Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

JEDNO TELO (5): Svätý Klement, mariánsky apoštol

Úvod

Generálne vedenie vyhlásilo rok 2020/2021 za jubilejný rok ku cti „druhého zakladateľa“ Kongregácie, svätého Klementa Máriu Hofbauera. Slovné spojenie jubilejný rok evokuje množstvo emócií. Pre kongregáciu naznačuje, ako sa v priebehu rokov rozrástla a emocionálne rozprúdila v nás, súčasných redemptoristoch, to, aby sa naše životy stotožňovali s duchovnými základmi. V tejto úvahe mám v úmysle priblížiť a zamerať sa na mariánske eucharistické pobožnosti svätého Klementa. Predstavím, ako môže redemptorista, brat, kňaz a laický spolupracovník s rovnakými postojmi a zároveň svedok Vykupiteľa rozdávať energiu, odvahu, nádej a vykúpenie z týchto pobožností. Ich ovocie je pre všetkých, ku ktorým sme poslaní slúžiť, a taktiež pre nás.

Podľa štyroch charakteristík by dobrá modlitba mala byť: úprimná (Ž 17: 1 – 2), pokorná (Lk 18: 9), dôverná a vytrvalá (Lk 18: 1 – 8). To tiež platí pre ktoréhokoľvek učeníka, ktorý nasleduje dobrého majstra. Učeník by mal byť úprimný, pokorný, dôverný a vytrvalý. Bližší pohľad na život svätého Klementa Máriu Hofbauera odhaľuje srdce a dušu, ktoré hľadajú Božiu vôľu v pokore, úprimnosti, dôvere a s pravým duchom vytrvalosti v nasledovaní Božej vôle.

Počas života sv. Klementa svet neodpočíval ani nežil v mieri. Napriek nekonečným výzvam a ťažkostiam, ktoré zakusoval počas života ako pravý učeník svätého Alfonza, nasledoval Krista Vykupiteľa so srdcom plným radosti, popierajúc seba a vždy pripravený robiť to, čo sa od neho žiadalo […] (Konštitúcia 20). Kedykoľvek by sa jedny dvere zavreli, Klement Hofbauer by prešiel za hranice alebo vysekal cestu hoci aj cez vysoký múr, ktorý by mu blokoval cestu, len aby priniesol ľuďom hojné vykúpenie. V slovách, ktoré písal svojim spoločníkom do Varšavy, hovorí: „Keby ste videli, ako dychtivo študujeme mapy Severnej Ameriky, mysleli by ste si, že sme sa pomiatli.” Taká bola neskrotná vášeň tohto redemptoristu, aby dosiahol až na kraj zeme.

Svätý Klement – eucharistický mariánsky apoštol

Svätý Klement sa neúnavne usiloval o to, aby sledoval duše odrezané od milosti. Najmä tie, ktoré boli najviac opustené a čelili hroziacej smrti. Nečakal na pokojné politické prostredie, aby hlásal evanjelium. Namiesto toho premenil ťažký a nevraživý čas na úrodnú pôdu pre hlásanie evanjelia. Jedným z nástrojov, ktoré použil tento svätec, bola jeho blízkosť k Najsvätejšej sviatosti a eucharistické slávenia. Na ukážku – počas svojho pobytu vo Varšave predstavil to, čo nazýval večné misie. Boli to eucharistické centrá s piatimi kázňami každý deň, ktoré sprevádzali tri sväté omše. Niektoré popoludnia boli venované krížovej ceste, návštevám Najsvätejšej sviatosti a Preblahoslavenej Panny Márie. Tieto misie zmenili Varšavu. Kostol sv. Benna sa stal duchovnou oázou a fontánou nádeje pre všetkých bez nádeje, chudobných, opustených a prenasledovaných. Politická nestabilita spôsobila, že ľudia prichádzali ku dverám redemptoristického kostola, aby sa zúčastňovali na „lámaní chleba a pití z kalicha Kristovej krvi”. Niektorí prichádzali, aby robili svätcovi spoločnosť pri adorácii, a niektorí na spoveď či po duchovnú obživu. Svätý Klement zriadil kostol svätého Benna ako milovaný a verný svedok Kristovej Cirkvi. Kostol bol v týždni preplnený a cez víkend praskal vo švíkoch.

Hovorí sa, že jedného dňa vstúpila do kostola istá rehoľníčka a videla otca Hofbauera kľačať pred oltárom. Nepozorovaný touto vernou zbožňovateľkou Krista v Eucharistii, s tvárou mokrou od sĺz, prosil za nejakého hriešnika: „Pane, daj mi túto dušu. Ak odmietneš, pôjdem za tvojou matkou!” Pre Klementa neboli Ježiš Kristus a matka Mária náboženské postavy. Boli reálni – v zmysle viery. Pre jeho vášnivú lásku k Synovi a Matke to bol vždy moment reálneho stretnutia; stretnutia so Spasiteľom a Vykupiteľom. Ježišova Matka Mária bola pre Klementa dnešnou Matkou ustavičnej pomoci. Podľa ovocia vieme o jeho nepretržitom modlitebnom živote. Muž, ktorý bol doma na kolenách a v apoštolskom poli veľmi horlivý.

Redemptoristi – dnes

Dnes sa redemptoristická rodina od svojich skromných začiatkov rozrástla natoľko, že je prítomná vo viac ako 85 krajinách. V mnohých z týchto krajín panuje politická nestabilita – napríklad s nekontrolovateľným nárastom teroristických skupín, ktoré vyvolávajú nenávisť medzi náboženskými skupinami a kmeňmi. Niektoré z týchto krajín čelia ekonomickej kríze, keď vodcovia krajín a všetky autority hromadia bohatstvo sami pre seba a zabúdajú na chudobných a opustených. Rozdiely sa zo dňa na deň zväčšujú (Pastiersky list od biskupov Zimbabwe, január 2019). Niektoré krajiny sú roztrhnuté kvôli neustálej snahe svojich členov o lepší život a utekanie pred život ohrozujúcimi vojnami a ekonomickými ťažkosťami (Christus Vivit). Mnoho ďalších z týchto krajín trpí nedostatkom povolaní na udržanie pokračovania misie.

Klement žil dve storočia pred nami, ale jeho spoločenská, politická a ekonomická situácia určite zostala rovnaká aj dnes. Zverstvá našich čias spomenuté vyššie boli prítomné, ak aj nie horšie, aj v časoch svätého Klementa. Žiadna doba nie je ideálna, keď chceme niečo zmeniť, prinášať radostnú zvesť chudobným a opusteným. Večné pravdy nepoznajú priestor ani čas. Rovnako ako svätý Klement, aj my potrebujeme premeniť nehostinný čas na čas nádeje. Nedosiahneme to však tým, že opustíme skutočného Majstra – Krista Vykupiteľa, vždy čakajúceho v Eucharistii. Klement sa pred Eucharistiou modlil takto:

Ó, Božský prostredník, zhliadni na tieto horlivé duše, ktoré dvíhajú srdcia k tebe a modlia sa bez prestania za udržanie toho najvzácnejšieho daru, pravej viery. Zachovaj nás v svojej svätej viere, pretože ak máme tento vzácny dar, radi pretrpíme každý smútok a nič nebude môcť zmeniť naše šťastie. Bez tohto vzácneho pokladu viery by naše nešťastie bolo nevýslovné a nekonečné.

Pred nejakým časom som sa rozprával s bratom z redemptoristickej konferencie z Afriky. Vysvetlil mi, že pochádza z krajiny, kde sa politická situácia veľmi mení a ekonomika je hrozná. Na dvadsať hodín dochádza k výpadkom energie a ľudia v mieste bydliska nemajú tečúcu vodu. Krajina nemá žiadne zákony. Čím vyššie je niekto v politickej hierarchii, tým slobodnejší je jednotlivec. Počet pracujúcich lekárov pravidelne klesá, nemocnice sa často musia zatvoriť.

Z tohto dôvodu chudobní aj naďalej umierajú bez lekárskej pomoci. Školy sú zatvorené, pretože vláda si nemôže dovoliť platy pre učiteľov. Takto sa deťom odmieta právo na vzdelanie, čo, bohužiaľ, vedie k detskej prostitúcii. Je to len jedna zo situácií, keď si neviete predstaviť existenciu alebo prítomnosť života v takejto krajine. Opýtal som sa brata: „Ako potom prežívate uprostred všetkej tej beznádeje?” Odpovedal: „Naša nádej sú chudobní, ktorí nachádzajú nádej v nás. Vždy keď pre nich slávime svätú omšu; vždy keď ohlasujeme trpezlivú lásku Boha k ľudstvu. Našou nádejou je, že nie sme sami. Naša Matka Mária nám vždy poskytne všetko, čo potrebujeme pre službu.” Reakcia spolubrata odráža identitu redemptoristov, ktorí sú svedkami zraneného sveta.

Tak ako Klement, aj títo redemptoristi budujú mosty a kliesnia si cestu cez prekážky láskou pre misiu. Nie je tu miesto pre skľúčenosť, nečinnosť alebo dôvod prestať. Vždy je spôsob, ako obísť prekážku a zvládnuť akúkoľvek výzvu dnešnej doby. Svätý Klement nám zanechal duchovné dedičstvo tým, že svedčil o Kristovi v Eucharistii, či už boli podmienky priaznivé alebo nie.

Predovšetkým nám ale svätý Klement pripomína, že misia je pre Ježiša Krista cez nás, v duchu a charizme kongregácie. Ježiš Kristus je základ a my sme iba stavbári. Kráčame vo viere. Všetko závisí od Boha. Svätý Klement sa modlil, „nech sa naša viera prebúdza s východom slnka, ale nech nikdy nezapadne, kým všetko nebude dokončené”. Pravdepodobne žiadny z obrazov lepšie nevystihuje postoj svätého Klementa ako maľba, kde klope na dvere svätostánku v čase veľkej tiesne, čo vyjadruje jeho veľkú dôveru v Ježiša v Eucharistii.

Otázky na zamyslenie:

  1. Ako sa Eucharistia stáva živým svedectvom v tvojom živote, v redemptoristickej komunite dnes?
  2. Aký je tvoj postoj ako redemptoristu k výzvam, ktoré nedokážeš mať pod kontrolou? (osobne alebo ako komunita)
  3. Máš čas na pobožnosť k Eucharistii a Matke ustavičnej pomoci v komunite a osobne?

Modlitba

Milostivý Bože, ty si Boh, ktorý sa stará o človeka a má s ním súcit. Ty si naplnil svätého Klementa Máriu Hofbauera zvláštnym nadšením pre dobro ľudí, hlavne tých, ktorí sú chudobní, v problémoch alebo opustení – fyzicky aj duševne.  V svätom Klementovi  si odhalil bohatstvo svojej milujúcej láskavosti a milosrdenstva. Na jeho príhovor a pre jeho ušľachtilý príklad pomôž nám zostať vernými Katolíckej cirkvi uskutočňovaním nášho poslania v kongregácii. Pomôž nám kráčať cestou, ktorú nám ukázal svätý Klement svojím vlastným životom. Vypočuj nás a odpovedz nám, Pane, Bože, skrze Krista, nášho Vykupiteľa. Amen!

Autor textu Gideon Sidinga CSsR, preklad Eva Gavalierová a Lenka Horáková

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved