Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Význam redemptoristického kríža

Redemptoristický kríž s redemptoristickým erbom vytvoreným v roku 1738

Brazília – Kríž je spolu s betlehemom, Eucharistiou a Máriou jedným z pilierov redemptoristickej spirituality. Tieto znázornenia misie a poslania Kongregácie redemptoristov zdôrazňujú niektoré symboly – medzi inými redemptoristický erb alebo znak, redemptoristický kríž a redemptoristický habit.

Spomedzi týchto symbolov by sme sa chceli zamerať na redemptoristický kríž, ktorý sa používa pri rôznych príležitostiach.

Dejiny kríža

Kríž je znakom, ktorý sa používal a používa v mnohých kultúrach a náboženstvách; v dôsledku Ježišovho ukrižovania však nadobudol celkom nový zmysel.

V kresťanstve je niekoľko krížov: kotvový, latinský, grécky, svätého Petra, pápežský, krstný, Tau, jeruzalemský, maltský, svätého Juraja, svätého Ondreja (ondrejský) a iné. Všetky tieto kríže odkazujú na Ježiša Krista a jeho smrť. Často však zároveň poukazujú aj na nejakú historickú súvislosť: napríklad kríž svätého Petra je obrátený, pretože tento apoštol požiadal, aby bol ukrižovaný dolu hlavou, keďže sa necítil hoden zomrieť ako jeho Pán.

Pre redemptoristov kríž predstavuje vykúpenie. Pre svätého Alfonza, zakladateľa našej Kongregácie, bola kľúčová úcta k tajomstvám vtelenia (jasličky), Ježišovho umučenia a smrti (kríž), ako aj Ježišovej prítomnosti v Eucharistii (svätostánok) a v Márii, jeho Matke.

Prvým symbolom redemptoristov bol znak (alebo erb), ktorý v roku 1738, teda šesť rokov po založení Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, vytvoril brat Vito Curzio. Symboliky tohto znaku sa pridŕža aj redemptoristický kríž.

Páter Lucas Emanuel, povolaní, vysvetľuje, čo obsahuje redemptoristický kríž: „Nemáme na ňom Krista na kríži, pretože toto je Kríž vykúpenia. Okrem kríža na ňom máme nástroje umučenia, kopiju, špongiu a tiež vyobrazenie Kalvárie, ktoré nachádzame aj na redemptoristickom erbe. Holubica nad krížom symbolizuje Ducha Svätého. Na druhej strane máme obraz Matky ustavičnej pomoci, pretože úcta k nej sprevádza našu Kongregáciu od pápeža Pia IX., ktorý jej ikonu zveril redemptoristom a požiadal nás, aby sme ju urobili známou svetu.“

Redemptoristický kríž nosia kňazi, bratia, seminaristi aj veriaci spojení s poslaním rehole – vrátane oblátov a redemptoristických laikov, redemptoristickej mládeže, ba aj tí, ktorí sa stotožňujú s redemptoristickou charizmou.

Zdroj: http://www.cssr.news/

 

Preklad: © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

Príbuzné články:

Redemptoristický fotoalbum “Všade dookola”

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved