Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Výročie schválenia Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa Apoštolskou stolicou

25. februára redemptoristi oslavujú výročie schválenia svojej kongregácie Apoštolskou stolicou (1749). Kongregácia bola založená 9. novembra 1732 v Scale pri Neapole sv. Alfonzom de Liguori (1696-1787). Jej cieľom je nasledovať príklad Ježiša Krista a hlásať radostnú zvesť o hojnom vykúpení najviac duchovne opusteným ľuďom, zvlášť chudobným. Na dosiahnutie tohto cieľa vypracoval zakladateľ špeciálny program ľudových misií. Heslom kongregácie sú slová: „Hojné je u neho vykúpenie“. Odevom redemptoristov je čierny habit opásaný pásom s ružencom a širokým bielym kolárikom na golieri.

Po niekoľkých rokoch vedenia ľudových misií a renovácií v rôznych miestach Neapolského kráľovstva a učenia i vysluhovania sviatostí v svojich kostoloch alebo kaplnkách mali redemptoristi už 4 komunity v miestach: Ciorani, Pagani, Deliceto a Materdomini.

V marci 1748, keď boli vhodné podmienky na to, aby sa obrátil na Apoštolskú stolicu pre uznanie inštitútu, Alfonz Liguori napísal list pápežovi so žiadosťou, aby mohol predložiť návrh reguly novej kongregácie. Po kladnej odpovedi páter Liguori, s pomocou pátrov Sportelliho, Mazziniho a Villaniho pripravil „Prehľad regúl“ pre ukázanie pápežovi. V prvom článku myšlienku Kongregácie opísal takto: „Jediným cieľom bude nasledovať príklad nášho Spasiteľa Ježiša Krista v ohlasovaní Božieho slova chudobným, ako sám o sebe povedal: poslal ma hlásať evanjelium chudobným.“

9. novembra páter Andrea Villani a brat Francesco Tartaglione šli do Ríma z dokumentmi potrebnými pre začatie rokovaní o schválení reguly. Po mnohých opravách (vrátane so zmenou prvotného názvu kongregácie z „Najsvätejšieho Spasiteľa“ na „Najsvätejšieho Vykupiteľa“), Vatikánska Kongregácia koncilu vydala kladné stanovisko a poslala výsledok pápežovi. 25. februára 1749 pápež Benedikt XIV. apoštolským listom „Ad pastoralis dignitatis fastigium“ schválil Kongregáciu Redemptoristov i jej regulu. Pápežské schválenie prispelo k zvýšeniu počtu povolaní do nového inštitútu.

V súčasnosti redemptoristi plnia svoje poslanie v Cirkvi hlásaním ľudových misií a farských duchovných obnov, a tiež prostredníctvom zahraničných misií. Vedú tiež farskú pastoráciu a pastoráciu na pútnických miestach a špeciálne duchovné cvičenia pre duchovných, rehoľné osoby a laikov. Zvláštnou úlohou redemptoristov je šírenie kultu Matky ustavičnej pomoci.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved