Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Motyčkách prebehol misijný kongres redemptoristov

V Motyčkách sa od 23. do 25. októbra konal misijný kongres redemptoristov viceprovincie Bratislava. Jeho náplňou bola reflexia, modlitba a plánovanie. Na kongrese sa zúčastnili redemptoristi viceprovincie Michalovce a Bratislava. Pozvanie prijali aj laickí misionári, reprezentujúci spoločenstvá Rieka Života, Shekinah a Calvary.

Na začiatku kongresu sa počas svätej omše prihovoril P. Václav Hypius, viceprovinciál, ktorý sa nechal  inšpirovať evanjeliom omšovej liturgie: „Tak ako Pán narovnal ženu, ktorá bola mnoho rokov zhrbená a zasiahnutá duchom neduživosti, aj nás Pán používa, keď narovnáva ľudí prostredníctvom sv. spovede, alebo ohlasovania.“ P. Michal Zamkovský, ktorý slávil sv. omšu na začiatku posledného dňa kongresu, v príhovore pripomínal, že „najdôležitejšie je uvedomovať si Pánovo pôsobenie a uveriť mu.“

Misionári – redemptoristi aj laici – si vypočuli aj krátku úvahu P. Rastislava Dluhého. Príhovor bol výberom myšlienok z listu niekdajšieho milánskeho kardinála C.M. Martiniho s názvom „Na tvoje slovo,“ v ktorom kardinál reflektoval svoj apoštolský život na začiatku 3. tisícročia. Celý list je úvahou nad jeho životom vo svetle evanjeliového príbehu o zázračnom rybolove (Lk 5, 1-11). Text evanjelia pozýva k pokornému vyznaniu zoči – voči svätému Bohu: „Pane, choď odo mňa preč, lebo som hriešny človek.“ Je tiež priznaním niektorých našich márnych snáh: „Celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili.“ Biblický príbeh povzbudzuje s údivom nad úlovkom vzdávať Bohu vďaku a chválu za to, ako cez nás pôsobil.“ Napokon je povzbudením vo viere hľadieť do budúcna a rozhodne odpovedať na Pánovu výzvu „znovu spustiť siete.“

Po tejto úvahe zazneli apoštolské správy misionárov a laických partnerov v misii, ktorí reflektovali službu za posledný rok. Misionári milosrdenstva P. Michal Zamkovský, P. Peter Hertel a P. Jozef Mihok vyjadrili svoju vďačnosť za milosť slúžiť v Roku milosrdenstva a mať účasť na tom, ako hojne Boh rozlieval svoje milosrdenstvo. O svojej službe hovoril aj správca mariánskej svätyne v Gaboltove, P. Martin Huk. P. Hertel ponúkol náhľad do práce na víkendových duchovných obnovách, ktoré naši spolubratia každý mesiac organizujú v našom rehoľnom dome v Kostolnej – Záriečí. Poukázal na to, že obnovy bývajú zaplnené takmer vždy. Často musia spolubratia záujemcom vysvetliť, že kapacita je už naplnená.

Redemptoristi východného obradu P. Metod Lukáčik a P. Miroslav Budjoš sa podelili apoštolskou prácou v michalovskej viceprovincii. Všetkých zaujal ich misijný projekt školských misií, ktorý rozvíril debatu o nevyhnutnosti hľadania ciest ako sa dostať k mladým s posolstvom evanjelia.

Otvorila sa aj debata o potrebe modlitby oslobodenia pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc v tejto oblasti. Do diskusie vniesli svoje skúsenosti, úvahy a návrhy viacerí spolubratia a laickí spolupracovníci. Zaznel návrh ponúknuť seminár o modlitbe oslobodenia rehoľníkom a rehoľníčkam na Slovensku prostredníctvom KVRP a KVPRŽ. P. Michal spomínal, že ho zaujal projekt „Poľnej nemocnice,“ ktorý realizujú naši spolubratia v Poľsku. P. Róbert Režný podal správu o uskutočnených a pripravovaných aktivitách spojených so slávením trojročia Matky ustavičnej pomoci.

Hovorili sme aj o apoštoláte médií. Redemptoristi sa angažujú v mediálnej oblasti publikačnou činnosťou vydavateľstva ako aj sporadickými článkami a príspevkami v niektorých médiách (Katolícke noviny, Postoj, Zrno, TV LUX, Lumen). Páter Michal hovoril o príprave relácie Duchovná poradňa v TV LUX. Redemptoristi skonštatovali, že sme urobili krok dopredu aj vytvorením a prevádzkovaním našej internetovej rehoľnej stránky redemptoristi.sk.

Na konci stretnutia  misionári predložili svoje návrhy misijných plánov na schválenie. Termín pre ďalší misijný kongres bol vybraný 22. až 24. október 2017.

Tlačová správa TKKBS

Jesenná misijná sezóna

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved