Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

202 rokov od beatifikácie zakladateľa redemptoristov

Na 15. septembra pripadá výročie blahorečenia Alfonza Márie de Liguori, zakladateľa Kongregácie redemptoristov, ktorý zomrel 1. augusta 1787 vo veku 91 rokov.

Sláva jeho svätosti bola taká veľká, že pod nátlakom ľudí a kléru sa už osem mesiacov po jeho smrti otvoril informačný proces blahorečenia. Pius VI. v roku 1796 udelil výnimku od požadovaných desiatich rokov pred začatím kanonického postupu v Svätej stolici.

V roku 1807 Pius VII. vyhlásil dekrét o hrdinských činnostiach Alfonza. Ale pápeža čoskoro potom internovali do úplnej izolácie v Savone pri Janove a všetko sa oneskorilo o takmer desať rokov.

V roku 1814 bol proces obnovený, aby sa vyšetrili dva zázraky uskutočnené na príhovor zakladateľa redemptoristov. 21. decembra 1815 v slávnostnom dekréte pápež vyhlásil, že „s úplnou istotou možno pristúpiť k blahorečeniu Božieho služobníka.“ Po podpísaní nasledujúceho dekrétu nadišiel konečne deň 15. september 1816, zasvätený spomienke Bolestnej Panny Márie. Vtedy pápež Pius VII. v Bazilike sv. Petra v Ríme vykonal slávnostný obrad blahorečenia.

Pre celú Kongregáciu redemptoristov bol rok 1816 rokom veľkého posilnenia a radosti.

Stojí za zmienku  spomenúť, že slávnostnú kanonizáciu Alfonza Márie de Liguori v roku 1839 vykonal pápež Gregor XVI. V roku 1871 Svätá stolica dala sv. Alfonzovi titul učiteľ Cirkvi a pápež Pius XII. ho v roku 1950 vyhlásil za patróna spovedníkov a moralistov.

Kongregácia redemptoristov, ktorému dal začiatok, má v súčasnej dobe okolo 5000 členov, ktorí hlásajú evanjelium o hojnom vykúpení v 82 krajinách sveta.

Giuseppe de Luca, veľký znalec histórie spirituality, v roku 1857 napísal: „Vo veku osvietenstva Alfonz de Liguori je bez akejkoľvek pochybnosti Neapoltáncom s najvznešenejšími myšlienkami. (…) Zanecháva nám kňazom a veriacim knihy s najvyššou hodnotou pre naše duše. Do úst všetkých, dokonca negramotných vložil slová sv. Terézie z Avily a sv. Jána z Kríža. Ľuďom dal najvznešenejšie slová v najskromnejšom sformulovaní, extatické pocity v každodennom slovníku. Medzi jednoduchými ľuďmi vzbudil srdcia svätých, veľkých svätých.“

Príbuzné články:

Sv. Alfonz – umelec evanjelia

Duchovné piesne sv. Alfonza

Koleda „Zostupuješ z hviezd“ 

Tu Scendi Dalle Stelle

Vplyv sv. Alfonza na sv. Jána z Vianney

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved