Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pozývame vás na roráty v kostoloch redemptoristov

Počas Adventu sa budú v kostoloch pri komunitách redemptoristov konať rorátne sväté omše. Tu je ich prehľad s podrobnými informáciami:

Banská Bystrica – Radvaň, Kostol Narodenia Panny Márie: počas prvých dvoch týždňov Adventu každý deň (okrem nedele) o 6.00

Bratislava – Kramáre, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho: od 2. do 16. decembra každý deň (okrem nedele) o 6.30

Bratislava – Puškinova, Kostol sv. Cyrila a Metoda: od 2. do 16. decembra každý deň (okrem nedele) o 6.00, v sobotu o 7.00

Frýdek, Farní kostel Sv. Jana Křtitele: každý deň (okrem nedele) o 6.30

Gaboltov, Kostol Krista Kráľa: každý utorok a sobotu o 6.00

Svatá Hora, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie: každú sobotu v Advente ( 7. 12. , 14. 12., 21. 12. a 24. 12.) o 6.00 s hudobným doprovodom svatohorských literátov; po svätej omši nasleduje priateľské stretnutie pri čaji, varenom víne a pečených buchtách vo farskej sále; svätá omša o 7.00 sa potom nekoná

Rozjímať nad tajomstvom Božieho vtelenia, ktoré budeme oslavovať počas Vianoc, môžeme najlepšie spolu s Bohorodičkou. Roráty sú konkrétnym spôsobom, akým to počas Adventu môžeme uskutočňovať. Katolícky kňaz a šéfredaktor Duchovného pastiera Daniel Dian pre Tlačovú kanceláriu KBS takto vysvetľuje zmysel slávenia rorát: „Práve v adventnom období rímska liturgia slávi plán spásy, v ktorom milosrdný Boh povolal patriarchov a pripútal si ich zmluvou lásky. Knihy Starého zákona predpovedajú Kristov príchod, a „čoraz častejšie ukazujú na postavu ženy, Matky Vykupiteľa“ (Lumen Gentium 55), totiž postavu Panny Márie, ktorú Cirkev velebí ako radosť Izraela a vznešenú dcéru Siona.

Práve v súvislosti s týmto pohľadom bol zvyk v minulosti intenzívne sláviť tzv. roráty, čiže svätú omšu pred svitaním. Ňou sa naznačovalo smutné položenie ľudstva, ktoré kráča vo tmách, kým mu narodenie Krista neprinieslo svetlo, svetlo Božieho zjavenia, ako aj blaživú nádej na vykúpenie.

Slovo rorate je zo začiatku antifóny Rorate, caeli desuper čiže Roste, nebesia, z výsosti. Touto antifónou sa začínala votívna omša ku cti Panny Márie v advente. Vždy sa slávila v bielej farbe počas celého adventu. Touto svätou omšou sa u veriacich Cirkvi obnovovala túžba, ktorou praotcovia očakávali príchod Vykupiteľa.

Foto: Pavel Kováč (zábery z rorátnej sv. omše v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Bratislave 11. decembra 2017 a v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Bratislave 13. decembra 2017)

Zdroj: www.tkkbs.sk

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved