Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Povolaní pracovať na šírení radostnej zvesti

Kardinál Joseph Tobin sa s veriacimi, ktorým slúži v arcidiecéze Newark ako misionár-redemptorista, podelil o svoje skúsenosti. Vo svojom príhovore spomenul svoju celoživotnú skúsenosť s Kongregáciou a pripomenul radu, ktorú dal pápež František redemptoristom na 26. generálnej kapitule (1. októbra 2022): 

Povzbudzujem vás k odvahe, majúc ako jedinú hranicu evanjelium a Učiteľský úrad Cirkvi. Nebojte sa zašpiniť si ruky v službe tým, ktorí to najviac potrebujú, a ľuďom, s ktorými sa nepočíta.

Ako misionár, ale aj ako biskup, som povolaný vyhrnúť si rukávy a pustiť sa do práce, aby som šíril radostnú zvesť Ježiša Krista svojimi slovami, ale predovšetkým svojím príkladom. Náš Svätý Otec sa nikdy neunaví pripomínať nám všetkým pokrsteným kresťanom, že sme misionárskymi učeníkmi, ktorí by nikdy nemali váhať „ísť novými cestami a viesť dialóg so svetom“, pričom by sme mali mať vždy pred očami Ježiša, „ktorý sa zriekol seba samého a vzal si prirodzenosť sluhu“. To, čo platí pre každého učeníka misionára, platí najmä pre nás, ktorí sme redemptoristami vyškolenými v spiritualite nášho zakladateľa sv. Alfonza de’Liguori, duchovného spisovateľa, skladateľa, hudobníka, umelca, básnika, právnika, scholastického filozofa, teológa a biskupa.

Pápež František nás v príhovore k členom našej Kongregácie vyzval, aby sme boli verní charizmám (darom), ktoré sme dostali od nášho zakladateľa: 

Svedectvo a učenie svätého Alfonza vás neustále vyzýva, aby ste „zotrvávali v láske“ Pána. Bez neho nemôžeme nič urobiť; zotrvávaním v ňom prinášame ovocie (porov. Jn 15, 1-9). Opustenie komunitného života a modlitby je bránou k sterilite zasväteného života, k smrti charizmy a uzavretosti voči bratom a sestrám. Naopak, poslušnosť Kristovmu Duchu podnecuje k evanjelizácii chudobných, tak ako to zvestoval Vykupiteľ v nazaretskej synagóge (porov. Lk 4, 14-19), ktoré v Kongregácii konkretizoval svätý Alfonz Mária de’Liguori.

Dúfam, že my všetci, ktorí sme povolaní slúžiť ako Kristovi vyslanci – tým, ktorí v neho už veria, aj tým, ktorí ešte neboli oboznámení s jeho láskou a milosrdenstvom – ho dokážeme spoznať, milovať a slúžiť mu, najmä chudobným a marginalizovaným členom našej spoločnosti. Spolu s pápežom Františkom sa modlím, aby sme všetci boli verní a vytrvalí v našom poslaní a „nikdy nezabúdali na tých najchudobnejších a najopustenejších“, ktorým slúžime a ktorým ohlasujeme radostnú zvesť o našom vykúpení.

Celý spontánny príhovor pápeža Františka k redemptoristom počas generálnej kapituly si môžete prečítať tu.

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved