Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Farnosť Sedembolestnej Panny Márie v Záhradnom zažila milostivý čas – Sväté misie

V týždni od 2. do 10. septembra 2017 sa vo farnosti Záhradné konali Sväté misie.

V sobotu večer o 18:00 hod. sme privítali pátrov redemptoristov, ktorí prišli do Záhradného, aby viedli ľudové misie, ktoré sú pre všetkých. Pátri redemptoristi položili na oltár Sväté písmo a pred oltár obraz Matky ustavičnej pomoci. Duchovný otec Stanislav ich privítal a P. Peter Hertel, CSsR, ktorý viedol náš misijný tím, predstavil misie. Potom sme zaspievali pieseň k Duchu Svätému a nasledovala svätá omša. P. František Romaňák, CSsR, sa veriacim prihovoril v kázni. V závere sme zaspievali pieseň k Matke ustavičnej pomoci.

V nedeľu 3. septembra bola svätá omša v našom farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie, ktorú celebroval a v homílii sa prihovoril P. František. Povzbudil nás, aby sme nezabúdali na svoju večnosť. Na začiatku svätej omše bolo pokropenie vodou. Popoludní o 15:00 začala modlitba v hodine milosrdenstva.  Po nej mal P. Peter katechézu pre ženy. Pripomenul im identitu ženy: Božia dcéra. P. František mal neskôr katechézu pre mužov. Prirovnal naše 2 stĺpy v chráme: jeden je duchovný otec vo farnosti a ten druhý je muž (manžel/otec) vo svojej rodine.

V pondelok 4. septembra sa začal nový školský rok 2017/2018. Prvá svätá omša v tento deň bola o Duchu Svätom. Na začiatku sme vzývali Ducha Svätého a prosili za tých, čo sa budú vzdelávať. Svätú omšu celebroval náš pán farár Stanislav Ferčák a deťom sa prihovoril P. Peter Hertel. Na svätej omši sa zúčastnili aj starosta obce, riaditeľ, učitelia a žiaci miestnej základnej školy. Pred obedom bola aj svätá omša s tematickou kázňou o hriechu. P. František Romaňák prirovnal hriech k bahnu. Večer v preplnenom kostole sa veriacim prihovoril P. Peter, ktorý rozprával o obrátení – vrátení sa k Bohu. Aké dôležité je dať Boha na prvé miesto, lebo vtedy budeme naozaj šťastní. Po svätej omši bol program pre mládež. Prišli mladí – spolupracovníci pátrov misionárov, ktorí porozprávali svedectvá zo svojho života. Prítomní mohli vidieť aj pantomímu o mladom Poliakovi, ktorý rád čítal a nachádzal inšpiráciu v knihách. Boh si ho raz našiel aj cez čítanie Svätého písma. Na stretnutí nechýbala ani modlitba a spev.

P. František v utorok pri rannej svätej omši hovoril o svätej spovedi. Pátri redemptoristi v tento deň navštívili miestnu základnú školu, kde mali evanjelizačný program pre žiakov. Deti boli pozvané aj na popoludňajšiu svätú omšu s príhovorom pre ne. Sviatosť zmierenia začali pátri vysluhovať v dnešný deň. Deti mali vyhradený čas na svätú spoveď. P. Peter počas večernej svätej omše hovoril o smrti a súde. Nechcel strašiť, ale pripomenúť pravdu… Je dôležité modliť sa za šťastnú hodinu našej smrti. Po svätej omši sme si pozreli film o umučení a zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a v závere sme sa krátko pomodlili, aby Pán prišiel do nášho života. P. Peter udelil prítomným požehnanie a poprial dobrú noc.

V stredu ráno sme si prišli do chrámu vypočuť misijnú kázeň pátra Petra, ktorý hovoril o Cirkvi (nie očami médii…). Uvedomili sme si, že sme Cirkev, ktorú založil Pán Ježiš. Po svätej omši pátri misionári vysluhovali sviatosť zmierenia (zvlášť ženám). Cez misie si veriaci zvyknú vykonať aj generálnu spoveď. V kostole sa spovedalo dlho, vďaka Bohu! Popoludní prišli do kostola deti, ktoré sa zapojili spevom/ukazovačkami do slávenia svätej omše. Ani po svätej omši sa niektorým nechcelo ísť domov. Páter Peter ich naučil ďalšie ukazovačky. Večernú svätú omšu na sviatok posviacky našej katedrály v Košiciach celebroval P. František, ktorý mal misijnú kázeň na tému Ježiš – darca života. Pozvali sme Ježiša do svojho života, pretože bez neho je všetko zbytočné.

Vo štvrtok 7. septembra, na liturgickú spomienku sv. košických mučeníkov, celebroval svätú omšu P. František. Misijná kázeň bola o viere. Počas dňa bolo možné pristúpiť k sviatosti zmierenia. Na svätú spoveď boli pozvaní zvlášť muži. Pozvanie sme dostali aj na večernú eucharistickú slávnosť. Svätú omšu celebroval náš duchovný otec Stanislav. Cez misijnú kázeň P. Petra sme rozjímali o Eucharistii. Po svätej omši bola vyložená Oltárna sviatosť. Odprosili sme PÁNA za hriechy a verejne vyznali, že veríme v JEHO prítomnosť. Na záver sme dostali eucharistické požehnanie.

Témou piatkovej misijnej kázne pri rannej svätej omši bolo Utrpenie. Páter František pripomenul, že aj sv. Ján Pavol II. sa nehanbil ukázať v utrpení a všetko prijímal. Či nám Boh neukázal v závere jeho života aj hodnotu a cenu ľudského utrpenia? Páter povzbudil, že v utrpení nie sme sami. 94 ľudí prijalo sviatosť pomazania chorých v našom farskom kostole. V závere svätej omše sa P. František poďakoval chorým za utrpenie, ktoré obetujú aj za kňazov. Po svätej omši pátri misionári navštívili chorých po domoch. Popoludní bola ešte možnosť sa vyspovedať (zvlášť pre mladých). Pri večernej svätej omši P. Peter povedal, že máme dnes sviatok narodenia Božej Matky. Boh si ju vyvolil ako svätý chrám. Misijná kázeň bola o láske. Pri tejto svätej omši si 62 manželských párov obnovilo svoje sľuby. Večer v kostole ešte patril mladým. Prišli mladí spolupracovníci pátrov misionárov (z Rieky života), ktorí mali program v podobe pantomímy, svedectiev, piesní a modlitieb. P. Peter hovoril o povolaní a láske. Mladých povzbudil nebáť sa a ísť za tým, k čomu ich Pán povoláva.

V sobotu mal P. Peter pri rannej svätej omši misijnú kázeň o modlitbe. V úvode spomenul, že  v jednej knihe Exupéry prirovnáva modliacich sa ľudí k trom druhom vtákov. Hovorí, že niektorí sa podobajú na pštrosa, iní na sliepku a ďalší na orla.  Každý z nich má krídla, ale napr. pštros ich nikdy nepoužije a keď príde nebezpečenstvo, tak začne bežať (aj rýchlosťou 60 km/h) alebo ak je nepriateľ rýchlejší, tak strčí hlavu do piesku. Aj ľudia, hoci majú dar modlitby, tak ju nikdy nepoužívajú. Niektorí sa podobajú na sliepku. Tie aspoň používajú krídla v prípade nebezpečenstva (vyskočia na kurín), ale keď nebezpečenstvo pominie akoby zabúdajú, že majú krídla. Aj niektorí ľudia sa utiekajú k Bohu v ťažkostiach a nebezpečenstvách, ale keď toto pominie, tak zabúdajú na Pána Boha. A sú ľudia podobajúci sa orlom. Orol letí. Aj ľudia podobajúci sa na orla sa utiekajú k Bohu zavčas ráno, aj cez deň (strelnými modlitbami) aj večer. Môžeme sa zaradiť… Pripomenuté boli aj známe slová: Kto sa modlí, ten sa spasí! A kto sa nemodlí, ten sa zatratí! Pred večernou svätou omšou bola novéna k Matke ustavičnej pomoci, predstavenie obrazu a požehnanie mariánskych predmetov. P. František v úvode svätej omše vyzval k postoju vďaky, že máme Božiu Matku, aj k postoju odčinenia hriechov a povzbudil k prvým sobotám v mesiaci. Počas misijnej kázne hovoril o Panne Márii.

Ako ďalej po misiách? To sme si mohli vypočuť z úst pátra misionára Františka, ktorý bol hlavným celebrantom a kazateľom pri nedeľnej svätej omši. V závere bola zbierka na misie. Zároveň popri možnosti kúpy nejakej duchovnej literatúry, ktorú bolo možné si zakúpiť počas všetkých dní ľudových misií, si bolo možné kúpiť aj misijný kríž. Popoludní o 15:00 hod. v čase, keď Pán Ježiš zomrel na dreve KRÍŽA, bola slávnostná svätá omša. Na začiatku bol požehnaný misijný KRÍŽ, ktorý bude pamätníkom na tieto milostivé dni. Zároveň pri uctení tohto KRÍŽA môžeme získavať úplné odpustky 2-krát v roku (10. septembra – deň požehnania KRÍŽA a 14. septembra – sviatok Povýšenia SVÄTÉHO KRÍŽA). Po tomto požehnaní boli požehnané aj malé misijné kríže, ktoré si potom veriaci zobrali domov. Kríž – to bola aj téma poslednej misijnej kázne. Po kázni sme si obnovili svoje krstné sľuby. P. Peter Hertel na záver misií poďakoval p. farárovi, miništrantom, kurátorom, organistom, kostolníkovi a veriacim, ktorí prispeli k zdarnému priebehu misií. Samozrejme, že poďakovanie patrilo aj Všemohúcemu Bohu. Spolu sme zaspievali Te Deum. Boli sme vyzvaní vzbudiť si úmysel získať úplné odpustky a pátri misionári udelili požehnanie misijným krížom. Poďakovanie pátrom za všetkých veriacich farnosti Záhradné adresoval p. kurátor Ing. Rastislav Oravec. K nemu sa pridal aj náš p. farár. Po svätej omši pátri misionári odišli, ale ŽIVÝ PÁN je tu s nami!

Fotky a zvukové nahrávky pátrov misionárov nájdete na našej farskej webstránke farnostzahradne.sk/misie2017.

Informoval: Marek Bartkovský

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved