konzúlt a ako miestni predstavení v komunitách. Nech Vám Boh odplatí za Vašu dobrotu, súcit a disponibilitu slúžiť svojím bratom a Božiemu ľudu v tejto náročnej službe.

Modlím sa o silu pre kandidátov na predstavených a konzultorov pre budúce štvorročie, aby dokázali posilňovať a animovať svojich bratov! Slúžme ako Ježiš Kristus, naplnení jeho Duchom Svätým, poslušní misii, ktorá nás pozýva vystúpiť zo seba a tak tvoriť „jedno misionárske telo“ (Konšt. 2), aby sa Evanjelium ohlasovalo chudobným.

Nech nás Mária, naša Matka Ustavičnej pomoci a učeníčka – misionárka, sprevádza a vedie na našej ceste!

Váš brat v Kristovi, našom Vykupiteľovi,

Michael Brehl, C. Ss. R.

Súvisiace články:

Neverím v krízu povolaní 

Rozhovor P. Michala Zamkovského s P. Michaelom Brehlom

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved