Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Príhovor pápeža Františka účastníkom konferencie, ktorú podporila Alfonziánska akadémia

Sála sv. Klementa, 23. marca 2023

Drahí bratia a sestry, dobré ráno!

Som rád, že vás môžem privítať na záver vašej konferencie o aktuálnosti Alfonzovho morálneho myslenia a v predvečer 75. výročia založenia vášho pápežského inštitútu, ktoré oslávite 9. februára budúceho roka. Ďakujem pánovi dekanovi za jeho slová a pozdravujem generálneho moderátora, rektora Lateránskej univerzity, učiteľov, úradníkov a študentov, vďačných za formačnú službu, ktorú poskytujete Cirkvi v oblasti morálnej teológie. Chcel by som pozdraviť aj početných emeritných profesorov, ktorí svojou prácou zanechali stopu na Alfonziane a v Cirkvi, a mnohých bývalých študentov, ktorí u vás študovali a ktorí naďalej prispievajú Božiemu ľudu. Ďakujem vám za túto vzácnu službu formácie!

Druhý vatikánsky koncil konštatuje, že morálna teológia, živená Svätým písmom, musí pomáhať veriacim pochopiť veľkosť ich povolania a prinášať Kristovu lásku do sveta (porov. dekrét Optatam totius, 16). Každý morálno-teologický návrh má v konečnom dôsledku tento základ: Božia láska je naším vodcom, sprievodcom našich osobných rozhodnutí a našej existenciálnej cesty. V dôsledku toho sa od morálnych teológov, misionárov a spovedníkov vyžaduje, aby vstúpili do živého vzťahu s Božím ľudom, aby sa zaoberali najmä volaním najmenších, aby pochopili ich skutočné ťažkosti, pozreli sa na existenciu z ich perspektívy a ponúkli im odpovede, ktoré odrážajú svetlo večnej Otcovej lásky [1]. Verní alfonziánskej tradícii sa snažíte ponúknuť model kresťanského života, ktorý však s rešpektom k požiadavkám teologickej reflexie nie je chladnou morálkou, teoretickou morálkou, povedal by som „kazuistickou“ morálkou. Hovorím zo skúsenosti, pretože som v tom čase, žiaľ, študoval „kazuistickú“ morálku. Len si spomeňte, že nám zakázali čítať Häringovu prvú knihu Kristov zákon. ‚Je to kacírske, nesmiete to čítať!‘. A ja som študoval s tou morálkou, ktorá hovorí: „Je smrteľný hriech, ak na oltári chýbajú dve sviece, všedný hriech, ak je tam len jedna“. A celá kazuistika je taká, pokorne hovorím. Vďaka Bohu sme sa posunuli ďalej, bola to chladná teoretická morálka. Žiada sa od vás model, ktorý odpovedá na pastoračné rozlišovanie plné milosrdnej lásky, zamerané na pochopenie, odpustenie, sprevádzanie a predovšetkým integráciu (porov. posynodálna apoštolská exhortácia Amoris laetitia, 312). Byť ekleziálnym predpokladá toto: integráciu.

V súlade s dielom svätého Alfonza [2] ste konferenciu začali úvahami o svedomí a dynamike jeho formovania. Je to dôležitá téma. V zložitej a rýchlej epochálnej zmene, ktorú prežívame, budú totiž len ľudia obdarení zrelým svedomím schopní vykonávať v spoločnosti zdravú evanjelizačnú činnosť v službe svojim bratom a sestrám.

Okrem toho svedomie je predovšetkým miestom, kde je každý človek „sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho hĺbke„ (Pastorálna konštitúcia Gaudium et spes, 16). Slovo, ktoré hovorí, nie je jeho vlastné, ale pochádza zo samotného Slova Stvoriteľa, ktorý sa vtelil, aby bol s ľuďmi [3]. A práve v jeho škole, v škole vteleného Slova, sa každý človek učí viesť dialóg s druhými, pestujúc túžbu po univerzálnom bratstve, zakorenenom v uznaní nedotknuteľnej dôstojnosti každej osoby (porov. encyklika Fratelli tutti, 8; Gaudium et spes, 16).

Zamerali ste sa aj na niektoré otázky bioetiky. V tejto zložitej oblasti vás pozývam, aby ste si pestovali trpezlivosť počúvania a výmeny názorov, ako to odporúča svätý Alfonz pre konfliktné situácie. Nebojte sa počúvať. Bude to základom pre hľadanie spoločných riešení, ktoré uznávajú a zabezpečujú rešpektovanie posvätnosti každého života v každom stave. Toto počúvanie potom rozhodujúcim spôsobom obohatí prijatie transdisciplinárnych výskumných metód (porov. apoštolská konštitúcia Veritatis gaudium, 4c), čo umožní pristupovať k novým výzvam s väčšou kompetenciou a kritickou schopnosťou vo svetle evanjelia a ľudskej skúsenosti (porov. Gaudium et spes, 46). Len tak bude možné vypracovať rozumné a pevné argumenty v bioetickej oblasti, zakorenené vo viere, prispôsobené dospelým a zodpovedným svedomiam a schopné inšpirovať spoločensko-politickú diskusiu. Musíme sa vyhýbať extrémistickej, polarizujúcej dynamike, ktorá je typická skôr pre mediálne diskusie než pre zdravé a plodné vedecké a teologické bádanie; namiesto toho treba uplatňovať princíp, ktorý vždy naznačoval svätý Alfonz, „strednú cestu“, ktorá nie je diplomatickou rovnováhou, nie; stredná cesta je tvorivá, vychádza z tvorivosti a tvorí. Pochopiť ju môžu len tí, ktorí ju študovali a praktizovali. Nie je to rovnováha? Nie, to nie je stredná cesta.

Prístup k bioetike musí byť pozorný k skutočným drámam, ktoré prežívajú ľudia, často sa ocitajúci v rozpakoch tvárou v tvár morálnym dilemám života [4]. Preto vám odporúčam sprístupniť plody vašej práce používaním „jazyka ľudí“ a formulovaním návrhov pre morálny život, ktoré sú praktické a humanizujúce. „Jazyk ľudí“. Vyzývam vás, nezabúdajte na svätý Boží ľud! Ale nie na úrovni myšlienok, ale vychádzajúc z vašich koreňov, ktoré sú vo svätom Božom ľude: nezabúdajte, že ste boli vzatí zo stáda, ste jednými z nich, nezabúdajte na ovzdušie ľudu, na myslenie ľudu, na cítenie ľudu. A to nie je komunizmus, socializmus, nie! Toto je svätý verný Boží ľud, neomylný in credendo – vo viere: nezabúdajte na to, tak to povedal I. vatikánsky koncil a potom II. vatikánsky koncil. Byť vždy na strane skutočných ľudí, používať nástroje etickej reflexie na budovanie pevných bariér na ich obranu pred rozbujnenou mentalitou efektívnosti a odmietania (porov. encyklika Laudato si‘, 130-136).

Tretia oblasť vašej konferencie sa týkala otázok sociálnej morálky. Aj v tejto oblasti je dnes potrebná solídna reflexia. Ekologická kríza, ekologická transformácia, vojna, finančný systém schopný podmieniť život ľudí až po vytvorenie nových otrokov, výzva budovania bratstva medzi ľuďmi a medzi národmi: tieto témy nás musia stimulovať k výskumu a dialógu.

„Pán je cieľom ľudských dejín“ (Gaudium et spes, 45) a ľudská bytosť, obnovená v Kristovi, je určená na to, aby rástla ako Božia rodina (porov. tamže, 40). Toto je cieľ našej práce! Pokúsme sa teda s pokorou a nádejou vstúpiť do zložitého tkaniva spoločnosti, v ktorej žijeme, lepšie spoznať jej dynamiku a navrhnúť mužom a ženám našej doby vhodné cesty dozrievania v tomto smere (porov. Gaudium et spes, 26). A hovorím o cestách, vhodných cestách, nie o matematických riešeniach; o vhodných cestách. Problémy sa riešia tak, že kráčame vo viere, ako Boží ľud. A kráčať s ľuďmi v morálnom stave, v ktorom sa nachádzajú. Kráčať s nimi a hľadať spôsob, ako vyriešiť ich problémy, ale kráčať, nie sedieť ako lekári so zdvihnutým prstom a odsudzovať bez záujmu. V posledných rokoch sme čelili vážnym morálnym problémom, ako sú migrácia a pedofília; dnes vidíme naliehavosť pridania ďalších, ako sú zisky sústredené v rukách niekoľkých ľudí a rozdelenie globálnej moci. S dôverou prijmime aj tieto výzvy a buďme pripravení „skladať účty za nádej, ktorá je vo vás“ (porov. 1 Pt 3, 14).

Na záver Cirkev od Pápežskej Alfonzskej akadémie očakáva, že bude schopná zosúladiť vedeckú prísnosť a blízkosť svätému veriacemu Božiemu ľudu, že bude dávať konkrétne odpovede na reálne problémy, že bude sprevádzať a formulovať humánne morálne návrhy, pozorné na spásonosnú Pravdu a dobro ľudí. Svätý Alfonz bol tvorcom morálneho života a predkladal návrhy… „Ale bol to veľký teológ“. Áno, ale bol schopný – v týchto dňoch som počúval hymny, ktoré ste mi dali na Vianoce – bol schopný aj napísať tieto veci! Ako sa to dá vysvetliť? Toto je cesta, toto je krása duše, jemnosť, toto je príslušnosť k Božiemu ľudu, o tom sa nesmie nikdy vyjednávať, nikdy. Nech vám Duch Svätý pomáha byť formátormi svedomia, majstrami tej nádeje, ktorá otvára srdce a vedie k Bohu. Zo srdca vám žehnám, ďakujem za vašu prácu a prosím vás, aby ste sa za mňa modlili. Ďakujem vám.

[1] Porovnaj Posolstvo k 150. výročiu vyhlásenia svätého Alfonza za doktora Cirkvi, 23. marca 2021.

[2] Porov. najmä Alfonz Mária de‘ Liguori, Svedomie.

[3] Porovnaj B. Häring, Slobodní a verní v Kristovi, I, 1994, 268.

[4] Porov. príhovor učiteľom a študentom Alfonziánskej akadémie, 9. februára 2019.

__________________________________________

Bulletin Tlačovej kancelárie Svätej stolice, 23. marca 2023

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Zdroj fotografie: ©Vatican Media

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved