Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Sv. Alfonz je už 70 rokov patrónom spovedníkov a moralistov

Dňa 26. apríla 2020 sme si pripomenuli 70. výročie vyhlásenia sv. Alfonza Márie de Liguori (1696 – 1787) za patróna spovedníkov a moralistov. Titul zakladateľovi redemptoristov udelil pápež Pius XII. v roku 1950 apoštolským listom „Consueverunt omni tempore.“

Zdôraznil v ňom, že tento taliansky biskup a učiteľ Cirkvi, ako aj autor viac než stovky diel v oblasti morálnej, dogmatickej a duchovnej teológie, „formoval veľa spovedníkov a sám chcel veľmi často sedieť v spovednici, aby pomohol ľuďom vyspovedať sa“. Svätý Otec odôvodňujúc toto rozhodnutie tiež napísal, že „zanechal pre formáciu a duchovných sprievodcov vynikajúce morálne a pastoračné učenie, ktoré je po celom svete nesmierne cenené až dodnes, a často aj s dôrazom odporúčané pápežmi ako najistejší sprievodca pre vysluhovateľov sviatosti zmierenia a duchovných vodcov.“

Ako uviedol pápež Ján Pavol II. v apoštolskom liste Spiritus Domini pri príležitosti 200. výročia smrti sv. Alfonza, jeho morálna teológia „je vznešeným dielom nielen vďaka svojej vysokej úrovni doktríny a osobitnej rovnováhe úsudkov, ale tiež prostredníctvom osobitného pastoračného cítenia“.

Pápež Benedikt XVI. v jednej zo svojich katechéz počas generálnej audiencie v roku 2011 zdôraznil, že sv. Alfonz Liguori „zanechal bohaté učenie o morálnej teológii, ktoré verne vyjadruje katolícke učenie do tej miery, že ho pápež Pius XII. vyhlásil za patróna všetkých spovedníkov a moralistov“. Dodal tiež: „Sv. Alfonz, zvlášť vo svojom hlavnom diele Theologia Moralis (Morálna teológia), predstavuje vyváženú a presvedčivú syntézu požiadaviek Božieho zákona vrytého v našich srdciach, úplne odhalených Kristom a autoritatívne interpretovaného Cirkvou, nátlakov svedomia a ľudskej slobody, ktoré dodržiavaním pravdy a dobra vedú k zrelosti a formovaniu osoby. Kňazom a spovedníkom sv. Alfonz odporúčal, aby boli verní katolíckej morálnej doktríne, a zároveň zaujali postoj milosrdenstva, znášanlivosti a nežnosti, aby sa kajúcnici mohli cítiť vedení, podporovaní a povzbudení na ceste viery a kresťanského života. Svätý Alfonz nikdy neprestal opakovať, že kňazi sú viditeľným znakom nekonečného Božieho milosrdenstva, ktorý odpúšťa a osvecuje myseľ a srdce hriešnika, aby sa mohol obrátiť a zmeniť pritom svoj život. V tejto dobe, v ktorej si všímame jasné znaky straty morálneho svedomia a – čo treba povedať s obavami – určitý nedostatok rešpektu voči sviatosti pokánia, učenie sv. Alfonza je stále veľmi aktuálne.

V roku 2010 bola vo vydavateľstve Homo Dei v novom poľskom preklade vydaná kniha sv. Alfonza Liguori „Praktický sprievodca spovedníka“, ktorá zahŕňa praktické uplatnenie jeho morálnej teológie, aby sa všetci spovedníci mohli stať právnikmi obhajujúcimi hriešnikov (kniha vyšla aj v slovenčine vo vydavateľstve Slovo medzi nami; pozn. prekl.). Spovedník podľa náuky zakladateľa redemptoristov má byť skôr milosrdným otcom, dobrým lekárom, milujúcim učiteľom, než tvrdým sudcom. So všetkými penitentmi sám zaobchádzal veľmi vážne a snažil sa dostať k najhlbším oblastiam ich svedomia. Vždy bol schopný nájsť ten správny liek pre daný prípad. Pre sv. Alfonza bola spovedná služba priamo spojená s  dielom evanjelizácie, ktoré patrí k základným úlohám kňaza a misionára. V tejto knihe možno nájsť neobvyklé inšpirácie na formovanie spirituality spovedníka a zdôraznenie potreby individuálneho prístupu ku každému z kajúcnikov. Ako v predhovore tejto knihy píše P. Sabatino Majorano CSsR, „štýl služby spovedníka opísaný sv. Alfonzom ako «úloha lásky, ktorú Vykupiteľ ustanovil iba pre dobro duší», je podnetom a pomocou pre kňazov, aby sa napriek všetkým ťažkostiam snažili pomôcť všetkým v prežití radostnej skúsenosti milosrdnej Kristovej lásky, ktorá nás odpúšťajúc nám smeruje k plnosti.“

Okrem teologických diel napísal Alfonz Liguori mnoho ďalších kníh určených pre náboženskú formáciu ľudí. Ich štýl je jednoduchý a povzbudivý. Čítané a preložené do mnohých jazykov diela sv. Alfonza pomohli formovať ľudovú zbožnosť za posledné dve storočia.

Sv. Alfonz Liguori v roku 1732 založil Kongregáciu redemptoristov, ktorú teraz tvorí okolo 5 000 členov, hlásajúcich evanjelium o hojnom vykúpení v 82 krajinách po celom svete. V roku 1949 bol v Ríme zriadený Vyšší inštitút morálnej teológie, známy ako Alfonziánska akadémia, ktorý vedú redemptoristi. Akadémia pokračuje v tradícii sv. Alfonza uskutočňujúc štúdium morálnej teológie v službách nielen Kongregácie redemptoristov, ale celej Cirkvi.

P. Sylwester Cabała CSsR, Bardo (preklad br. Stanislav Marcin)


Modlitba za pravé pokánie a vrúcnu lásku

Svätý Alfonz, ktorý si vynaložil toľko úsilia, aby odvážne priniesol ľuďom hojné vykúpenie, pozri dnes na moje srdce a vypočuj moju pokornú modlitbu. Na Tvoje orodovanie u Ježiša a Márie vypros mi pravé pokánie a odpustenie všetkých mojich hriechov a do budúcnosti silu, aby som odolal všetkým pokušeniam. Prosím ťa, daj mi aspoň jednu iskru horúcej lásky, ktorou Tvoje srdce vždy horelo a vypros mi milosť, aby som prostredníctvom tvojho príkladu vždy plnil Božiu vôľu. Tiež mi udeľ vrúcnu lásku k Ježišovi, detskú dôveru v Máriu a milosť neustálej modlitby a vytrvalosti v službe Bohu až do konca môjho života. Amen.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved