Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

List generálneho predstaveného na Deň redemptoristického misijného povolania a na Svetový deň chudobných

Rím, 6. november 2021

Spomienka španielskych mučeníkov

Prot. N.0000 171/2021

Drahí spolubratia, sestry, partneri v misii,

V nedeľu, 14. novembra, budeme na celom svete sláviť už siedmy deň modlitieb za redemptoristické misionárske povolania. Vo všetkých komunitách a našich kostoloch budeme ďakovať Bohu za dar misionárskeho povolania pre Kongregáciu a budeme sa modliť, aby sa k tomuto povolaniu pripojili ďalší. V rodinách našich laických partnerov a v kláštoroch sestier redemptoristiek si opäť pripomenieme, že modlitba za nové misionárske povolania je spoločná nám všetkým.  

Bratia a sestry, náš svet prežíva jedno z najťažších období. Platí to zvlášť pre najzraniteľnejších spomedzi nás: chudobných, opustených, marginalizovaných. Aj keď sa niektoré krajiny a spoločenstvá pomaly dostávajú z krízy spôsobenej pandémiou Covid-19, iné stale trpia jej ťažkými dôsledkami, väčšinou kvôli nedostatku vakcín a vakcinačných programov. Týka sa to hlavne tých krajín, ktoré nemajú dostatočné ekonomické zdroje.

V nedeľu budeme počuť Ježišove slová z Evanjelia podľa Marka. Môžeme sa stotožniť s Ježišovým jazykom. Zdá sa, že mocnosti v nebi a na zemi sa chvejú! Tento rok Ježiš hovorí o našom svete a o tom, čo v ňom prežívame.

Pandémia odstránila závoj, ktorým sú zahalené iné krízy v našom zranenom svete. Viac si uvedomujeme narastajúcu hrozbu pre ‘náš spoločný dom’: pre klímu, dažďové pralesy, ohrozené druhy. Ekonomické rozdiely, ktoré rozdeľujú naše krajiny a spoločenstvá na bohatých a chudobných sa prehĺbili. Dopady politickej polarizácie, rasizmu, migračného fenoménu sa po celom svete stali evidentnými. Chýba mier, príležitosti na vzdelávanie, rastie pesimizmus, cynizmus, zmätok a hnev.

Téma šesťročia “Svedkovia Vykupiteľa v zranenom svete – solidarita a misia” sa stala prorockou pre nás, členov rodiny redemptoristov a pre všetkých učeníkov, ktorí nasledujú Vykupiteľa! Nikdy sme si tak silno neuvedomovali aký zranený je náš svet!

Bez pochyby, toto je výnimočná chvíľa pre misiu. Je to čas pozvania k solidarite, k láske a záväzku budovať novú globálnu spoločnosť, ako aj obnovovať a uzdravovať stvorenie, založené na “bratstve a sociálnom priateľstve” (Fratelli tutti). Je to čas pre naše redemptoristické misionárske povolanie, čas pre autentické a prorocké svedectvo o Vykupiteľovi!

Sme na prahu prvej fázy 26. generálnej kapituly, ktorá sa uskutoční v každej Konferencii. Spolu, ako  ‘jedno misionárske telo’ (K. 2), je celá redemptoristická rodina pozvaná spolu snívať a nanovo si predstaviť našu redemptoristickú identitu v tomto zranenom svete. Je to dôležitý čas pre podelenie sa o našu skúsenosť, pre navrhnutie nápadov a nových iniciatív, ako aj pre pozvanie ďalších k nášmu misionárskemu povolaniu, či už ako zasvätených redemptoristov alebo ako laických misionárov.

Spolu s týmto listom Vám posielam plagát vytvorený Generálnym sekretariátom pre formáciu. V snahe nanovo si predstaviť našu redemptoristickú identitu nám pripomína, aby sme pamätali, že “Kto je v Kristovi, je novým stvorením” (2 Kor, 5, 17). Prameňom našej nádeje je Kristus, ktorý môže a robí nové veci. On nás pozýva k účasti na tejto “novosti”, prostredníctvom nášho misionárskeho povolania.  

Deň modlitieb za redemptoristické misionárske povolania sa tento rok prelína s piatym Svetovým dňom chudobných, vyhláseným pápežom Františkom. Táto šťastná náhoda nám pripomína, že v srdci nášho misionárskeho povolania sú chudobní, opustení a marginalizovaní. Pápež František nám vo svojom posolstve pripomína, že chudobní nás evanjelizujú a volajú nás k obráteniu. Týmto spôsobom rastieme vo vernosti našej charizme a stávame sa autentickejšími a prorockejšími svedkami Vykupiteľa. Naše misionárske povolanie sa tak stane príťažlivejším pre mužov a ženy, ktorí rozlišujú svoje povolanie.

Pamätajme prosím, že služba formovania pre misiu vyžaduje financie, ktoré z významnej časti závisia od zbierok uskutočnených v našich jednotkách, ako aj z kontribúcií pre Fond solidarity (Rozhodnutie 19, 25. generálnej kapituly). Štedrosť všetkých, ktorí odpovedajú na mnohé potreby, umožňuje Kongregácii prijímať kandidátov pre Kongregáciu, ako aj laikov – mužov a ženy, ktorí majú podiel na našej misi v redemptoristickej rodine.

Nech nás príklad Márie, našej Ustavičnej pomoci, inšpiruje žiť naše povolanie s radosťou. Nech nás sv. Alfonz a všetci svätí a blahoslavení redemptoristi sprevádzajú na našej ceste nášho misionárskeho povolania v zranenom svete

Váš brat v Ježišovi Vykupiteľovi,

Michael Brehl, C.Ss.R.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved