Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Rast v čnosti v spiritualite redemptoristov

7. mája 2017 uplynulo presne 210 rokov od vyhlásenia sv. Alfonza Mária de´Liguori za človeka hrdinských čností.

Z článku otca Daniela Loweryho zverejneného v „Spiritualite redemptoristov“

Jeden z hlavných prostriedkov, na ktoré sa dáva dôraz v duchovnom sprevádzaní podľa sv. Alfonza, by sa dal pomenovať ako „rast skrze čnosti“. Svätý Alfonz, verný svojmu štýlu, navrhol praktický plán, ktorý môže pomôcť obyčajným ľuďom formovať ich správanie podľa Božieho zákona. Odporúčal zvyk venovať každý mesiac zvláštnu pozornosť jednej čnosti – čítaním, rozjímaním, modlitbou a uvádzaním do praktického života.

Dôležitá vec, ktorú svätý Alfonz často zdôrazňoval, je, že kresťanské čnosti nie sú len teoretické konštrukty, ktoré by sme mali obdivovať. Sú to praktické dary, ktoré máme používať v kresťanskom živote.

Existuje 12 pravidiel, ktoré sa týkajú dvanástich najhlavnejších čností kresťanského života. Redemptoristi sa majú zvláštnym spôsobom každý mesiac usilovať o pokrok v čnosti, ktorá je priradená príslušnému mesiacu. Na tento účel si majú vykonávať aj stretnutia, rozjímania, čítania a predsavzatia.  (Z prvej reguly redemptoristov)

VIERA – JANUÁR

Viera má mnoho aspektov a definícií, ale predovšetkým je to naša odpoveď na Božie zjavenie. Slovami svätého Alfonza „nestačí len veriť všetkému, čomu nás učí naša viera, musíme tiež v súlade s našou vierou viesť svoje životy.“

Počas januára by si si mohol vyhradiť čas na to, aby si rozšíril svoje vedomosti o Božom zjavení. Toto môže zahŕňať čítanie Písma a otvorenie sa Duchu Svätému skrze modlitbu.

NÁDEJ – FEBRUÁR

Nádej je zameraná na Boha. Vďaka tejto cnosti s dôverou očakávame plnosť slávy, náš večný údel, videnie Boha z tváre do tváre.

Počas februára sa vo svojich modlitbách zameraj na nádej a vedome sa usiluj zbaviť sa strachov a obáv, ktoré ťa sužujú a vlož svoju dôveru do Boha.

LÁSKA K BOHU – MAREC

Centrom spirituality svätého Alfonza je „Božia láska“. Konanie vôle nášho nebeského Otca pre nás znamená náš spôsob, ako vyjadriť našu lásku Bohu. Táto odpoveď na Božiu lásku sa musí stať súčasťou podstaty situácií našich každodenných životov.

Počas marca sa pýtaj seba samého: Aká je dnes Božia vôľa pre môj život?

LÁSKA K BLÍŽNEMU – APRÍL

Učenie Ježiša o úžasnom zákone lásky sa neobmedzuje len na lásku k Bohu, ale sa podstatným spôsobom týka lásky k blížnemu. Svätý Alfonz povzbudzoval k duchu pokoja a nabádal nás „zavrhnúť každý nerozvážny úsudok, nedôveru a bezdôvodnú podozrievavosť voči svojmu blížnemu.“

Počas apríla sa zameraj na myšlienku, ako veľmi nás Boh miluje a dávaj si pozor na svoje vyjadrenia o iných.

EVANJELIOVÁ CHUDOBA – MÁJ

Ježiš sa identifikoval s chudobnými. Spisy sv. Alfonza vyjadrujú jeho presvedčenie, že duch chudoby vyžaduje srdce slobodné od materiálneho vlastníctva a pozemskej moci.

Počas mája „vyčisti svoje komôrky“ a nájdi spôsob, ako niekomu pomôcť alebo ho potešiť.

ČISTOTA – JÚN

Táto čnosť sa netýka len sebaovládania, ale je aj o láske a svätosti. Svätý Alfonz hovorí o dobrovoľnosti (ktorej sa vyhnúť dá) a blízkosti (situácie, ktoré vedú človeka k hriechu).

Počas júna si nájdi čas, aby si uvažoval o príležitostiach k hriechu v tvojom živote a modli sa za odvahu vyhnúť sa im.

POSLUŠNOSŤ – JÚL

Poslušnosť je pozitívna odozva nielen voči občianskym a duchovným autoritám, ale aj voči autorite Boha.

Počas júla by dospelí, ktorí si myslia, že poslušnosť je čnosťou pre deti, mali uvažovať o rôznych spôsoboch, ktorými sa táto čnosť môže prejavovať v rôznych oblastiach ich života: Boh, rodina, práca, vzťah k blížnemu, štát.

POKORA – AUGUST

Kresťanská tradícia učí, že jedným z najdôležitejších prvkov pokory je schopnosť prijať, že sme Božie stvorenia a že Boh je zdrojom našich talentov a darov. Pokora neznamená, že popierame svoje dary a talenty, ale že priznávame, že pochádzajú od Boha.

Počas augusta by si sa mohol pýtať: Má môj vzťah s Bohom ako Stvoriteľom a Darcom všetkých darov skutočný vplyv na moje konanie?

SEBAZAPIERANIE – SEPTEMBER

Sebazapieranie hovorí o našom boji proti zlým náklonnostiam. Svätý Alfonz rozoznáva vonkajšie (napr. pôst, ovládanie jazyka) a vnútorné sebazapieranie (vnútorné umŕtvovanie, víťazstvo nad nechuťou, nevôľou).

Počas septembra sa zameraj na nevôľu alebo negatívne náklonnosti vo svojom živote a pros o milosť, aby si ich prekonal.

SÚSTREDENIE – OKTÓBER

Sústredenie je hnacou silou k praktizovaniu všetkých čností.

Počas októbra hľadaj nové spôsoby, ako rozvíjať vedomie Božej prítomnosti.

MODLITBA – NOVEMBER

Modlitba je srdcom praktického projektu spirituality, ktorý predstavuje svätý Alfonz. Bez nej by bol duchovný rast nemožný.

Počas novembra sa snaž spraviť Eucharistiu centrom tvojho života a každý deň si vyhraď minimálne pätnásť minút na rozjímanie, otvorenie tvojej mysle a srdca Bohu.

LÁSKA KU KRÍŽU – DECEMBER

Všetci ľudia istým spôsobom trpia; otázka nestojí, či budeme trpieť, ale ako. Vďaka láske ku krížu zakúšame Kristovho ducha, keď nesieme kríž s miernosťou, veselosťou a láskou.

Počas decembra sa modli o milosť a odvahu prijať utrpenie.

ZDROJ

Viac o čnostiach

Príbuzné články:

Január – rozvíjanie čnosti viery

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved