Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Cortona: dôležité rozhodnutia Konferencie redemptoristov Európy

V dňoch 1. až 10. októbra 2019 sa v budove bývalého seminára redemptoristov rímskej provincie v toskánskom meste Cortona uskutočnili dve stretnutia redemptoristov. Prvé z nich bolo tzv. stretnutie v polovici šesťročia, teda medzi dvoma generálnymi kapitulami. Jeho cieľom bolo zhodnotiť postup realizácie rozhodnutí ostatnej generálnej kapituly v Thajsku v roku 2016. Druhým bolo jednodňové stretnutie predstavených európskych redemptoristov v rámci tzv. Konferencie redemptoristov Európy. Podstatnou časťou oboch stretnutí boli vnútorné záležitosti Konferencie týkajúce sa misijných projektov na našom kontinente a nových misijných predsavzatí redemptoristov Európy.

Prítomných bolo spolu 40 účastníkov, predstavených, vokálov (volených zástupcov z jednotlivých provincií), zástupcov bratov a laických partnerov v misii, tlmočníkov a notárov. Bratislavsko-pražskú provinciu zastupoval P. provinciál Václav Hypius a jeden vokál: P. Martin Macko. Stretnutia sa zúčastnil aj Bohuš Živčák, laický misionár zo spoločenstva Rieka života.

Najnaliehavejšou záležitosťou stretnutia v polovici šesťročia bolo ďalšie spresnenie a potvrdenie procesu rekonfigurácie našich európskych jednotiek, o ktorom sa rozhodlo na generálnej kapitule. Jeho cieľom je, aby solidarita v misii bola viac citeľná v spoločnej činnosti a štruktúrach. Najzávažnejším výsledkom tohto zasadnutia bola zhoda v otázke nového usporiadania redemptoristov v Európe. Päť juhoeurópskych provincií (Rím, Neapol, Madrid, Lisabon a Francúzsko) prijalo rozhodnutie v najbližšej dobe vytvoriť jednu provinciu. Jednotky severozápadnej časti Európy (Dublin, Londýn, Svätý Klement a Viedeň-Mníchov) sa vydali na cestu vedúcu k vytvoreniu jednej provincie, najprv však cez štruktúru federácie. Naša časť Európy (provincie Bratislava-Praha, Varšava, Ľvov a viceprovincia Michalovce) sa dohodla na udržaní a novom rozvoji doterajšej bohatej spolupráce, pri súčasnom zachovaní kultúrnej a ekleziálnej identity každej jednotky. Táto platforma dostala názov „Priestor spolupráce slovanských európskych jednotiek“ (Cooperation Area of European Slavic Units).

Ešte pred týmito rozhodnutiami Konferencia redemptoristov Európy schválila Pastoračný plán Konferencie, ktorý obsahuje najdôležitejšie očakávania a formy misijnej spolupráce v podmienkach súčasnej Európy. Práve misijná solidarita vyjadrená v tomto dokumente je základom pre konkrétne rozhodnutia o novej štruktúre jednotiek. Účastníci sa venovali tiež ďalším témam; medzi nimi bola formácia, zásady a procedúry ochrany pred zneužívaním detí a maloletých, mnohostranná spolupráca s laikmi, štandardy riadenia a hospodárenia v jednotkách, a tiež posilnenie činnosti Alfonziánskej akadémie v Ríme.

Stretnutie sa ďalej venovalo konkrétnym oblastiam života samotnej Konferencie. S veľkým záujmom boli vypočuté informácie o nedávno zrealizovaných iniciatívach (mesiac obnovy, púť po stopách sv. Klementa, prednášky z alfonziánskej morálnej teológie, stretnutia rehoľných bratov). Veľkú pozornosť si vyslúžil projekt nového spoločného študentátu v Ríme (San Gioacchino). S nádejou boli prijaté blížiace sa iniciatívy: európske stretnutie redemptoristickej mládeže Go and Share v Bratislave na budúci rok, budúcoročné 200. výročie smrti sv. Klementa vo Viedni, redemptoristické stretnutie Partnership in Mission v Porte budúci rok a Svetový deň mládeže v Lisabone v roku 2022.

Stretnutia v Cortone boli charakteristické atmosférou bratského dialógu a konštruktívnej spolupráce. Odhalili veľmi povzbudivý obraz ohromnej snahy o misijnú solidaritu, zvlášť medzi európskymi redemptoristami.

Autor: o. Andrzej S. Wodka CSsR, Rím

Preklad a úpravy: br. Lukáš Michalovič CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved