Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

V Cíferi v nedeľu vyvrcholila obnova misií

IMG_1748Presne po roku od konania farských misií sa vo farnosti Cífer, na pozvanie miestneho správcu farnosti vdp. Jozefa Schwarza,  uskutočnila obnova misií pod vedením P. Ivana Flimela CSsR, ktorý momentálne pôsobí v Kostolnej-Záriečí. Do farnosti mu prišiel vypomôcť P. Róbert Režný CSsR, pôsobiaci v Podolínci.  Obnova misií sa uskutočňuje spravidla rok alebo dva roky po konaní misií vo farnosti, čo je duchovné dedičstvo a odkaz sv. Alfonza, zakladateľa rehole redemptoristov.  Program obnovy misií bol teda pokračovaním línie farských misií a uskutočnil sa tak vo farskom kostole v Cíferi, ako aj vo filiálnom kostole v Páci. Obnova začala ráno na Popolcovú stredu s témou príhovoru o Obrátení a pokračovala večer s témou Vidíme po roku ovocie misií?  V štvrtok bolo stretnutie s deťmi, pre ktoré sa slávila sv. omša a večer sa pripomínala téma  Pokánie.  V stredu a štvrtok misionári takisto navštívili chorých po domoch, kde im vyslúžili sviatosť zmierenia a sviatosť pomazania chorých. V piatok bola ráno omša pre chorých s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých s témou Utrpenie a kresťan. Večer bola sv. omša určená zvlášť pre mladých a birmovancov, ktorú slávil a mladým sa prihovoril P. Jozef Jackanin CSsR, ktorý je predstaveným pre redemptoristických bohoslovcov v Bratislave a spolu s nimi pripravil evanjelizačný program pre mládež po skončení sv. omše, kde odzneli svedectvá, katechéza, ale aj pantomímy a scénky, cez ktoré sa mladým priblížila výzva mať vzťah s Ježišom. V sobotu ráno bola sv. omša s mariánskym príhovorom a po skončení omše bola pobožnosť k Matke Ustavičnej pomoci. Takisto v tento deň misionári vyslúžili sviatosť pomazania chorých v rámci sv. omše v charitnom domove Pokojnej staroby.  Počas celej obnovy sa vysluhovala sviatosť zmierenia vo farskom ako aj filiálnom kostole v Páci. V nedeľu obnova misií vyvrcholila sv. omšami, kde misionári povzbudili veriacich k prostriedkom vytrvalosti na ceste osobnej viery. Bol to požehnaný čas pre misionárov a celú cíferskú farnosť.

16700429_808023959346726_6893593832296873388_o
IMG_1759
IMG_1755
IMG_1756
IMG_1743
IMG_1757
IMG_1748
IMG_1733
IMG_1736
IMG_1739
IMG_1741
untitled
untitled_2
untitled_3
untitled_7
untitled_10
untitled_13
untitled_16
untitled_17
untitled_18
untitled_24
untitled_32

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved