Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Sviatok Panny Márie Kráľovnej

22. augusta je sviatok Panny Márie Kráľovnej. Pápež Pavol VI. v apoštolskej exhortácii o mariánskej úcte o tomto sviatku hovorí: „Slávnosť Nanebovzatia má o osem dní svoje predĺženie v pamiatke Panny Márie Kráľovnej. Vtedy nazeráme na tú, ktorá sedí po boku večného Kráľa, skvie sa ako Kráľovná a oroduje ako Matka.“

Pozývame vás pomodliť sa v tento deň ruženec s ikonou Matky ustavičnej pomoci.

Modlitba tohto ruženca pozýva všetky deti vernej a vždy milujúcej Matky prehĺbiť a posilniť vzťah s Kristom, ktorý nám neustále pomáha, a s Máriou, jeho a našou Matkou, keď kontemplujú túto milovanú ikonu.

 

Úvod k modlitbe ruženca
Táto ikona je vskutku oknom k nebeským tajomstvám. Rozjímanie o ikone otvára naše srdcia skúsenosti s Bohom. Všetci sú pozvaní k tejto skúsenosti – je to také jednoduché, a predsa také hlboké. Nikto sa nemusí cítiť vylúčený, odcudzený alebo odmietnutý. Ani tí, ktorí sa cítia nehodní prísť pred Boha pre svoj hriech. Dokonca ani tí, ktorí majú inú tradíciu viery alebo náboženstva. Vítajúca Matka a jej láskavé Dieťa nám poskytujú milujúce milosrdenstvo v každej situácii, v ktorej sa nachádzame.
V tomto ruženci s Matkou ustavičnej pomoci, rozdelenom do piatich tajomstiev, sa zameriavame na rôzne časti ikony. Čerpáme tak z bohatstiev, ktorými sa nám Boh prihovára prostredníctvom tohto „napísaného Slova“ (ikony sa píšu, nie maľujú). Viac než objať túto ikonu, dovoľme, aby ikona objala nás. Dovoľme, aby sme skrze Máriu a Ježiša boli posilnení touto zahaľujúcou skúsenosťou spoločenstva s Bohom lásky.

Prvé tajomstvo:
Naše ľudské srdce túži po Bohu

(Ž 42; Mt 19, 16 – 30)

V živote väčšiny ľudí je vždy nejaké prázdne miesto, ktoré potrebuje byť vyplnené, nejaká bolesť, ktorá potrebuje uzdravenie, zúfalstvo, ktoré volá po nádeji, realita, ktorá hľadá spravodlivosť, povzbudenie, pokoj, zmierenie, lásku… Každý človek sa nachádza pred Matkou, ktorá nás s láskou pozýva k svojmu milovanému Synovi.
Počas rozjímania nad týmto prvým tajomstvom spoznávame, že aj my sme aktívnou súčasťou tejto živej ikony. Vyzýva nás, aby sme jej dovolili dotknúť sa našich sŕdc, myslí, duší. Začíname duchovnú cestu, na ktorej vstupujeme do svojho vnútra. Kladieme si pritom tieto otázky: Kto som? Ako sa cítim? Aký je môj život? Kam idem a k čomu je môj život nasmerovaný? Čo mám a čo s tým robím? Čo naozaj potrebujem vo svojom živote? Aký je môj osobný vzťah s Bohom? Ako v skutočnosti dovoľujem Bohu, aby vyplnil moju prázdnotu?

Desiatok ruženca.

Pane Ježišu Kriste, náš Vykupiteľ, dôverujeme ti. Matka ustavičnej pomoci, oroduj za nás.

Druhé tajomstvo:
Boh nám posiela svojich anjelov

(Lk 22, 40 – 43)

Boh vždy túži po tom, aby sme s ním boli v jednote a aby sme našli skutočné šťastie a zmysel života. Rešpektuje slobodnú vôľu, ktorú nám dal. Avšak Boh nám tiež posiela svojich anjelov, aby nám pomohli rozpoznať to, čo je najlepšie pre každého z nás. Na ikone nachádzame archanjelov Gabriela a Michala, ktorí zvestujú Ježišovi Otcovo posolstvo. Archanjeli ho zároveň ubezpečujú o neustálej Božej prítomnosti, ochrane a sprevádzaní.
V tomto druhom tajomstve ďakujme Bohu za to, že nám dal anjelov ako prejav jeho veľkej lásky voči nám. Ďakujme tiež Pánovi za prítomnosť anjelov v našom živote, ktorí sú k nám poslaní alebo k nám prichádzajú v iných ľuďoch. Pomáhajú nám rozpoznať Božiu vôľu, zakúsiť Božiu ochranu a sprevádzajú nás na našej ceste. Ďakujme Bohu za viditeľných i neviditeľných anjelov v našom živote.
Modlíme sa, aby sme aj my prostredníctvom našich slov a skutkov slúžili iným ako anjeli. Toto najlepšie zvládneme vtedy, ak budeme hľadať a plniť Božiu vôľu (Lk 2, 14; Mt 4, 11; Lk 22, 43; Jn 20, 12; Mt 18, 10; Mt 24, 31; Mt 13, 49; Mk 13, 32; Lk 20, 34; Sk 12, 7 – 11).

Desiatok ruženca.

Pane Ježišu Kriste, náš Vykupiteľ, dôverujeme ti. Matka ustavičnej pomoci, oroduj za nás.

Tretie tajomstvo:
Mária, Matka Vykupiteľa a vykúpených

(Lk 1, 26 – 38; Jn 2, 1 – 6; 19, 25 – 27)

V tomto tajomstve môžeme rozjímať nad milujúcim, potešujúcim a tiež uchvacujúcim pohľadom Márie. Mladučká Mária dala Bohu pri zvestovaní svoje hlboké a osobné „áno“. Žila ho po celý svoj život. Úplne a s otvoreným srdcom odpovedala na Boží plán a tak sa stala Matkou Vykupiteľa.
Mária si vždy uvedomovala Božiu prítomnosť. Rozjímala o Božom spásonosnom diele a všetko uchovávala vo svojom srdci. Matka Mária s láskou prijala a objala nás, svoje deti, keď Ježiš povedal svojmu milovanému učeníkovi: „Hľa, tvoja Matka“ a jej: „Hľa, tvoj syn.“ Hľa, tu sme, jej deti. Ona je našou Matkou… Je Matkou vykúpených.
Kontemplujúc ju v tejto ikone prosme o milosť, aby sme vždy počúvali slovo jej syna. Mária, naša Matka, uč nás neustále otvárať srdcia volaniu Otca, konaniu Ducha Svätého a slovu Ježiša. Pomôž nám vždy sa učiť od teba, našej Matky, aby sme aj my odpovedali Bohu: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Desiatok ruženca.

Pane Ježišu Kriste, náš Vykupiteľ, dôverujeme ti. Matka ustavičnej pomoci, oroduj za nás.

Štvrté tajomstvo:
Ježiš Kristus, Vykupiteľ, naša ustavičná pomoc

(Lk 4, 18 – 19)

Dostávame sa k centru ikony: k Ježišovi! Na neho sú upriamení anjeli. Na neho je sústredené Máriino ochranné objatie. A hoci sa Mária pozerá na nás, do našej pozornosti chce dať svojho syna, nášho Pána a Vykupiteľa. Jedine on môže dať zmysel nášmu životu, on je naša pravdivá ustavičná pomoc… A práve preto sa obraciame na Máriu na tejto ikone ako na Matku ustavičnej pomoci.
Kristus nás vykúpil a vždy ostane naším Vykupiteľom. Je Emanuel, Boh s nami. Jeho nepodmienečná láska k slabým, trpiacim a chudobným vyvolala odpor – a ten ho priviedol k umučeniu a smrti. Taká bola hĺbka jeho lásky. Ale smrť nemala posledné slovo. Slávne vstal z mŕtvych, aby nám daroval nový život. Toto je teda Ježiš, náš Vykupiteľ, ktorý je pokorný, a predsa vždy neochvejný v preukazovaní hojného vykúpenia nám, svojim deťom.
Rozjímajúc nad týmto tajomstvom nechajme sa pritiahnuť nesmiernou láskou Vykupiteľa a zakúsme ustavičnú pomoc Márie.

Desiatok ruženca.

Pane Ježišu Kriste, náš Vykupiteľ, dôverujeme ti. Matka ustavičnej pomoci, oroduj za nás.

Piate tajomstvo:
Aby sme všetci boli jedno! Život v spoločenstve s Bohom a s blížnym

(Jn 19, 27; Sk 1, 14; Jn 17, 21; Lumen gentium 63)

Spoločenstvo! Nie je to krásne, keď prežívame plnosť jednoty a delenia sa? Nie je to nádherné, keď napriek rôznorodosti sa snažíme žiť ako jedno? Na ikone vidíme, ako Ježišove ruky zvierajú Máriinu ruku. V tomto geste je vyjadrené spoločenstvo medzi matkou a synom. Mária je úplne oddaná Ježišovi a jeho poslaniu. Uvedomujeme si, že Mária aj nás, svoje deti, drží vo svojich rukách, kým Ježiš s láskou prijíma od Otca poslanie, ktorým nás vykúpi.
Mária nám na tejto ikone hovorí: „Urobte, čokoľvek vám povie.“ Potrebujeme tiež počuť Ježišove slová, ozývajúce sa v našich srdciach: „Som s vami až do skončenia sveta.“ Rozjímaním nad touto ikonou sme pozvaní zakúsiť spoločenstvo s Vykupiteľom, s Matkou Vykupiteľa a so všetkými vykúpenými bez ohľadu na to, v akej situácii sa každý z nás nachádza.
V tomto desiatku dovoľme Ježišovi a jeho matke, aby z nás urobili nástroje spoločenstva tým, že budeme žiť naše kresťanské povolanie štedro a autenticky. Modlime sa, aby sme pravdivo prežívali a šírili v našom okolí pokoj, zmierenie, spravodlivosť, radosť a lásku, ktorú Ježiš a Mária k nám vyžarujú cez túto ikonu spoločenstva.

Desiatok ruženca.

Pane Ježišu Kriste, náš Vykupiteľ, dôverujeme ti. Matka ustavičnej pomoci, oroduj za nás.

Záverečné rozjímanie
Týchto päť bodov je ako špirála, ktorá nás pozýva vstúpiť do nášho vnútra. Pozýva nás vydať sa na cestu do svojho srdca, kde môžeme stretnúť Pána a nežnú starostlivosť Márie. Vstúpením do svojho vnútra a otvorením sa ikone sa nám ponúka skúsenosť spoločenstva s Bohom.
Špirálová dynamika kontemplovania tejto ikony nám pripomína, že každá udalosť a tiež celé stvorenie má svoje miesto v Božom pláne. Kruhový tvar, ktorý táto dynamika predstavuje, symbolizuje to, že sme všetci jedno. A ako „jedno“ sme povolaní budovať kráľovstvo, ktoré nastolil Kristus. Je to kráľovstvo, ktorého podstatou je Boh, ktorý nás vo svojej láske spája v spoločenstve s celým ľudstvom a stvorením.
Končiac túto modlitbu ruženca s ikonou Matky ustavičnej pomoci si pripomeňme, že táto ikona bola istý čas v starostlivosti obchodníka, ktorý bol často na cestách. Aj my sme pútnici. Každý z nás žije život, ku ktorému nás Boh povolal, iným spôsobom. Niekedy nezlomne napredujeme, niekedy sa potkýname v našich zápasoch. A práve preto potrebujeme ikonu Matky ustavičnej pomoci, aby bola našou spoločníčkou na životnej ceste. Pretože cesta každého srdca a cesta k plnému spoločenstvu stále pokračuje.

Zdravas‘, Kráľovná…

Prosby k Matke ustavičnej pomoci

Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Panna, počatá bez hriechu, oroduj za nás.
Matka ustavičnej pomoci, oroduj za nás.
Aby sme boli naplnení Duchom Svätým a stali sa odvážnymi svedkami Kristovej lásky ku všetkým,
milujúca Matka, pomôž nám.
Aby sme sa viac a viac pripodobňovali nášmu Pánovi tak ako ty,
milujúca Matka…
Aby sme mali tiché a pokorné srdce ako tvoj syn Ježiš.
Aby sme sa pre neoľutovaný hriech báli večnej straty Božieho priateľstva.
Aby sme vždy hľadali Kristovo milosrdenstvo a odpustenie vo sviatosti zmierenia.
Aby sme si uvedomovali, ako sa nám Boh prihovára v udalostiach bežného života.
Aby sme sa denne modlili s láskou a dôverou, zvlášť vo chvíľach pokušenia.
Aby sme spoznali hodnotu spoločnej oslavy Boha v Eucharistii.
Aby sme rástli v láske ku Kristovi a blížnemu skrze časté sväté prijímanie.
Aby sme si ctili svoje telo ako chrám Ducha Svätého.
Aby sme sa snažili byť pravými kresťanmi, vyjadrujúc našu milujúcu starostlivosť o ostatných.
Aby sme prijali našu zodpovednosť v spoločenstve v duchu autentickej služby.
Aby sme hlásali dôstojnosť práce skrze dôsledné vykonávanie našej práce.
Aby sme sa delili o svoje talenty s inými pre dobro celého spoločenstva.
Aby sme odpustili zo srdca tým, ktorí nám ublížili.
Aby sme videli zlo, ktoré so sebou nesie hľadanie vlastných záujmov na úkor iných.
Aby manželské páry a rodiny zakusujúce ťažkosti hľadali zmierenie a odpustenie.
Aby tí, ktorí zápasia so závislosťou od alkoholu, drog, pornografie a hazardu, rozpoznali svoju slabosť a otvorili sa milosti oslobodenia.
Aby sme prispievali k spravodlivému rozdeľovaniu dobier tohto sveta.
Aby hlas chudobných a opustených neostal nepovšimnutý.
Aby jednotlivci a skupiny odolali pokušeniu utiekať sa k násiliu a nenávisti.
Aby sme si uvedomovali našu závislosť od Boha uprostred ľudských úspechov.
Aby Duch Svätý viedol a posilnil pápeža M., biskupov, kňazov a všetkých prestavených Cirkvi.
Aby naši civilní a politickí vodcovia pracovali pre spoločnosť, ktorá je spravodlivá a vyhýba sa diskriminácii.
Aby sme boli obdarovaní vzrastom povolaní ku kňazstvu a zasvätenému životu.
Aby sme priniesli poznanie Boha tým, ktorí ho nepoznajú.
Aby starí, chorí a trpiaci prijali uzdravenie a potechu.
Aby migranti a utečenci, ktorí opustili svoje domovy pre útlak, chudobu, prenasledovanie, násilie a vojnu, boli s radosťou a štedrosťou prijatí ako pravdiví bratia a sestry v krajine, v ktorej žijú.
Aby sme v hodine smrti boli pripravení vstúpiť do domu nášho nebeského Otca.
Aby sme zomreli zmierení s Kristom a s našimi bratmi a sestrami.
Aby sme pri smrti našich blízkych boli potešení nádejou v zmŕtvychvstalého Krista.
Aby naši zosnulí bratia a sestry mali účasť na zmŕtvychvstaní tvojho syna.

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa:
Bože, ty si chcel, aby nám Matka tvojho jednorodeného Syna poskytovala svoju ustavičnú pomoc; daruj nám milosť, aby sme sa k nej s dôverou utiekali vo všetkých našich potrebách duše i tela a aby sme s jej pomocou a ochranou naveky nazerali na tvoju slávu v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved