Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Svätý Cyril Jeruzalemský: Obráťte sa od starého k novému a viac sa neobzerajte!

Svätý Cyril Jeruzalemský (315 – 386) mal neľahkú výsadu prežiť dlhý život v zaujímavej dobe. Bol súčasníkom svätého Bazila i Gregora. Musel riešiť tie isté herézy vo svojej diecéze, ako aj politické intrigy. Podobne ako Gregor stal sa ich obeťou. V Cyrilovom prípade sa to však nestalo raz, ale trikrát.

Cyrila vysvätili za kňaza, keď mal asi 30 rokov a do troch rokov sa stal biskupom v Jeruzaleme. Jeruzalem bolo významné mesto pre svoju historickú dôležitosť. Bolo to obľúbené miesto pútí, ale už nebolo strediskom učenosti a obchodu ako kedysi.

V tom čase Cirkev tohto regiónu bola rozdelená na tých, ktorí verili, že Ježiš je „pravý Boh z pravého Boha“, a na tých, ktorí verili, že bol len polobožským Božím stvorením. Táto skupina bola známa ako ariáni podľa Ária, autora tejto herézy.

Človek, ktorý vysvätil Cyrila za biskupa, bol arián a aj Cyril niesol so sebou túto škvrnu. Niektorí jeho oponenti, ktorí boli vernými katolíkmi, ho obviňovali, že sa priatelí s heretikmi. Keby sa Cyril chcel spriateliť s heretikmi, možno by ich to obrátilo. V každom prípade, heretici akékoľvek údajné priateľstvo odmenili ostrým nepriateľstvom. Vyhnali ho z Jeruzalema, lebo hlásal učenie o Kristovi tak, ako ho Cirkev definovala na Nicejskom koncile.

Cyrilov život v biskupskej službe bol plný ťažkostí. Šestnásť z 35 rokov v tejto úlohe prežil vo vyhnanstve mimo svojej diecézy. Najprv ho vyhnali ariáni, potom pohanský cisár a nakoniec ariánsky cisár.

Podozrenie z herézy pretrvávalo, pokým ho nepreskúmal a neobhájil jeho priateľ svätý Gregor Nyssenský. Ten v tom čase patril medzi najváženejších teológov na svete.

O Cyrilovi toho príliš veľa nevieme okrem toho, že sa zúčastnil na konciloch a synodách Cirkvi. Bol veľkým obrancom viery na koncile v Konštantínopole v roku 381.

Spisy, ktoré mu zaistili dobrú povesť v dejinách – a čestný titul učiteľa Cirkvi –, sú jeho 24-zväzkové Katechetické prednášky. Osemnásť z nich je venovaných kandidátom krstu. Sám Cyril uvádza ako dátum týchto prednášok rok 347, keď bol ešte kňazom. Zvyšné prednášky sú mystagogické a sú určené novopokrsteným kresťanom. Niektorí odborníci si myslia, že mystagogické prednášky svätého Cyrila pochádzajú z oveľa neskoršieho obdobia, možno o desaťročia neskôr než prvá skupina prednášok. Nevieme to s istotou. Oba druhy prednášok boli interpretované v jeruzalemskom Chráme Božieho hrobu, ktorý bol postavený na mieste Ježišovho hrobu.

Obráťte sa od starého k novému

Svätý Cyril sa prihovoril novopokrsteným hneď po krste. Postupne ich vedie cez obrad, ktorý práve zažili. Čo je však dôležitejšie, od obradu ich vedie k neviditeľným skutočnostiam, ktoré krst symbolizuje. Pripomína mnoho udalostí zo Starého zákona, ale nielen ako činy minulosti. Svätý Cyril sprevádza svojich poslucháčov „od starého k novému, od obrazu ku skutočnosti“. Ukazuje svojim poslucháčom – a nám čitateľom – že všetci sa nachádzame v dejinách spásy a sme v ich prúde. Tie dávne udalosti sa stali kvôli nám. Svätý Cyril odhaľuje neviditeľné, ale nikdy nestráca kontakt so vzdychmi, zvukmi a vôňami obyčajného života. Pomáha svojim čitateľom, aby odhalili blízke príležitosti na hriech vo svojom každodennom živote. Kritizuje zábavný priemysel svojej doby pre jeho explicitné násilie a nečistotu.

Už dávno, ó, pravé a milované deti Cirkvi, som chcel vám hovoriť o týchto duchovných a nebeských tajomstvách. Keďže som však vedel, že vidieť je oveľa presvedčivejšie než počuť, čakal som až doteraz, keď vaša terajšia skúsenosť vás otvorila vplyvu mojich slov. Teraz vás môžem viesť za ruku na krajšiu a voňavejšiu lúku raja, ktorá je pred nami.

Boli ste hodní prijať božský a životodarný krst a teraz ste pripravení prijať posvätnejšie tajomstvá. Teraz je čas prestrieť pred vami hostinu dokonalejších poučení. Učme vás teda tieto záležitosti dôsledne, aby ste mohli spoznať význam toho, čo sa s vami v ten večer vášho krstu stalo.

Najprv ste vošli do predsiene baptistéria. Obrátili ste sa smerom na západ a počuli ste príkaz vystrieť ruku a ako keby ste boli v prítomnosti satana, zrieknuť sa ho. Teraz musíte vedieť, že to malo predobraz v starovekých dejinách. Keď totiž faraón, ten najhorší a najkrutejší tyran, utláčal slobodných a šľachetných Hebrejov, Boh poslal Mojžiša, aby ich vyviedol zo zlého otroctva Egypťanov. Potom veraje dverí pomazali krvou baránka, aby ničiteľ obišiel tie domy, ktoré mali znak krvi. Hebrejský národ sa predivne zachránil. Nepriateľ ich však po záchrane prenasledoval a uvidel, ako sa pred nimi more zázračne rozdelilo. Šiel ďalej a už im bol v pätách. Zrazu sa utopil v Červenom mori.

Teraz sa obráťte od starého k novému, od obrazu ku skutočnosti. Tam máme Mojžiša, ktorého Boh poslal do Egypta. Tu máme Krista, ktorého poslal jeho Otec na svet. Tam poslal Mojžiša, aby vyviedol sužovaný národ z Egypta. Tu poslal Krista, aby zachránil tých, ktorí sú utláčaní vo svete pod hriechom. Tam sa pred ničiteľom rozliala krv baránka. Tu krv bezchybného Baránka, Ježiša Krista, je nástrojom na odohnanie zlých duchov. Tam tyran prenasledoval starý národ až do mora. A tu drzý a nehanebný duch, pôvodca zla, ide za tebou až do prúdov spásy. Starý tyran sa utopil v mori a ten súčasný zmizne vo vodách spásy.

Žiadajú ťa, aby si povedal s vystretou rukou proti nemu, ako keby bol prítomný: „Zriekam sa ťa, satan.“ Chcem vám tiež uviesť dôvod, prečo stojíte obrátení na západ, lebo to musíte vedieť. Západ je smer, z ktorého vidíme prichádzať tmu. Diabol je temnota a vládne v temnote. Preto sa symbolicky pozeráte na západ a zriekate sa toho temného a pochmúrneho tyrana.

Čo potom každý z vás hovorí? „Zriekam sa ťa, satan“ – zriekam sa ťa, ty zlý a najkrutejší tyran! A vaše slová znamenajú: „Už sa viac nebojím tvojej moci, lebo Kristus ju zvrhol, ktorý prijal moje telo a krv, aby skrze ne zničil smrť a aby som už nikdy nebol otrokom.“

„Zriekam sa ťa“ – ty zákerný a najúskočnejší had. „Zriekam sa ťa“ – podvodník, ktorý si pod rúškom priateľstva vnukol neposlušnosť a priviedol našich prvých rodičov, aby sa vzbúrili proti Bohu. „Zriekam sa ťa, satan“ – pôvodca a podporovateľ všetkého zla.

Potom v druhej vete vás učia povedať: „A všetkých jeho skutkov.“ Skutky satana sú hriech a aj toho sa musíte zriecť – tak ako ten, čo unikol pred tyranom, zaiste unikol aj pred jeho zbraňami. Teda hriech každého druhu patrí medzi skutky diabla. Môžete si tým byť istí: všetko, čo poviete, a osobitne v tej najnapätejšej hodine, je zapísané v Božích knihách. Teda keď urobíte niečo proti tomu, budete súdení ako zločinci. Zriekate sa satanových skutkov, čiže všetkých skutkov a myšlienok, ktoré sa protivia rozumu.

Potom hovoríte: „A všetkej jeho slávy.“ Slávou diabla je šialenstvo divadiel a konských dostihov, cirkusov a všetkých takýchto zbytočností. Svätý muž prosí, aby bol od toho oslobodený, a hovorí Bohu: „Odvráť mi oči, nech nepozerajú na márnosť“ (Ž 119, 37). Nezaujímajte sa o šialenstvo divadiel, kde by ste videli obscénne vystrájanie hercov, výsmech a hrubé vyjadrovanie, a bláznivý tanec zvrhlíkov. Ani by ste sa nemali zaujímať o šialenstvo zápasov s divými šelmami v cirkuse. Rozmaznávajú svoje brucho mäsom, ale sami riskujú, že sa stanú mäsom v bruchu divých šeliem. Je správne povedať, že ich brucho je ich bohom (porov. Flp 3, 19) a slúžiac mu zahadzujú svoj život v aréne. Odmietnite konské dostihy, tie bláznivé predstavenia, ktoré ničia dušu. To všetko je sláva diabla.

Použite to pri modlitbe

Boli ste hodní prijať božský a životodarný krst a teraz ste pripravení prijať posvätnejšie tajomstvá. Teraz je čas prestrieť pred vami hostinu dokonalejších poučení.

„Zriekam sa ťa“ – ty zákerný a prešibaný had. „Zriekam sa ťa“ – podvodník, ktorý si pod rúškom priateľstva vnukol neposlušnosť a priviedol našich prvých rodičov, aby sa vzbúrili proti Bohu.

Všetko, čo poviete, a osobitne v tej najnapätejšej hodine, je zapísané v Božích knihách. Teda keď urobíte niečo proti tomu, budete súdení ako zločinci.

Naučte sa naspamäť

Faraón, ten starý tyran, sa utopil v mori. Satan, súčasný tyran, zmizne vo vodách spásy.

Použite to vo svojom živote

Uvažujte o svojom voľnom čase vo svetle nového života. Sú filmy a televízia, ktorú sledujete, knihy a časopisy, ktoré čítate, vhodné pre Božie dieťa?

Neobzerajte sa

 Duchovní majstri vždy hovorili o kresťanskom živote ako o „zápase“. Svätý Cyril objasňuje, že to nie je obyčajná metafora. Nepriateľ je skutočný a zápasí so silou anjelskej inteligencie, ale aj tak je bezmocný pred Ježišom Kristom. Satan však chce získať späť to, čo stratil. Obráti našu pozornosť k rozkošiam, z ktorých sme sa tešili v predchádzajúcom živote. Svätý Cyril ukazuje, že ak sa vrátime k tomu, „čo je za nami“, neočakáva nás rozkoš, ale bolesť.

Ak potom, čo ste sa zriekli satana a nadviazali ste vzťah s Kristom, sa dostanete pod vplyv démonov, ten tyran bude ešte krutejší. Predtým vás možno považoval za svojich a bol voči vám povoľný, ale teraz ste ho podráždili. Stratíte Krista a zažijete satanovu tyraniu.

Počuli ste už dávny príbeh o Lótovi a jeho dcérach? Bol zachránený spolu so svojimi dcérami, keď sa dostal do vrchov, pričom jeho manželka sa stala soľným stĺpom, ktorý bol postavený ako večný pamätník na pamiatku jej nesprávneho rozhodnutia – keď sa obzrela späť. Buďte teda opatrní. Nikdy sa neobzerajte na to, čo „je za vami“ (porov. Flp 3, 13). Položili ste ruku na pluh; nevracajte sa k trpkej chuti vecí tohto sveta (pozri Lk 9, 62). Utečte na vrch, k Ježišovi Kristovi, tomu kameňu, ktorý nevytesali ľudské ruky (pozri Dan 2, 45) a ktorý naplnil celý svet.

Keď sa zrieknete satana, úplne s ním zrušíte zmluvu, tú starobylú zmluvu s peklom (pozri Iz 28, 15). Hneď nájdete otvorený Boží raj, ktorý zasadil smerom na východ. Z raja bol náš prvý otec vyhnaný pre svoje hriechy. To symbolizuje vaše obrátenie zo západu na východ, na miesto svetiel. Potom máte povedať: „Verím v Otca i Syna i Ducha Svätého a v jeden krst pokánia.“

Posilnení týmto vyznaním viery teda „buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral“ (1 Pt 5, 8). Pokým v minulosti smrť bola mocná a požierala ľudí, pri svätom kúpeli znovuzrodenia Boh vysušil slzy z každej tváre (pozri Iz 25, 8). Už viac nebudete žialiť, lebo ste odložili starého človeka (pozri Ef 4, 22), ale budete sláviť svätý deň oblečení v rúchu spásy, ktorým je Ježiš Kristus.

Použite to pri modlitbe

„Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral“ (1 Pt 5, 8).

Keď sa zrieknete satana, úplne zrušíte zmluvu s ním, tú starobylú zmluvu s peklom.

Keď ste nadviazali vzťah s Kristom, podráždili ste satana.

Naučte sa naspamäť

Položili ste ruku na pluh; nevracajte sa k trpkým veciam tohto sveta.

Použite to vo svojom živote

Satan koná s ohromnou silou, ale nemôže nám uškodiť, pokým ostávame s Kristom. Dnes sa mnohokrát v tichosti modlite Ježišovo meno.

Úryvok je z knihy Žiť tajomstvá, ktorá vyšla vo vydavateľstve Slovo medzi nami.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved