Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pastiersky list k Bratislavským misiám 2010

Pastiersky list k Bratislavským misiám 2010
23. nedeľa C

Drahí bratia a sestry,

Lukášovo evanjelium nám predstavuje Ježiša, ktorý odvážne smeruje do Jeruzalema,
aby tam uskutočnil dielo vykúpenia. Celou cestou ho sprevádzajú veľké zástupy. Ľudia chcú
byť s ním. Veria, že má pre nich dôležité posolstvo. Ježiš však nechce, aby ho nasledovali
s falošnými očakávaniami. Hovorí veľmi jasne a stanovuje podmienky. Počuli sme ich pred
chvíľou v evanjeliu podľa svätého Lukáša, ale tie isté podmienky ich podáva v majstrovskej
skratke evanjelista Matúš takto: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma
hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž
a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma…“ (Mt 10, 37-40).

Ježiš od nás požaduje, aby sme mu priznali výnimočné, jedinečné miesto. Láska
k nemu a spoločenstvo s ním musia byť uprednostnené pred všetkými inými vzťahmi. Láska
k Ježišovi nevylučuje našu lásku k ľuďom, práve naopak. Ježiš nám prikazuje, aby sme
milovali ľudí. A naša láska k nemu nás vedie splniť tento príkaz. Ale môj vzťah k blízkemu
človeku musí byť ovplyvnený mojím vzťahom k Ježišovi a zapojený v ňom. Moja láska
k ľuďom je opravdivá, ak chcem pre nich to dobro, ktoré chce pre nich Ježiš.
A čo chce Ježiš, čo chce Boh pre ľudí? Boh „chce, aby boli všetci ľudia spasení
a poznali pravdu“ (1Tim 2,4). Boh chce, aby všetci dosiahli spásu poznaním pravdy. Spása je v pravde. […]“ (porov. KKC 851). Ale tu sa môžeme opýtať, ako sa pýtal apoštol svätý Pavol v Liste Rimanom: „[…] ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria
v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: „Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť.“ (Rim 10,14-15)
Preto sa zrodil plán misií pre celé mesto Bratislava v mesiaci októbri 2010, ktoré majú
byť dňami osobitnej snahy pripomenúť a oznámiť evanjelium nádeje. Povzbudzuje nás
skutočnosť, že mestské misie sa uskutočnili aj v iných veľkých európskych mestách,
napríklad vo Viedni, Bruseli, Paríži, Budapešti, ale aj skúsenosť celobratislavských misií
z roku 1999.

Teraz od 16. októbra do 24. októbra 2010 bude vo vybraných bratislavských kostoloch
celý týždeň pôsobiť dvadsaťštyri misijných tímov kňazov rehoľníkov a pomáhať im budú
misijné skupiny laikov. Počas týždňa misií vo farnostiach kňazi – farskí misionári sa nám
prihovoria o základných vzťahoch človeka k Bohu a k iným ľuďom, bude poskytnutý širší
priestor pre vysluhovanie svätej spovede a duchovné rozhovory. Podrobnejšie programy
budú vyvesené včas v kostoloch a budú uvedené aj na internetovej stránke (misieba.sk).
Týždňu farských misií v kostoloch bude predchádzať od 10. októbra do 16. októbra
2010 týždeň vonkajších mestských misií, kedy sa uskutoční viacero programov, hlavne
v Starom meste, ktoré majú novým spôsobom ako aj umeleckým stvárnením priblížiť dobrú
zvesť o nádeji v Bohu. V tomto čase bude tiež možnosť putovať po siedmich chrámoch
v meste, kde budú umelecky stvárnené rôzne tajomstvá viery.

Misijné tímy budú rozoslané do farností mesta z katedrály svätého Martina v piatok 15.
októbra 2010 a v nedeľu 24. októbra sa stretneme v katedrále na slávnostnom zakončení
celobratislavských misií s požehnaním misijného kríža.

Úprimne sa teším zo všetkých plánovaných akcií v októbri 2010, ale zároveň vás
všetkých prosím o modlitbu za tieto misie. Preto vás tiež pozývam 12. septembra 2010 na
výročnú púť do Marianky, kde chceme spolu s Máriou vyprosovať odpustenie a milosť pre
naše mesto. V sobotu 11. septembra 2010 je možnosť urobiť si pešiu púť do Marianky
z Kalvárie, čo môže osobitne posilniť naše modlitby.

Viem, že sa veľa ľudí, nielen v Bratislave, ale po celom Slovensku, modlia za naše
mesto, za hlavné mesto Bratislava, a to dáva nádej, že sa mnohí priblížia k Bohu.
Samozrejme, buďme my sami prvými, každý z nás, aby sme porozumeli naše bratislavské
misie ako osobitnú príležitosť na obnovenie a prehĺbenie vzťahu k Bohu. Zapojme sa –
modlitbou, účasťou, obrátením, osobným pokáním, pozývaním iných, svedectvom – do tohto
misijného diania. Uverme, že Boží Duch pôsobí v nás a cez nás. On je garantom našej nádeje
a ponúka a prináša nádej zúfalým.

Na záver si pripomeňme slová Božieho služobníka pápeža Jána Pavla II., ktoré
adresoval Európe a z ktorých sa inšpirujú i naše misie: „Neboj sa! Evanjelium nie je proti
tebe, ale stojí na tvojej strane…Dôveruj! V evanjeliu, ktorým je Ježiš, nájdeš pevnú a trvalú
nádej, po akej túžiš. Je to nádej založená na Kristovom víťazstve nad hriechom a nad smrťou.

On chcel, aby toto víťazstvo patrilo aj tebe, aby slúžilo na tvoju spásu a na tvoju radosť. Buď si istá! Evanjelium nádeje nemôže sklamať.“ (porov. Ján Pavol II., Cirkev v Európe, 121).
Nech všetky misijné podujatia a aj vás všetkých sprevádza Božie požehnanie: V mene
Otca i Syna i Ducha Svätého.

+ Stanislav Zvolenský
bratislavský arcibiskup metropolita

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved