Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptoristi majú dvoch nových oblátov

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa má dvoch nových oblátov. Manželom Magdaléne a Stanislavovi Dzurjaninovcom, dlhoročným spolupracovníkom redemptoristov, udelil dekrét obláta generálny predstavený rehole P. Michael Brehl.

Na žiadosť vedenia Provincie Bratislava – Praha udelil generálny predstavený Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa P. Michael Brehl CSsR Magdaléne a Stanislavovi Dzurjaninovcom titul obláta 2. decembra 2019. Certifikát o prijatí za obláta im pri svätej omši v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Bratislave v nedeľu 12. januára 2020 odovzdal provinciál redemptoristov P. Václav Hypius CSsR. Obláti Kongregácie majú účasť na duchu a misionárskej činnosti redemptoristov.

Stanislav Dzurjanin, ktorý sa venuje podnikaniu v oblasti informačných technológií, pochádza z gréckokatolíckej rodiny. Tá pomáhala najmä gréckokatolíckym redemptoristom počas komunistického režimu. Jeho otca a P. Jána Janoka ml. CSsR spojilo nielen michalovské gymnázium, ale aj rovnaký osud od roku 1950: služba v Pomocných technických práporoch (PTP). Stanislav Dzurjanin sa počas vysokoškolského štúdia v Bratislave stretol s redemptoristami latinského obradu v Kostole sv. Cyrila a Metoda a spolu s budúcou manželkou Magdalénou boli súčasťou známeho hudobného zboru „Céčko“. S. Dzurjanin dlhoročne spolupracuje s vydavateľstvami redemptoristov Slovo medzi nami a Misionár ako konzultant, redaktor a korektor pri vydávaní kníh latinských i byzantských redemptoristov, predovšetkým z histórie Kongregácie na území provincie. V tejto nezištnej službe pre dobro Kongregácie ho podporuje aj manželka Magdaléna, bývalá učiteľka matematiky.

Provinciálne stanovy Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa svojim členom ukladajú, aby sa pre pomoc v apoštoláte usilovali získať laikov. Pokiaľ sa títo zvlášť venujú Kongregácii, prejavujú jej mimoriadnu vernosť, usilovnosť a veľkorysosť pri podpore poslania Kongregácie, možno ich prijať medzi oblátov. Pre redemptoristov sú obláti a spolupracujúci laici spolu so sestrami redemptoristkami súčasťou redemptoristickej rodiny už od založenia rehole sv. Alfonzom Mária de Liguori.

Slovo oblát pochádza z latinského slova oblatus, čo v doslovnom preklade znamená „obetovaný Bohu“. V počiatkoch kresťanstva boli takto označované deti, ktoré rodičia zasvätili Bohu a z ktorých sa neskôr stali príslušníci duchovného stavu. V neskoršej dobe, v súvislosti s pôsobením benediktínskeho a neskôr cisterciánskeho rádu, sa týmto pojmom označoval človek, ktorý žil mimo kláštora, ale mal podiel na spiritualite konkrétneho spoločenstva, ku ktorému bol pridružený.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved