Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Usvedčujúci a presvedčivý hlas Ducha

Ako žiť 29. kapitolu Skutkov apoštolov.

Vo filme Čarodejník z krajiny Oz Dorotka po dlhej a namáhavej ceste zisťuje, že po celý ten čas mala schopnosť dostať sa domov. Nepotrebovala riskovať svoj život, aby našla Čarodejníka. Nemusela kráčať po ceste dláždenej žltými tehlami ani bojovať proti Zlej čarodejnici zo Západu. Jediné, čo potrebovala, boli jej rubínovo-červené črievičky. Stačilo trikrát zraziť päty črievičiek k sebe a bola by opäť doma v Kansase.

V našom živote sa tomu podobá účinkovanie Ducha Svätého. Duch už v nás žije. Je stále s nami a je pripravený pomôcť nám nájsť cestu do nebeského domova. Pozrime sa teda na to, ako by sme mohli plnšie prežívať prítomnosť Ducha.

ZMENENÝ DUCHOM

Keď apoštoli chodili s Ježišom, videli nespočetné množstvo zázrakov. Utíšenie búrky, viaceré vzkriesenia aj nasýtenie tisícok ľudí niekoľkými bochníkmi chleba. V tom čase sa naučili veľa o Božej láske a o tom, že treba nastaviť druhé líce. Dozvedeli sa veľa aj o bezhraničnom Božom milosrdenstve. Očividne sa im veľmi dramaticky zmenil život. No tí istí apoštoli sa po Ježišovom zatknutí rozpŕchli. Peter zaprel, že Ježiša pozná. Judáš ho zradil. Všetci si mysleli, že je koniec, a poddali sa pokušeniu a strachu. No v skutočnosti to bol len začiatok. Keď potom v nedeľu po Veľkej noci apoštoli uvideli Ježiša, zmenili sa. Ich viera opäť ožila. A na Turíce sa v ich živote uvoľnil Duch Svätý. „Všetkých naplnil Duch Svätý“ (Sk 2, 4). Všetko, čo dovtedy videli a počuli, ich pohýnalo vyjsť do sveta a budovať Cirkev. A toto všetko máme zaznamenané v Skutkoch apoštolov.

ĎALŠIA KAPITOLA

Čítal si už niekedy 29. kapitolu Skutkov apoštolov? Samozrejme, že nie – taká totiž neexistuje. Teda aspoň nie v Svätom písme. Dvadsiatu deviatu kapitolu Skutkov apoštolov tvorí príbeh toho všetkého, čo sa stalo od chvíle Pavlovho uväznenia až podnes. Táto kapitola opisuje dvetisícročné dejiny, do ktorých patrí svätý Anton Pustovník aj svätý František z Assisi. Sú v nej zapísané príbehy mučeníkov a mučeníc – napríklad svätej Felicity a Perpetuy. Sú v nej aj príbehy o radostných a oddaných služobníkoch, akými boli svätý Vincent de Paul alebo Matka Terézia z Kalkaty. A či tomu veríš alebo nie, jeho súčasťou je aj príbeh o tebe. Vlastne v dvadsiatej deviatej kapitole Skutkov apoštolov zohrávaš dosť veľkú úlohu. Aj v tebe totiž žije Duch Svätý. Ustavične v tebe účinkuje a formuje ťa tak, aby si dokázal priniesť zmenu do svojho kúta sveta a Cirkvi. Máš k dispozícii Božiu milosť, ktorá ti pomáha počúvať a poslúchať usmernenia Ducha Svätého. Pri pohľade na hrdinov Písma a Cirkvi si môžeme veľmi rýchlo začať myslieť, že to boli výnimoční ľudia – a to aj naozaj boli! No stali sa takými len preto, lebo počúvali Ducha Svätého. A to môže robiť aj každý z nás. Nemysli si: „Ja som len obyčajný človek.“ Neklaď hranice tomu, čo v tebe a skrze teba môže Duch Svätý vykonať. Duch Svätý neustále klope na dvere tvojho srdca. Chce ti povedať, že aj ty môžeš pre Ježiša urobiť veľké veci. Chce ťa presvedčiť, že Boh si ťa váži, miluje ťa a chce ťa použiť ako svoj nástroj.

USVEDČUJÚCI A PRESVEDČIVÝ HLAS

Náš život napĺňajú mnohé hlasy. Počujeme ich od členov rodiny, kolegov aj susedov. Počúvame ich v rádiu, v televízii, novinách aj na internete. V duchovnom živote je to podobné: počujeme našepkávanie diabla, ktorý sa nás pokúša zviesť na hriech, a počujeme aj vnuknutia Ducha Svätého, ktorý nám chce pomôcť stať sa svätými. Ako teda môžeme všetky tieto hlasy rozlíšiť a sústrediť sa len na hlas Ducha Svätého? Pár rád nám ponúka Jánovo evanjelium. V rozprávaní o Poslednej večeri Ján hovorí, že Ježiš prisľúbil svojim učeníkom Ducha Svätého. Tento Duch, hovorí, „ukáže svetu, čo je hriech“ a „čo spravodlivosť“. Zároveň nás teda usvedčí aj presvedčí o pravde – tým, že ju zvestuje priamo nášmu srdcu (porov. Jn 16, 8. 14).

USVEDČENÝ DUCHOM

Duch Svätý nás chce usviedčať z hriechu. Preto sa prihovára nášmu svedomiu. Každý z nás niekedy nejako „prikrášlil“ pravdu. Každý z nás sa snažil zmanipulovať druhého človeka. Všetci sme klamali, hnevali sa a priali si pomstiť sa svojim nepriateľom. Duch nám chce pomôcť uzrieť tieto okamihy, v ktorých sme sa nezachovali správne. No robí to tak, že nás zároveň vedie k pokániu; nie tak, žeby nás zaťažoval bremenom zbytočnej viny a hanby. To, že sa nám prihovára Duch Svätý, môžeme spoznať aj na základe toho, že svoje hriechy vidíme jasne, no predsa máme nádej a dôveru v Ježišovo milosrdenstvo voči nám. No Duch nás len neusvedčuje z našich hriechov. Chce nám tiež ukázať ich korene, aby sme sa dokázali zmeniť, nielen získať odpustenie. Možno nám najprv pred spoveďou ukáže, že máme uznať, že sme klamali, hrubo sa správali alebo prechovávali hnev. No postupom času nám Duch začne ukazovať aj to, akí sme posadnutí sebou. Ukáže nám, že náš hnev, naše lži a iné hriechy pochádzajú z hlbšieho hriechu sebectva. A s láskou nám ukáže aj to, čo máme spraviť, aby sme sa tohto hriechu zbavili.

PRESVEDČENÝ DUCHOM

Duch Svätý nás však chce aj presviedčať. Chce v nás oživiť pravdy viery. Dáva nám znamenia Ježišovej lásky k nám. Zapaľuje nám srdcia pri svätej omši, otvára nám oči pri čítaní Písma a vnuká nám, ako máme žiť podľa príkladu Ježiša. Cieľom Ducha pri tomto všetkom je priviesť nás hlbšie do Ježišovho srdca. Chce nám ukázať, že Ježiš je skutočne Boh, že naozaj opustil svoj trón v nebi, aby nás zachránil od hriechu, a že skutočne vstal z mŕtvych. Ukazuje nám, že Ježiš toto všetko urobil preto, lebo nás opravdivo miluje – a to nie hocakou, ale bezhraničnou láskou. Na chvíľku si teraz predstav, že sa ti v tichu tvojho srdca prihovára Duch Svätý. Počúvaj, ako ti hovorí: „Ježiš ťa miluje. Vylial za teba svoju krv. Chce prísť do tvojho srdca a naplniť ho svojou živou vodou. Dovoľ mu vziať tvoju hanbu a tvoj pocit viny. Dovoľ mu povedať ti, že ťa nikdy neopustí.“ Takéto hnutia a vnuknutia ti chce Duch Svätý vkladať do srdca.

CVIČ SA V POČÚVANÍ

V Písme čítame, že mnohí ľudia počúvali Ježiša, ale nechápali jeho slová. Ich názory a postoje boli príliš tvrdé a neoblomné a neboli ani dostatočne otvorení Duchu Svätému, ktorý ich chcel presviedčať a usvedčovať. Ty však nemusíš kráčať v ich šľapajach. Ak budeš každý deň robiť nasledujúce štyri kroky, začneš vnímať prítomnosť Ducha Svätého. Začneš vidieť, aký vplyv majú jeho slová na tvoj život.

Tie štyri kroky možno pomenovať takto:

  1. Uver.
  2. Rob pokánie.
  3. Sústreď sa.
  4. Konaj.

1. UVER, že Duch Svätý prebýva v tvojom vnútri a pomáha ti. Pán nám sľúbil, že pošle Ducha, ktorý nám pomôže modliť sa a spoznať jeho – Ježiša. Duch nám pomáha v našej slabosti a utešuje nás, keď trpíme. Nikdy si nepomysli, že si sám. Duch Svätý ti chce pomôcť stať sa podobným Ježišovi – vľúdnym, láskavým a súcitným ku každému.

2. DENNE ROB POKÁNIE zo všetkých, aj celkom malých hriechov. Vždy, keď môžeš, pristúp k sviatosti zmierenia. Hriechy ti bránia v počúvaní Ducha a zabraňujú tomu, aby v tebe prúdila jeho milosť. Keď konáme pokánie, hovoríme Bohu: „Pane, obmy ma a urob ma čistým, aby som mohol jasnejšie počuť tvojho Ducha.“ Pokánie z nás sníma aj veľkú ťažobu plynúcu z pocitu viny. A vedomie, že nám bolo odpustené, nám tiež pomáha odpúšťať iným.

3. SÚSTREĎ SA. Pri modlitbe či na svätej omši sa vždy snaž utíšiť svoje srdce. Aby si mohol byť naplno s Ježišom, daj na pár minút bokom svoje starosti. A potom popros Ducha Svätého, aby sa ti prihováral. Všímaj si, čo ti schádza na um. Ak je to povzbudzujúce a dobré, je to pravdepodobne od Ducha Svätého. Neodchádzaj zo svätej omše bez toho, žeby si si so sebou nevzal aspoň jednu myšlienku, o ktorej budeš presvedčený, že je od Ducha Svätého.

4. USILUJ SA KONAŤ podľa toho, čo si vnímal. Ak to súvisí s odpustením, odpusť človeku, ktorému máš odpustiť. Ak sa to týkalo poslušnosti, povedz si: „Všetko môžem urobiť v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ Ak ťa nabádalo mať trpezlivosť so svojou rodinou, zaumieň si, že svojim deťom a manželke či manželovi dáš najavo svoju lásku. Jednoducho sa usiluj uviesť do praxe všetko, čo ti Duch povie.

PRÍĎ, DUCHU SVÄTÝ!

Duch Svätý každý deň svoje pozvanie prehlbuje a rozširuje. Povedzme mu svoje áno. Povedzme mu: „Tu som, Duchu Svätý! Príď a naplň ma svojou láskou, svojou múdrosťou a svojou silou.“

Slovo medzi nami, máj 2018

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved