Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Svätý Alfonz ovplyvnil život svätého Antona Gianelliho

Cirkev si každoročne 7. júna pripomína spomienku sv. Antona Gianelliho, biskupa Bobbio a zakladateľa Dcér Panny Márie Záhrady.

Ľahko možno rozpoznať vplyv sv. Alfonza z Liguori na životy ďalších svätcov, predovšetkým na troch redemptoristických svätých, sv. Gerarda Majellu, sv. Klementa Mária Hofbauera a sv. Jána Nepomuka Neumanna. Avšak svätému Alfonzovi sa podarilo inšpirovať a ponúkať svoje učenie a službu aj mimo Kongregácie redemptoristov. To je prípad sv. Antona Maria Gianelliho, talianskeho svätca, ktorý sa narodil dva roky po smrti sv. Alfonza.

Sv. Anton Gianelli sa priblížil k učeniu sv. Alfonza ešte skôr, ako bol ten vyhlásený za svätého. Svätec mohol v skutočnosti vidieť svojho učiteľa povýšeného na oltáre sedem rokov pred svojou smrťou. Vplyv sv. Alfonza na život tohto svätca súvisí s jeho morálnymi štúdiami a misijnou metódou. Stotožnenie sa sv. Antona Gianelliho so sv. Alfonzom bolo tak veľké, že založil mužskú misijnú kongregáciu pod ochranou sv. Alfonza. Táto kongregácia, ktorá mala názov „Obláti sv. Alfonza z Liguori“, už neexistuje, ale mala veľký význam.

V roku 1838, keď bol sv. Anton Gianelli vymenovaný za biskupa Bobbio v Taliansku, pri reorganizácii diecézy mu pomohli „Liguoriho pátri“, ktorí karhali menej horlivých kňazov a nehodných dokonca vylúčili.

Sv. Anton Gianelli zomrel predčasne, vo veku 57 rokov, 7. júna 1846. Tento svätec vo svojich dielach objasnil svoje trochu „revolučné“ myšlienky, keď hovoril o morálke duchovenstva v jednoduchosti a bezúhonnosti pri nasledovaní Krista.

Okrem rehole ‘Liguoriho pátrov‘ svätý navyše založil ženskú kongregáciu Dcér Panny Márie Záhrady. Tento rehoľný rád existuje dodnes.

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved