Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Generálny predstavený P. Rogério Gomes píše o podpore redemptoristického misionárskeho povolania

Rím, 19. október 2022

Prot. N.: 0000 200/2022

spomienka Svätého Pavla od Kríža

MISIONÁRI NÁDEJE V ŠĽAPAJACH VYKUPITEĽA

Všetkým rehoľným spolubratom,

podporovateľom povolaní a formátorom,

ašpirantom, postulantom a novicom,

redemptoristickej mládeži,

a laickým spolupracovníkom nášho poslania.

1. Dňa 13. novembra 2022 bude celá Kongregácia sláviť každoročný Deň podpory redemptoristického misionárskeho povolania. Je to čas, keď sú všetci rehoľní spolubratia, mladí vo formácii, naši ašpiranti a laickí spolupracovníci pozvaní pripomenúť si povolanie, ktoré Pán žatvy a Pastier stáda dal a dáva každému z nich, aby ho nasledovali na svojej ceste života. Tento deň je pozvaním vrátiť sa k prvej láske, ktorá nás sem priviedla, obnovuje sa každý deň v Eucharistii, v našej modlitebnej skúsenosti a v našej práci s najchudobnejšími a opustenými a vedie nás k vytrvalosti. Modliť sa za povolania a podporovať ich je záväzkom každého z nás ako členov Kongregácie (Konšt. 79-80), tých, ktorí sú vo formácii, ašpirantov a laických spolupracovníkov pre naše poslanie! Potrebujeme misionárov nádeje v šľapajach Vykupiteľa, redemptoristov aj laikov!

2. Preto z celého srdca prosím, aby sa jednotky Kongregácie v tento deň pri všetkých svojich interných sláveniach, vo farnostiach, svätyniach, ľudových misiách, mládežníckych skupinách, na sociálnych sieťach, všade tam, kde sú prítomní redemptoristi, modlili, oslavovali a predstavovali krásu našej charizmy Božiemu ľudu, najmä mladým. Sme misionári nádeje, kňazi a bratia, idúci v šľapajach Vykupiteľa, a musíme odovzdávať ďalej túto radosť z toho, že sme redemptoristi – misionári a laici. Konštitúcia 20 nás napĺňa radosťou. Redemptoristi sú apoštoli „silní vo viere, radujúc sa v nádeji, horliví v láske, planúc horlivosťou, pokorne zmýšľajúc a zotrvávajúc na modlitbách… ako apoštolskí mužovia a opravdiví žiaci svätého Alfonza s radosťou nasledujú Krista Spasiteľa, majú podiel na jeho tajomstve a ohlasujú ho evanjeliovou prostotou tak života, ako reči, a sebazaprením a stálou pripravenosťou na ťažké úlohy prinášajú ľuďom hojné vykúpenie.“ Kongregácia žije! Vykupiteľ kráča s nami. Preto sa nechajme pohltiť radosťou z ohlasovania evanjelia, ako to od nás žiadajú naše Konštitúcie (porov. Konšt. 4-5).

3. V tento deň tiež prosíme o zbierku na Fond solidarity. Ako bolo predstavené na XXVI. generálnej kapitule, z Fondu solidarity sa financuje prvotná formácia v Afrike a na Madagaskare, v Latinskej Amerike a Karibiku, v Európe a Ázii, štipendiá pre študentov Vyššieho kolégia, pomoc pri katastrofách a iné projekty Kongregácie. Preto veľmi vyzývame k upevňovaniu ducha solidarity medzi jednotkami Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Nedávne generálne kapituly nás vyzvali k solidarite veľmi konkrétnymi spôsobmi, napríklad zavedením každoročnej zbierky na posilnenie fondu solidarity. Odozva však nebola taká, ako sa očakávalo, a my všetci musíme zodpovedne prispieť k tomuto cieľu.

4. Pre lepšiu predstavu sa s vami podelím o údaje o príjmoch a rozdelení Fondu solidarity v roku 2021. Získali sme podporu len od sedemnástich jednotiek z celej Kongregácie! Potrebujeme, aby medzi nami rástol rozmer solidarity! 

5. V roku 2021 boli celkové príjmy nasledovné: investície Generálnej rady (316 173 €) a zbierky jednotiek CSsR (sedemnásť jednotiek prispelo sumou 125 282 €): celkové príjmy boli: 441 455 €. Tieto dary boli v roku 2021 rozdelené nasledovne: štipendiá pre študentov jednotiek v kolégiu (132 152 €), pomoc na počiatočnú formáciu v jednotkách CSsR – Afrika a Madagaskar (134 336 €), Latinská Amerika a Karibik (126 687 €), Ázia (35 000 €), Európa (10 000 €) a iné projekty CSsR (3 280 €). Celkovo sa do Fondu solidarity vyzbieralo 441 455 €. Veľmi pekne vám ďakujeme za hodnotný príspevok, ktorý ste ponúkli! Darované peniaze, často darované s veľkou obetou (porov. Mk 12, 42) a s vďakou prijaté, sú dobre využité a sú veľmi krásnym spôsobom spoluzodpovednosti za našu prvotnú formáciu, ako aj darmi pre jednotky, ktoré majú málo prostriedkov, špecializovanú formáciu, aby mohli odpovedať s vernosťou charizme a ponúknuť dobrú misijnú službu Božiemu ľudu a Cirkvi.

6. V pokore sa všetci snažme plniť svoju úlohu. Musíme hodiť svoje siete do hlbších vôd (porov. Lk 5, 1 – 11). Často musíme riskovať a čeliť moru a jeho nebezpečenstvám, ale Pán ochráni našu loď. Bolo by smutné, keby sme mali stále zostávať na brehu. Nech nás Matka ustavičnej pomoci, naši svätí, blahoslavení a mučeníci povzbudzujú, aby sme s radosťou a nadšením skúmali stále nové moria, ktoré zažívame s Vykupiteľom a s tými najchudobnejšími a najopustenejšími.

Bratsky v Kristovi Vykupiteľovi,

P. Rogério Gomes CSsR, generálny predstavený

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved