Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Doživotné sľuby, dve diakonské a jedna kňazská vysviacka

Naša provincia má dvoch nových diakonov a jedného novokňaza. Z rúk banskobystrického biskupa Mons. Mariána Chovanca prijali na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta 2023 vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie diakonskú vysviacku Pavel Hudousek CSsR a  Lukáš Michalovič CSsR; diakon Stanislav Marcin CSsR bol vysvätený na kňaza. Brat Pavel Hudousek zložil v nedeľu 13. augusta 2023 v bazilike Nanebovzatia Panny Márie na Svatej Hore v Příbrami do rúk vikára provinciála redemptoristov Provincie Bratislava – Praha Františka Boldyho CSsR doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti, ako aj sľub a prísahu zotrvania v Kongregácii.

Stanislav Marcin, ktorý pochádza z Raslavíc v Košickej arcidiecéze, začal svoju formáciu v reholi redemptoristov v roku 2014. Po noviciáte v Lubaszowej v Poľsku a v Podolínci zložil 15. augusta 2017 dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Doživotné sľuby zložil 15. augusta 2020. Magisterské štúdium na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity ukončil v júni 2022. Po diakonskej vysviacke 29. augusta 2022 pôsobil v komunite redemptoristov Banská Bystrica – Radvaň, kde bude pokračovať vo svojej kňazskej službe.

Pavel Hudousek pochádza z Kostelce nad Orlicí v Královohradeckej diecéze. Formáciu v reholi redemptoristov začal v roku 2015 a po ročnom noviciáte v poľskej Lubaszowej zložil 15. augusta 2019 dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti; doživotné sľuby zložil 13. augusta 2023. Magisterské štúdium na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity ukončil v júni 2023. Ako diakon bude slúžiť v komunite redemptoristov vo Frýdku.

Lukáš Michalovič, ktorý pochádza z Prievidze v Banskobystrickej arcidiecéze, začal svoju formáciu v reholi redemptoristov v roku 2016. Dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti zložil 15. augusta 2019 po noviciáte v Lubaszowej v Poľsku. Po ukončení bakalárskeho štúdia a 4. ročníka na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity študoval na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme. Doživotné sľuby zložil 15. augusta 2022. V nasledujúcom akademickom roku bude pokračovať v magisterskom štúdiu teológie a filozofie na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v 6. ročníku. Ako diakon bude slúžiť v komunite študentátu redemptoristov Bratislava – Puškinova.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved