Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Blahoslavený František Xaver Seelos

František Xaver Seelos sa narodil 11. januára 1819 vo Füssene v Nemecku. Zomrel  4. októbra 1867 v New Orleans v USA. František Xaver Seelos  mal desiatich súrodencov. Už ako 11-ročný pocítil povolanie ku kňazstvu a povzbudzovaný i finančne podporovaný miestnym farárom absolvoval gymnázium v Augsburgu. Po štúdiách filozofie a teológie vstúpil do kňazského seminára. V tom čase nadviazal kontakt s misionármi z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorí sa venovali chudobným na celom svete a osobitne veľkému počtu imigrantov do USA. Františka natoľko oslovil ich príspevok publikovaný v katolíckom časopise Sion opisujúci nedostatok misionárov, ktorí by mohli pomáhať po nemecky hovoriacim prisťahovalcom v Amerike, že sa prihlásil u redemptoristov a bol ochotný vycestovať do USA. Jeho návrh sa stretol s pozitívnym ohlasom a 17. marca 1843 František vyplával z Le Havru do New Yorku. V Spojených štátoch amerických dokončil kňazskú formáciu a pred Vianocami roku 1844 bol v Marylande vysvätený za kňaza. Deväť rokov pôsobil v Pennsylvánii ako kaplán u sv. Jána Neumanna.
Okrem pastorácie sa venoval aj kazateľskej činnosti, hoci František mal najprv problémy s angličtinou. Raz sa mu stalo, že po svätej omši sa mu prihovorila jedna z farníčok. Konštatovala síce, že z kázne veľa nepochopila, no veľmi si cenila jeho úsilie. Zakrátko sa František Xaver stal známym a obľúbeným rečníkom, aj keď kazateľská činnosť mu neprinášala iba popularitu. V oblasti jeho pôsobenia rástlo proticirkevné hnutie, a tak sa za svoje účinkovanie neraz stal terčom fyzických útokov. Bol aj vyhľadávaným spovedníkom. Vďaka nemu veriaci vo farnosti začali chápať sviatosť zmierenia nie ako traumatizujúcu povinnosť, ale plodné stretnutie s milosrdným a trpezlivým Kristom. Preto ho vyhľadávali kajúcnici aj z odľahlých miest. Už počas života si vyslúžil povesť svätého. Roku 1851 bol páter Seelos vymenovaný za farára. Veriaci naňho spomínali ako na neprestajne sa usmievajúceho misionára so šľachetným srdcom. Jeho nadšenú prácu si všimli aj predstavení Pittsburskej diecézy a chceli ho ustanoviť za biskupa. Keď sa to František dozvedel, napísal list samotnému pápežovi, v ktorom ho prosil, aby mohol ostať obyčajným kňazom.

Posledné  roky života prežil v New Orleanse medzi nemecky hovoriacimi katolíkmi. Roku 1867 sa počas epidémie žltej zimnice nakazil, no napriek tomu sa naďalej venoval chorým. Zomrel 4. októbra 1867 vo veku 48 rokov. Po smrti otca Seelosa sa udialo niekoľko zázrakov uzdravenia na jeho príhovor. Hoci sa narodil v Nemecku, život obetoval pre krajanov hľadajúcich prácu a lepšie podmienky za brehmi Atlantiku. Tu pôsobil po boku sv. Jána Neumanna CSsR a sám si vyslúžil chýr svätosti.

Blahoslavený: 9. apríla 2000 Pápežom Jánom Pavlom II. Sviatok: 5. október

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved