Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Alfonziánska akadémia sa teraz môže nazývať „pápežská“

Pápež František 19. januára 2023 udelil Alfonziánskej akadémii v Ríme titul pápežského inštitútu. Túto správu privítal generálny predstavený redemptoristickej akadémie P. Rogerio Gomes, profesori a študenti. Na niekoľko otázok Scala News v tejto súvislosti odpovedal P. Alfonso Amarante CSsR, predseda Alfonziánskej akadémie.

Svätý Otec priznal Alfonziánskej akadémii titul „pápežský“ inštitút. Aký význam a dôsledky to má pre akadémiu?

Listom podpísaným kardinálom A. De Donatisom, hlavným kancelárom Lateránskej univerzity (PUL), sme boli informovaní, že Svätý Otec František z vlastnej iniciatívy udelil 16. januára 2023 titul „pápežský“ trom inštitútom ad instar Facultatis, ktoré sú súčasťou PUL (Pápežská Lateránska univerzita, pozn. prekladateľ): vyššiemu inštitútu morálnej teológie „Alfonziánska akadémia“, Inštitútu teológie zasväteného života „Claretianum“ a Patristickému inštitútu „Augustinianum“. Bol to nečakaný, ale vytúžený dar.

Pridelením titulu pápežského inštitútu Alfonziana Svätým Otcom a Dikastériom pre kultúru a katolícku výchovu bola jasne uznaná hodnota vedeckej práce, ktorú od roku 1949 naša Kongregácia redemptoristov podľa stanovy 023 v oblasti morálnej teológie ako skutočne misijného apoštolátu pre rast Cirkvi vykonáva. Prvé otvorené uznanie prišlo už v roku 2019, a to od vtedajšej Kongregácie pre katolícku výchovu, ktorá definovala Alfonzianu ako pilier a „centrum excelentnosti pre špecializáciu v morálnej teológii“.

Význam tohto titulu je pozoruhodný, pretože stavia Inštitút morálnej teológie našej Kongregácie na úroveň iných univerzitných centier v Urbe. To prinesie nové možnosti rozvoja pre všetky naše teologické inštitúty na celom svete a bude si vyžadovať, aby sme stále investovali a dohliadali na kvalitu nášho apoštolátu v oblasti morálnej teológie. Ďalšie možnosti nám čoskoro naznačia predstavení PUL a Svätej stolice.

Aké možnosti výučby a výskumu poskytuje akadémia svojim študentom? Ako sa líši od ostatných kurzov morálnej teológie, ktoré ponúkajú iné inštitúcie?

Alfonziánska akadémia v súčasnosti ponúka rôzne vzdelávacie programy. Prvým je dvojročný cyklus špecializovaného licenciátu a trojročný cyklus doktorandského štúdia. Popri týchto dvoch cykloch existuje možnosť postdoktorandského výskumu, ktorú vedú viacerí lektori, odborníci vo svojom odbore, možnosť licencie a doktorátu v oblasti morálnych vied, ktoré majú v mnohých krajinách sveta status titulu. Poslednou možnosťou sú kurzy vyššej formácie, ako napríklad ten, ktorý sa začne 23. februára budúceho roka na báze Alfonzovho morálneho ponímania.

Ponuka morálnej teológie Alfonziany je jedinečná na celom svete, pretože všetky kurzy alebo „znalosť“ sú koncipované, organizované a rozvíjané s interdisciplinárnou a multidisciplinárnou metodológiou, ktorej predmetom je morálna reflexia, ako to uvádza Optatam totius č. 16.

Ďalšou významnou charakteristikou vzdelávacej ponuky Alfonziany je zameranie sa na študenta, ktorý je absolútnym tvorcom svojho študijného programu rozdeleného do okruhov.

Na záver považujem za svoju povinnosť vyjadriť úprimné poďakovanie celej našej rehoľnej rodine, ktorá svojou finančnou a personálnou podporou pokračuje v tomto apoštoláte – ten sa dokonale zhoduje s apoštolátom Kongregácie (stanova 023); viacerým generálnym predstaveným, ktorí vždy podporovali Alfonzianu, všetkým profesorom, najmä z radov redemptoristov, ktorí celý svoj život zasvätili službe tejto misii, a dobrému Bohu, ktorý nás vedie a udržiava svojou prozreteľnosťou.

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved