Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Inšpirujme sa v roku svätého Jozefa modlitbou bl. Januára Sarnelliho

Ponúkame vám pobožnosť siedmych nedieľ ku cti svätého Jozefa z pera nášho blahoslaveného Januára Sarnelliho, ktorá doteraz nebola preložená do slovenčiny. Nechajme sa inšpirovať úctou bl. Januára k sv. Jozefovi vyjadrenou v tejto pobožnosti, ktorá je zameraná na bolesti a radosti ochrancu svätej rodiny. Je to text vychádzajúci z tradície ľudovej zbožnosti južného Talianska v 18. storočí, ktorá je krásna, pretože je veľmi osobná. Hoci sa nám dnes môžu niektoré výrazy a obrazy zdať naivné alebo detinské, svojou bezprostrednosťou môžu byť veľmi inšpirujúce. Zvlášť v tomto roku sme pozvaní k rozjímaniu o Jozefovom živote a k prosbám o jeho orodovanie.

Pobožnosť siedmych nedieľ ku cti sv. Jozefa od bl. Januára Sarnelliho

Vynikajúcim spôsobom, ako získať osobitnú priazeň na príhovor sv. Jozefa, je uctiť si sedem jeho bolestí a radostí prostredníctvom pobožnosti siedmych nedieľ. Túto pobožnosť sa môžeme modliť v ktoromkoľvek období roka, ale horliví ctitelia sv. Jozefa ho radi uctievajú zvlášť počas siedmych nedieľ pred jeho slávnosťou. Vtedy dúfajú s väčšou istotou, že získajú nejaký osobitný dar a často dary, ktoré dostávajú, sú väčšie, ako očakávali. Sv. Terézia Avilská nám hovorí, že sv. Jozef pre ňu mnohokrát získal omnoho väčšie dary ako tie, o ktoré prosila.

Sedem nedieľ ku cti sv. Jozefa sa modlí nasledujúcim spôsobom: počas siedmych po sebe nasledujúcich nedieľ sa na tento úmysel prijíma Sväté prijímanie a v každú nedeľu sa modlia modlitby zamerané na sedem bolestí a sedem radostí sv. Jozefa.

Pobožnosť súvisí s príhodou, v ktorej raz dvaja františkáni stroskotali počas plavby po oceáne. Držiac sa dosky, tri dni sa udržali na hladine, ale vlny ich tak prudko pohadzovali a udierali, že im hrozilo vážne nebezpečenstvo utopenia. Keďže si vždy ctili sv. Jozefa, vrúcne volali o jeho pomoc vo svojej najväčšej núdzi. Ich dôvera bola onedlho odmenená. Besnenie búrky ustalo, obloha sa rozjasnila, more sa upokojilo a oni sa nevýslovne zaradovali, keď zrazu uvideli nebesky krásneho muža, ktorý ich milo pozdravil a bezpečne ich priviedol ku brehu. Keď sa dostali na pevninu, títo dvaja rehoľníci sa vrhli k nohám svojho záchrancu, aby mu ďakovali, pretože ho pokladali za anjela. Ale návštevník z neba im odvetil: „Som Jozef, ak chcete spraviť niečo, čo mi urobí radosť, nech neprejde ani deň bez toho, aby ste sa pomodlili sedemkrát Otče náš a Zdravas Mária ku cti siedmych radostí, ktoré ma utešovali počas dní môjho pozemského života v spoločenstve s Ježišom a Máriou“. Po týchto slovách zmizol.

Drahí ctitelia sv. Jozefa, ak mu túžite slúžiť podľa jeho priania, uprednostňujte túto pobožnosť pred všetkými ostatnými, pretože ju ustanovil on sám a oznámil nám, akú radosť mu robí. Podriaďte sa v tejto veci jeho prianiu a buďte si istí, že táto pobožnosť sa stane vynikajúcim spôsobom na získanie vzácnych milostí a priazne na jeho príhovor. Svojich priateľov najlepšie spoznáme podľa ich účasti na našich radostiach a bolestiach, pretože práve tak sa prejavuje pravá láska. Z tohto dôvodu nám Svätá Cirkev tak často pripomína radostné a bolestné tajomstvá v živote Ježiša, Márie a Jozefa. Ctitelia sv. Jozefa s radosťou prijímajú a modlia sa pobožnosť siedmych nedieľ.

Tí, ktorí sa modlia na zvláštny úmysel, môžu tiež obetovať ku cti sv. Jozefa sedem svätých omší alebo sa siedmych omší zúčastniť, venovať sa dobročinnosti alebo sa sedemkrát postiť, sedemkrát navštíviť kaplnku alebo obraz sv. Jozefa. Z modlitieb o siedmych bolestiach a siedmych radostiach sv. Jozefa možno spraviť novénu alebo sa možno túto pobožnosť modliť počas tridsiatich dní a zakončiť ju prijatím sviatostí. Sv. Jozefovi sa veľmi páči a je veľkým skutkom lásky k jeho cti, keď pomáhame dušiam v očistci, ktoré počas pozemského života praktizovali osobitnú úctu voči nemu. V našich rozličných potrebách môžeme sľúbiť sv. Jozefovi, že ak nám príde na pomoc, tak obetujeme jednu či viacero svätých omší alebo Sväté prijímanie za duše v očistci.

Sv. Terézia, ktorá zakúsila silu a pomoc sv. Jozefa udivujúcim spôsobom, vyzýva každého, aby pre Božiu lásku vyskúšal pobožnosť k tomuto nádhernému svätému. Ako vraví, nespomína si, že by kedykoľvek sv. Jozefa o niečo prosila a nedostala by to.

Duchovné sväté prijímanie (pre tých, ktorí nemôžu prijať Eucharistiu):

„Môj Ježiš, verím, že si v Najsvätejšej sviatosti oltárnej skutočne prítomný. Milujem ťa nadovšetko a chcel by som ťa prijať do svojho srdca. Teraz ťa však nemôžem prijať sviatostne, preto ťa prosím, príď mi aspoň duchovne do srdca! Objímam ťa, ďakujem ti a v láske sa s tebou spájam. Nedaj, aby som sa od teba odlúčil!”

Modlitby ku cti siedmych bolestí a radostí sv. Jozefa:

1. Ó, panenský Ženích najsvätejšej Márie, slávny sv. Jozef, aké ustarostené a utrápené bolo tvoje srdce, keď si zamýšľal potajomky prepustiť svoju neporušenú nevestu, ale aká nevýslovná bola tvoja radosť, keď ti anjel zjavil neobyčajné tajomstvo Vtelenia!

Pre túto tvoju bolesť a radosť ťa žiadame o útechu pre naše duše, teraz i v našej poslednej hodine, spolu s radosťou dobrého života a svätej smrti, podľa tvojho príkladu, v náručí Ježiša a Márie.

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.

2. Ó, preblahoslavený Patriarcha, slávny sv. Jozef, ktorý si bol vyvolený za pestúna Slova, ktoré sa stalo telom. Tvoja bolesť z toľkej chudoby, v ktorej sa Ježiš narodil, sa v okamihu zmenila na nebeské jasanie, keď si začul anjelské zvelebenie a zazrel oslnivú slávu tej noci.

Pre túto tvoju bolesť a radosť obraciame sa k tebe, aby si nám vyprosil milosť počuť po skončení nášho pozemského putovania anjelské piesne chvál a plesať v žiarivom jase nebeskej slávy.

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.

3. Ó, slávny sv. Jozef, ktorý si verne zachovával Boží zákon, tvoje srdce bolo prebodnuté pri pohľade na predrahú krv preliatu novonarodeným Spasiteľom počas jeho obriezky, ale Ježišovo meno ti dalo nový život a naplnilo ťa tichou radosťou.

Pre túto tvoju bolesť a radosť získaj nám dar oslobodenia od každého hriechu počas tohto života a radostnú smrť so svätým menom Ježiš v našom srdci a na našich perách.

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.

4. Ó, najvernejší svätý, slávny sv. Jozef, ktorý máš podiel na tajomstvách Vykúpenia, Simeonovo proroctvo o utrpení Ježiša a Márie tebou otriaslo svojou smrteľnou hrôzou, ale zároveň ťa naplnilo požehnanou radosťou z predpovedanej spásy a slávneho vzkriesenia, ktorých sa dostane nespočetným dušiam.

Pre túto tvoju bolesť a radosť získaj nám milosť, aby sme boli medzi tými, ktorí sú pre Ježišove zásluhy a na príhovor Márie, panenskej Matky, vyvolení pre slávne vzkriesenie.

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.

5. Ó, najbdelší ochranca vteleného Božieho Syna, slávny sv. Jozef, akou námahou pre teba bolo uživiť Syna najvyššieho Boha a slúžiť mu, zvlášť počas úteku do Egypta! A predsa si sa zároveň tak radoval z neustálej prítomnosti samotného Boha a z toho, že si videl, ako sa mu až po zem klaňali bôžikovia Egypťanov.

Pre túto tvoju bolesť a radosť získaj nám milosť zostať v bezpečí pred pekelným vládcom hlavne tak, že budeme utekať pred nebezpečnými príležitosťami; nech akýkoľvek bôžik našich svetských vášní opustí naše srdcia; nech sme celí v službách Ježiša a Márie a jedine pre nich žijeme a šťastne umrieme.

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.

6. Ó, slávny sv. Jozef, anjel na zemi, žasol si, keď si videl nebeského Kráľa poslúchať tvoje slovo, ale tvoja útecha z toho, že vyvádzaš Ježiša z egyptskej krajiny bola zakalená strachom z Archelaa; no keď ťa anjel uistil, žil si šťastne v Nazarete s Ježišom a Máriou.

Pre túto tvoju bolesť a radosť vypros nám dar oslobodenia od škodlivého strachu, aby sme sa mohli radovať s pokojným svedomím a mohli žiť v bezpečí s Ježišom a Máriou ako ty a mohli zomrieť v spoločenstve s nimi.

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.

7. Ó slávny sv. Jozef, vzor každej svätosti, keď si nie z vlastnej viny stratil malého Ježiša, s bolesťou si ho tri dni hľadal, kým si ho s veľkou radosťou našiel znova v chráme, ako sedel medzi učiteľmi.

Pre túto tvoju bolesť a radosť prosíme ťa našimi srdcami a našimi perami, aby si nás chránil od nešťastia straty Ježiša kvôli smrteľnému hriechu; ale ak sa nám toto najväčšie nešťastie prihodí, pomôž nám hľadať ho s neprestajnou bolesťou, kým ho znova nenájdeme, pripraveného preukázať nám svoje veľké milosrdenstvo najmä v hodine smrti, aby sme mohli prejsť do jeho radostnej prítomnosti v nebi a tam spolu s tebou naveky spievať chvály o Božom milosrdenstve.

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.

Antifóna

A Ježiš začal svoje verejné pôsobenie vo veku asi tridsať rokov a pokladali ho za Jozefovho syna.

Oroduj za nás, svätý Jozef,

aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa

Bože, ty si vo svojej nevýslovnej prozreteľnosti vyvolil blahoslaveného Jozefa za manžela najsvätejšej Panny. Daj, prosíme, aby sme boli hodní mať za orodovníka v nebi toho, ktorého si ctíme na zemi ako nášho ochrancu. Amen.

Zdroj: https://www.calefactory.org/misc-pray-stjosephdevotion.htm

Preklad: br. Lukáš Michalovič CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved