Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Zamyslenie P. Viktora Mišutha na Palmovú nedeľu: Vedieť načúvať

Minulú nedeľu v nás prorok Jeremiáš vzbudil túžbu po novej zmluve vpísanej do nášho
srdca. Na Palmovú nedeľu sa zdá, akoby sa na zmluvu úplne zabudlo. Prvým čítaním
Palmovej nedele je úryvok z Knihy proroka Izaiáša z tretej piesne o Pánovom služobníkovi (Iz 50,4-7),
ktorej hlavnou postavou je tajomný Boží posol prinášajúci spásu.

Ikona Ježiš na Golgote od Theophanesa Kréťana (r. 1500)

Deutero-Izaiáš pôsobí na konci babylonského zajatia a vidí náznaky jeho blízkeho konca.
Boh nezabudol na svoj ľud a urobí, že vyhnanci sa vrátia do svojej vlasti. Ale ako sa toto
oslobodenie uskutoční? Kto bude Mesiáš-Osloboditeľ národa? Tajomný a dokonalý Pánov
služobník je uvedený na javisko dejín národa ako pastier, osloboditeľ, univerzálny svedok
viery, ktorého Boh cez svoje utrpenie a smrť prijíma ako obetu zmierenia. Je úžasné, že
mnoho storočí pred Kristom ho niekto tak presne charakterizoval.

Tretia pieseň prináša nový prvok, ktorý určuje jedinečnosť Pánovho služobníka v
kontexte celého Starého zákona. Jeho misia sa bude uskutočňovať v odmietnutí,
prenasledovaní, urážkach a utrpení smrti. Jeho víťazstvo je neslýchané a ohromujúce pre
všetkých, ktorí ho odmietli a odsúdili. V tej chvíli je zrejmé, že tu nejde o žiadneho z kráľov,
prorokov alebo mudrcov, ale je to proroctvo o Kristovi.

„Chrbát som nastavil tým, čo ma šľahali, a svoje líce tým, čo mi bradu šklbali. Neskryl som si
tvár pred potupovaním a opľúvaním.“ (Iz 50,6)

Pánov služobník je ten, kto sa odváži prijať Božie slovo do svojho života. Lebo prvou
námietkou voči láske zjavenej na kríži je zatvorenie si uší. Prvým hriechom nie je ani tak
neposlušnosť voči Bohu ako porušenie zákona, ale je to odmietnutie počúvať Boha, ktorý ku
mne hovorí skrze slovo svätého Písma a dejiny môjho života.

Len Boh môže otvoriť ucho svojho učeníka. Ten istý prorok Izaiáš na inom mieste povie,
že keď prídu mesiášske časy, ľudia už nebudú hluchí, budú rozumieť Božiemu slovu a budú
ho poslúchať. Pánov služobník z dnešného čítania je ten, kto Bohu neodporuje a dovolí mu,
aby nám on otváral naše uši. Preto Cirkev zachovala v liturgii krstu dospelých znak „Effeta!
Otvor sa!“

„Effeta! Otvor sa!“

Krátko pred Veľkou nocou sa môžeme zamyslieť: prečo oslavujeme Veľkú noc?
Aby sme cez Veľkú noc obnovili svoje krstné sľuby. Aby sme vzkriesili, obnovili svoju vieru.
Svätý čas Veľkej noci, posvätný dej liturgie nám otvára brány Jeruzalema, môžeme vstúpiť do
drámy, ktorá sa tam začala a ktorá pokračuje cez celé dejiny. Prosme – ako prorok v prvom
čítaní (porov. Iz 50,4) dnešnej bohoslužby – aby nám Pán vo Svätom týždni otváral sluch, aby
sme počuli, rozumeli a necúvli naspäť. Aby sme odpovedali svojím Amen – a aby toto amen
našej viery bolo z roka na rok zrelšie, opravdivejšie, hlbšie, živšie. Ježiš – ako sme počuli v
druhom čítaní (Flp 2,6) – bol poslušný až na smrť. Byť poslušný znamená vedieť načúvať.
Načúvať a porozumieť. Porozumieť a odpovedať.

P. Viktor Mišuth CSsR

Použité biblické citácie: Sväté písmo – Jeruzalemská Biblia. Trnava : Dobrá kniha, 2013.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved