Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Generálny predstavený píše k slávnosti sv. Alfonza

Drahí spolubratia, sestry, laickí partneri v misii a spolupracovníci,

 posielam vám požehnanie v deň slávnosti sv. Alfonza Márie de Liguori! Počas dnešnej Eucharistie v prvom čítaní počúvame slová, ktoré odrážajú prorockú výzvu adresovanú nám sv. Alfonzom, výzvu pripomínajúcu nám povolanie, ktoré sme dostali od nášho Vykupiteľa. Dovoľte mi trochu parafrázovať Izaiášove slová:

 „Duch Pána, Boha, je nad nami, pretože nás Pán pomazal: poslal nás hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť rok milosti Pána… aby sme potešili všetkých zarmútených.“ (porov. Iz 61, 1-2)

To je výzva! Skutočne veríme, že tento rok, 2020, je „rokom milosti Pána“? Čo je „radostnou zvesťou“, ktorú ohlasujeme? V čase, keď slávime tento deň, v mnohých krajinách sú kostoly stále zatvorené a naši ľudia s nami nemôžu byť na Eucharistii. Inde zase opatrenia obmedzujú počet ľudí, ktorí môžu byť fyzicky prítomní. Ale to nie je všetko. Ekonomické, spoločenské a politické dôsledky pandémie Covid-19 len začínajú byť citeľné na celom svete. V tejto situácii nás sv. Alfonz vyzýva v Ježišovom mene potešovať zarmútených a uzdravovať skrúšených srdcom. Pripomína nám, že sme boli pomazaní Pánovým Duchom práve pre toto poslanie.

Tak ako Ježiš v dnešnom evanjeliu, aj Alfonz videl zástupy nie ako ľudské masy bez tvárí, ale ako ovce bez pastiera. Tak ako Ježiš Alfonz nielen videl, ale bol pohnutý ľútosťou a súcitom s nimi. Tak ako Ježiš Alfonz nachádzal nové a tvorivé cesty ohlasovania radostnej zvesti vo veľmi neľahkých podmienkach.

Pre nás v generálnom vedení v Ríme je zdrojom inšpirácie, keď od vás počúvame o spôsoboch, akými kráčate po stopách sv. Alfonza dnes: ako skutočne vidíte rany ľudí a sveta, vstupujete do prorockej solidarity, ktorá sa rodí so súcitu, a vychádzate tvorivo na misiu so zvesťou nádeje a radosti.

Nech nás sv. Alfonz naďalej sprevádza v našej misii. Nech nás Mária, Matka ustavičnej pomoci, učí, ako prinášať potešenie a radosť všetkým. Nech vás a každého, komu a s kým slúžite, žehná Boh!

Váš brat v Ježišovi Kristovi, našom Vykupiteľovi,

Michael Brehl CSsR, generálny predstavený

Preklad: br. Lukáš Michalovič CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved