Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Žiť povolanie brata redemptoristu

Od počiatkov Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa je povolanie bratov považované za neoddeliteľnú súčasť našej redemptoristickej identity. V súčasnosti je na celom svete 334 bratov, pričom najviac bratov je v troch provinciách: Sao Paolo, Vietnam a Denver. Pri príležitosti sviatku svätého Gerarda Maiella, brata koadjútora Kongregácie redemptoristov, sme požiadali brata Marcosa Viníciusa CSsR o rozhovor, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako dnes žije povolanie brata redemptoristu.

Čo robí brat redemptorista v kongregácii redemptoristov? Ako by ste mohli opísať svoje povolanie a svoju úlohu v komunite?

V roku 1982 v Communicanda 64 páter Pfab odpovedal na túto otázku upozornením na skutočnosť, že sloveso „robiť“ nie je to správne, ktoré hovorí o tom, kto je brat redemptorista. Aby sme správne pochopili naše povolanie v redemptoristickej kongregácii, musíme používať sloveso „byť“. Brat redemptorista je teda misionár: človek, ktorý sa cíti povolaný ohlasovať hojné vykúpenie všetkým ľuďom. Brat redemptorista žije svoje misionárske povolanie vykonávaním akejkoľvek činnosti, ktorá prispieva k evanjelizácii, či už ide o pastoračnú alebo profesionálnu prácu. Jeho úlohou v spoločenstve a v Cirkvi je vždy svedčiť o bratstve, ktoré je základnou charakteristikou kresťanského povolania.

Keď sa pozrieme na históriu našej kongregácie, v priebehu rokov sa počet rehoľných bratov znížil oproti počtu kňazov. V súčasnosti sú provincie, v ktorých nie sú žiadni bratia. Čo by mohlo byť dôvodom?

Dôvody sú rôzne, pretože existujú vonkajšie dôvody a dôvody v samotnej kongregácii. Spomedzi tých vonkajších treba pripomenúť, že samotný laický rehoľný život je v kríze, pretože klerikalizmus je v cirkvi neustálou hrozbou. Spomedzi vnútorných je potrebné uznať vedomie našej zasvätenej a misionárskej identity, ktorá nie je medzi spolubratmi dostatočne jasná. Stačí povedať, že pre mnohých redemptoristov je naša charizma vyjadrená len prostredníctvom vykonávania kňazskej služby. Viem, že existujú aj iné dôvody, ale toto sú významné dôvody, ktoré mnohým bránia vstúpiť a zotrvať v kongregácii ako bratia redemptoristi.

Čo je náplňou práce Komisie pre bratov pri generálnom vedení?

Úlohou Komisie bolo analyzovať súčasnú situáciu bratov v kongregácii a navrhnúť generálnemu vedeniu konkrétne programy a návrhy na podporu povolania brata redemptoristu. Komisia bola rozhodnutím XXV. generálnej kapituly.

Pred dvoma rokmi Komisia vypracovala dokument o povolaní a službe bratov v Kongregácii redemptoristov. Aké sú hlavné myšlienky tohto dokumentu? Komu je tento dokument určený?

Dokument sa skladá z troch častí: prvá predstavuje situáciu bratov v Kongregácii v súčasnosti, s tienistými a svetlými stránkami, ktoré môžeme vidieť, pokiaľ ide o ich povolanie; druhá časť predstavuje reflexiu o identite brata redemptoristu, pripomínajúc jeho misionársku charakteristiku; a tretia časť predstavuje konkrétne návrhy na podporu povolania, formáciu a misiu. Dokument je určený všetkým bratom redemptoristom, pretože podpora nášho misijného života si vyžaduje angažovanosť nás všetkých. Je dôležité vedieť, že nedostatok bratov v kongregácii nie je len problémom bratov redemptoristov, ale aj výzvou pre naše vlastné prežitie ako zasvätených osôb v Cirkvi. Dokument je teda určený pre všetkých redemptoristov a je na nás, aby sme ho poznali a uplatňovali.

Ako môžeme podporovať povolanie brata redemptoristu?

Som presvedčený, že najlepším spôsobom, ako podporovať povolanie brata, je žiť naše misionárske povolanie radostne a verne. Keď je človek stopercentným redemptoristom, teda keď žije misionársku identitu ako prioritu redemptoristického života, mnohí mladí muži zistia, že na ohlasovanie evanjelia nie je potrebné byť kňazom. Ďalším spôsobom, trochu ťažším, je bojovať proti klerikalizmu, ktorý je v Cirkvi stále živý a ktorý vytvára mentalitu, že existujú kresťania prvej a druhej triedy. Preto je dobré pripomenúť si novosť Ježišovho posolstva, ktoré nám hovorí, že sme „všetci bratia a sestry“ (Mt 23, 8).

Keď sa pozrieme na osobu svätého Gerarda, ako nás môže inšpirovať dnes, ako bratov redemptoristov a ako kňazov redemptoristov?

Svätý Gerard Maiella nás inšpiruje, aby sme svoje misionárske povolanie žili jednoducho a s radosťou. Od neho sa učíme, že svätosť spočíva v plnení Božej vôle, v chcení toho, čo chce Boh, a v láske k tým, ktorých Boh miluje, k chudobným. Gerardova blízkosť chudobným, chorým a trpiacim nás učí, ako máme žiť ako redemptoristi. Možno budeme môcť byť ľuďom takí blízki, ako je náš brat Gerard aj dnes.

Rozhovor: Scala News

Marcos Vinícius Ramos de Carvalho je bratom redemptoristom od roku 2004 a je členom provincie Goiás v Brazílii. Pracoval v rôznych komisiách, napríklad pre katechézu, formáciu, bol provinciálnym sekretárom a osobným sekretárom pátra generála. V súčasnosti pôsobí ako profesor filozofie a je riaditeľom vydavateľstva Scala v Goiânii (Brazília).

Zdroj: www.cssr.news

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved