Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Záverečná správa z Misionárskeho kongresu 2018 v Brazílii

Rodine redemptoristov

Redemptoristický misionársky kongres sa uskutočnil v meste Aparecida (Brazília) od 28. januára do 2. februára a jeho téma znela: „Sväté misie: identita redemptoristov vo vychádzajúcej Cirkvi.“ Kongresu sa zúčastnili P. Rogério Gomes, generálny konzultor z Ríma, niektorí (vice) provinciáli, spolubratia všetkých redemptoristických jednotiek v Brazílii a niektoré jednotky organizácií URNALC a URSAL, rehoľní misionári, laickí misionári a redemptoristickí študenti.

Vieme, že sme povolaní „nasledovať príklad Ježiša Krista Spasiteľa tak, že budeme ohlasovať Božie Slovo chudobným“ (C. 1) a veríme, že táto kontinuita bude autentickou len vtedy, ak bude mať naše misionárske telo, okrem iných záväzkov, pred očami Ježišov vzor ohlasovania, ktorý budeme nasledovať prostredníctvom Ľudových misií, keď hlásame Radostnú zvesť chudobným (Lk 4, 18) a pomáhame im vyslobodiť sa z priepasti, do ktorej upadli (viď Ž 130).

Sme vďační za to, že ako Kongregácia môžeme prispievať k budovaniu Kráľovstva pokoja, spravodlivosti a lásky, k čomu nás, ako veríme, Boh prostredníctvom Cirkvi povolal, a potvrdzujeme, že Ľudové misie sú hodnotným spôsobom evanjelizácie, ktorý v Cirkvi vždy mal a zvlášť v dnešných časoch má svoje miesto. Ich hodnota spočíva v tom, že sme Cirkvou vychádzajúcou do dedín, do malých aj veľkých miest, do existenčných periférií; nie preto, aby sme vytvorili alebo rozšírili štruktúry Kongregácie, ale aby sme podporovali život prostredníctvom stretávania sa s bratmi. „Redemptoristi predovšetkým ohlasujú vznešené povolanie človeka a ľudstva… Usilujú sa stretnúť Krista tam, kde už je prítomný a riadiť sa Jeho tajomnou cestou.“ (C.7)

Pri ohlasovaní Evanjelia, stále tak nového, si uvedomujeme neustálu potrebu aktualizácie; to podnecuje laikov, našich študentov a všetkých tých, ktorí sa na misiách podieľajú, vďaka čomu Alfonzova idea v nových generáciách neustále žije; uvedomujeme si tiež, že sú potrebné vyššie investície do materiálnych zdrojov, čo umožní zefektívniť misionársku prácu; dôležité je aj umožniť ďalším spolubratom zapojiť sa do mimoriadnej služby v ľudových misiách.

Sme si vedomí, že je nutné prispôsobiť sa špeciálnym podmienkam, ktoré so sebou každá situácia prináša, preto sme rozhodnutí neustále hľadať nové spôsoby vychádzajúce z potrieb Božieho ľudu tak, aby boli v súlade s učením Cirkvi a aby pre nich bola príznačná neustála výmena skúseností a spolupráca, aby sa misionárska kultúra v niektorých jednotkách oživila a v iných nanovo vytvorila.

Nech sa za nás u Najsvätejšieho Vykupiteľa prihovára sv. Alfonz a Matka ustavičnej pomoci, aby v našej Kongregácii prostredníctvom Jeho Ducha vyliateho do našich sŕdc mohol väčšmi rásť misionársky zápal pre konanie Otcovej vôle: misie!

Účastníci Redemptoristického misionárskeho kongresu 2018.

Preklad © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

Zdroj: cssr.news

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved