Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

X. Medzinárodný kongres redemptoristickej mládeže

V doch od 7. do 12. augusta tohto roku sa uskutonil X. medzinárodný kongres redemptoristickej mládeže, tento krát organizovaný Rímskou provinciou. Našu viceprovinciu reprezentovalo 10 úastníkov.

Mladý lovek dnes má množstvo ponúk a modelov, ktoré môže nasledova. Má možnosvýberu akéhokovek životného štýlu. Stretnutie mladých 2013 má byjednou z ponúk životného štýlu, ktorým je viera v Ježiša. Život s Kristom nás neoberá o ni, ba o viac dáva nám istotu plnosti života, ktorá sa dnes vytráca a vkráda sa beznádej. Ak spoznám Krista a život s ním, zistím, že potrebujem niekoho s kým sa o tom chcem podeli. Mnohí mladí tvoria skupiny rôznych štýlov bytia a inak to nie je ani v tomto prípade, Viera v Ježiša však spôsobuje ovea viac, spája udí bez rozdielu aký si, kto si, do akej skupiny patríš, o robíš a aké máš záujmy. Ak zažiješ plnosa krásu s Kristom túžiš o tom rozprávať ďalej a nenechávaš si to pre seba, túžiš bysvedkom, niekým kto sa chce dávapre iných. Tvojím vzorom je Kristus, ktorého ty nasleduješ, aby prostredníctvom teba iný mohli spoznaKrista. To nie ty, ale Kristus v tebe a v tvojom živote dáva plnosa krásu života, aby si mohol ŽI– VERI– MILOVA.

Logo stretnutia: Symbol, ktorý vyjadruje charakter stretnutia, ukrýva v sebe charakteristiku miesta, kde sa stretnutie uskutonilo (San Sperate – kraj umenia a múzea). Názov San Sperate je v umeleckom štýle, napísaný písmom v ktorom sa ukrývajú tehly, ktoré predstavujú maby na stenách, ktorými je mesteko známe. Rozprsknuté farby symbolizujú, že ak sú spolu tak vytvárajú jedno dielo. Elipsa vyjadruje spoloenstvo. Vnútro elipsy vypĺňa erb redemptoristov v ervených farbách (kríž a nástroje umuenia) a na každej strane je jedna íslica, ktorá predstavuje rok konania stretnutia. Na ísliciach sú masky (predstavujú tváre kmea Maur), ktoré sú napodobeninou sardínskej vlajky. íslice sú uložené v tvare ako na paškále. Paškál je zapaovaný pri vekononej vigílii v cirkvách západnej liturgii a symbolizuje vzkrieseného Krista.

Témy na jednotlivé dni:
1. Life (ŽIVOT)
The beauty of living (Krása života)
Jn 10, 10 „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejší“
2. Faith (VIERA)
Fullness of life (Plnos
života)
Zjv 3,20 „H
a stojím pri dverách a klopem“
3. Community (SPOLO
ENSTVO)
To live for to share (Ži
pre dávanie)
Filp 2,5 „Zmýš
ajte tak ako Kristus Ježiš“ (Kristus príklad pokory)
4. Mission (POSLANIE)
Called and send for the life of the world (Povolaný a poslaný da
život svetu) Lk 10,2 „Žatva je veká, ale robotníkov málo“

Oficiálna stránka stretnutia www.redemptoristmeeting2013.eu P. Martin Huk, vedúci sekretariátu pre laikov 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved