Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Strategický plán pre severnú pologuľu

Členovia XXV. generálnej kapituly prijali návrh, týkajúci sa potreby strategického plánu pre budúcnosť našej Kongregácie na severnej pologuli. Hoci si na oficiálnu verziu tohto rozhodnutia generálnej kapituly musíme ešte počkať, prijatý návrh je približne takýto:

„Generálne vedenie, v spolupráci s konferenciami Európy a Severnej Ameriky, vypracuje udržateľný strategický plán pre budúcu misijnú prítomnosť Kongregácie v Európe a v Severnej Amerike. Pri jeho tvorbe sa bude riadiť dvoma rozhodujúcimi zásadami:

Kongregácia nedokáže vyhovieť všetkým pastoračným potrebám. Je nutné stanovovať si priority. Základnou otázkou musí byť – kde my ako redemptoristi chceme v súčasnosti a v budúcnosti v týchto konferenciách ponúkať svoju charizmu.
V službách misijných priorít Kongregácie by malo byť priviesť spolubratov z iných konferencií k práci pre konferencie v Európe a Severnej Amerike, a nie udržiavať existujúce štruktúry, z ktorých niektoré už môžu byť zastaralé.“

Prečo tento strategický plán?

V niektorých oblastiach sveta existuje hlboký strach o budúcnosť našej Kongregácie, ako aj o budúcnosť inštitúcií, ktoré sú v Kongregácii doteraz činné.

Základ našej redemptoristickej tradície na severnej pologuli je prítomný predovšetkým v západnej Európe a severnej Amerike. Na týchto miestach Kongregácia prežíva veľmi ťažkú dobu. Až natoľko zložitú, že na týchto územiach má problém uspokojiť naliehavé pastoračné potreby. Je potrebná bezodkladná a kreatívna odpoveď, ktorá naplní výzvy poslania redemptoristov v týchto geografických oblastiach. Odpoveď, ktorá nebude len o „zaplnení prázdnych miest“ alebo o správe existujúcich domov. Je mnoho úrovní a aspektov, ktoré by sme mali zhodnotiť: takže na každom rokovaní konferencie by sa malo prioritizovať.

V priebehu posledného šesťročia pokračoval pokles Kongregácie v počtoch takmer rovnakou rýchlosťou ako počas uplynulých 25 rokov. Avšak tento pokles sa netýka celej Kongregácie. Niektoré jej časti a konferencie pokračujú v raste, pričom iné sa zmenšujú.

Táto štatistika zodpovedá informácii, ktorú sme dostali v Ríme, aktuálne ku dňu 15. október 2016.

Štatistika – Čísla                                           2016                2009          Zmena

Súhrnný počet členov kongregácie:          4974                5233         – 259              –  4,9 %

Európa                                                            1428                1705          – 277               – 16,2 %

Severná Amerika                                           523                  628          – 105               – 16,7 %

Latinská Amerika a Karibik                        1445                1518          – 73                 –  4,8  %

Ázia-Oceánia                                                 1163                1025          + 138              + 13,5 %

Afrika and Madagaskar                                415                 357           + 58                + 16,2 %

Kongregácia v Európe a severnej Amerike klesá v číslach pomerne rýchlo. Je jasné, že tento trend bude pokračovať aj v budúcnosti. Je to dosť zrejmé, keď pozeráme na rozloženie spolubratov podľa veku.

Priemerný vek: Severná Amerika (66,67); Európa (63,05); Latinská Amerika (52,47); Ázia a Oceánia (47,37); Afrika and Madagaskar (42,26).

Severná Amerika má najvyšší priemerný vek a dve tretiny bratov má viac než 60 rokov. V Európe má tiež 57 % viac než 60 rokov. Zamerajme sa ale predovšetkým na západnú Európu, kde je starších než 60 rokov viac než 75 % spolubratov. Sú to značne rozdielne čísla v porovnaní s Latinskou Amerikou, kde je viac než dve tretiny bratov mladších než 60 rokov. V Ázii-Oceánii je pod 60 rokov viac než 75 % bratov. A v Afrike je viac než 90 % bratov mladších než 60 rokov.

Toto sú len dve štatistiky o klesajúcich počtoch v konferenciách a o priemernom veku, no situácia je oveľa zložitejšia. Štatistiky nám o situácii, v ktorej sa nachádza Kongregácia, neprezradia všetko. No poukážu aspoň na niektoré trendy, ktoré je dôležité brať do úvahy.

Každá z konferencií sa vyvíja aj pozitívnym smerom. Európa začala pracovať na novej misii v Albánsku, ktorú má na zodpovednosť konferencia. Mnohé časti sa v súčasnosti veľmi spoliehajú na medziprovinčnú spoluprácu s bratmi z východnej Európy a iných konferencií.

Navyše v mnohých európskych častiach sa obnovilo zameranie na mimoriadne kázanie – cez misie, novény, masmédiá. Práca s migrantmi je znova nutná, predovšetkým v Európe, ale aj v celom svete – v mnohých situáciách vedúcich ku konkrétnym iniciatívam, ktoré zahŕňajú spoluprácu s diecézami, mužmi a ženami rehoľného i laického stavu.

Takže sa predpokladá, že ohľadne tohto strategického plánu budú v tomto roku iniciované úvahy a skutky na mnohých úrovniach: na úrovni generálnej rady, rady CRE a počas tretej fázy generálnej kapituly v Perthe (Škótsko) od 4. do 9. septembra 2017.

Prosím, podporujte nás vašimi myšlienkami a modlitbami.

Jacek Zdrzałek, CSsR

Zdroj: TU

Príbuzné články:

Apoštolské priority Konferencie Európa

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved