Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Novoti viedli redemptoristi misie i počas totality

Na terajšom misijnom kríži je ako rok prvých misií uvedený rok 1949, kedy misie robili redemptoristi. Avšak už v roku 1926 dávali misie v Novoti jezuiti – pátri Koloman Grieger a Ľudovít Eiselle. Farárom bol vtedy Jozef Kubičár. Misie sa konali ešte v starom kostole, existuje zachovaná aj fotografia.

Misie v roku 1949

„Ľudové misie

Od 3. – 11. apríla t. r. konaly sa v našej farnosti ľudové misie. Viedli ich dp pátri Redemptoristi zo Starých Hôr: P. Peter Konkol, superior a P. Eduard Susedík. Opravdivé duchovné hody sme prežívali v týchto dňoch. Celá farnosť horlivo chodila na kázne a stavovské náuky a celá farnosť v počte 1300 duší vykonala si sv. spoveď a viac ráz pristúpila ku sv. prijímaniu.“ (Záznam vo farskej kronike).

Misie v Novoti v roku 1949. Zľava doprava: P. Peter Konkoľ, farár Štefan Šmiheľ, P. Eduard Sousedík.
Záznam vo farskej kronike z roku 1949

Misie v roku 1969

Misie v roku 1969 sú jedny z mála (viď aj letopočet na misijnom kríži), ktoré sa podarilo urobiť v dobe politického odmäku. Je to unikát nájsť taký letopočet z čias totality. Na pozvanie farára Karola Lihosita (1921 – 2015) ich viedol P. Augustín Krajčík (1914 – 1979), u ktorého si neskôr robil tajný noviciát P. Michal Zamkovský. Misie boli veľmi prospešné, pretože – ako neskôr spomínal tamojší farár pátrovi Michalovi – bola zastavená pliaga pitia denaturovaného liehu v dedine. Miestni ľudia volali alkohol brendka a misie to skutočne zastavili a povzniesli obec.

Misie v roku 1994 viedli verbisti pod vedením pátra Štefana Horvátha.

Misie v roku 2010

„Od 18. do 26. 9. sa v Novoti konali ľudové misie. Prišli pátri redemptoristi z Bratislavy: P. Michal Zamkovský, P. Martin Zanovit a P. Martin Huk. Mnohí veriaci prijali sviatosti Cirkvi a 168 manželských párov si obnovilo manželský sľub. S veľkou účasťou sa konali sv. omše pre deti a stretnutia pre mužov, ženy a mládež. Obnovil a znovu sa posvätil misijný kríž. Čas misií bol požehnaným časom pre celú Novoť a okolie.“ (Záznam vo farskej kronike)

Misie 2010, vľavo P. Michal Zamkovský, vpravo vdp. Karol Lihosit.

Misie v apríli 2023

Od 22. do 30. apríla 2023 vedú misie vo farnosti Novoť pátri Michal Zamkovský, Martin Macko, Peter Slobodník a Roman Janáč. Farnosť je živá, je tu veľa detí a miništrantov. Počas katechézy pre mužov bol zaplnený celý veľký farský kostol…

Na stránke farnosti je možné nájsť program misií a fotky z misií.

Pátri misionári a mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved