Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

5. október: spomienka blahoslaveného Františka Xavera Seelosa

Rodina redemptoristov si 5. októbra pripomína ďalšieho svätého Božieho muža, blahoslaveného Františka Xavera Seelosa CSsR. Narodil sa 11. januára 1819 vo Füssene v bavorskom Nemecku a v ten istý deň bol aj pokrstený. Po ukončení štúdia filozofie v roku 1842 vstúpil do diecézneho seminára, pretože mal veľkú túžbu stať sa kňazom.

Po tom, čo spoznal prácu misionárov redemptoristov, zameraných na evanjelizáciu tých najopustenejších, rozhodol sa stať sa rehoľníkom a slúžiť nemecky hovoriacim prisťahovalcom v USA. Kongregácia ho prijala 22. novembra 1842 a on sa preplavil z Francúzska do New Yorku. Za kňaza bol vysvätený v kostole redemptoristov sv. Jakuba v Baltimore (Maryland, USA). Po vysviacke pôsobil deväť rokov vo farnosti sv. Filomény v Pittsburghu (Pensylvánia), najskôr ako kaplán u sv. Jána Neumanna, predstaveného rehoľnej komunity, neskôr sám ako predstavený a posledné tri roky ako farár. Počas tejto doby bol aj redemptoristickým novicmajstrom. S Neumannom sa venoval aj šíreniu misií.

Verný redemptoristickej charizme praktizoval jednoduchý životný štýl a jednoduchý spôsob vyjadrovania. Témy jeho kázní boli vždy počúvané a zrozumiteľné aj tým najjednoduchším ľuďom. Jeho pastoračnou činnosťou bola neustála snaha poučovať malé detí o viere. Túto službu nielenže uprednostňoval, ale pokladal ju za zásadnú vec pre rast kresťanského spoločenstva vo farnosti. Mnoho rokov sa venoval službe vo farnosti a ako prefekt študentov slúžil pri formácii budúcich redemptoristov. Týmto budúcim redemptoristom misionárom sa snažil  vštepiť nadšenie, ducha obety a apoštolskú horlivosť pre duchovné a časné blaho ľudí. Väčšinu svojho života strávil ohlasovaním misií v anglickom a nemeckom jazyku. Ako kaplán bol známy tým, že svojim verným bol s radosťou k dispozícii a osobitne sa zaujímal o najchudobnejších a najopustenejších. V septembri 1867, vyčerpaný návštevami a starostlivosťou o obete žltej horúčky, ochorel na obávanú chorobu. Po niekoľkých týždňoch trpezlivého znášania choroby prešiel 4. októbra 1867 vo veku 48 rokov a 9 mesiacov do večného života.                       

Pápež Ján Pavol II. vyhlásil pátra Seelosa za blahoslaveného na Námestí sv. Petra 9. apríla slávnostného jubilejného roku 2000.

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Príbuzný článok: Blahoslavený František Xaver Seelos

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved