Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Slovo medzi nami na január: Jednota kresťanov – túžba Boha

Slovo medzi nami na prvý mesiac roka 2020 prináša texty o Božej túžbe po zjednotení kresťanov – o túžbe po tom, aby boli členmi jednej rodiny. Čitatelia v ňom nájdu aj predstavenie Kongregácie sestier svätého Cyrila a Metoda, ktorá sa modlí za jednotu kresťanov a prehľad ľudových misií redemptoristov v roku 2020.

Vydavateľ americkej verzie časopisu Jeff Smith v úvodníku hovorí, že číslo je venované povolaniu k jednote, pretože je potrebné uvažovať nad všetkými smutnými rozdeleniami medzi kresťanmi – katolíkmi, protestantmi a pravo­slávnymi – a modliť sa tak, ako sa modlil Je­žiš pri Poslednej večeri: „… aby boli jedno“ (Jn 17, 22).  Editor slovenského vydania Lukáš Vaník dopĺňa, že by sme mali prijať aj kresťanov s inými pohľadmi a stať sa jedným srdcom – aby láska Ducha Svätého v našich srdciach rozpustila nevraživosť, odstránila zlobu a zahojila zranenia.

Autor prvého článku uvažuje nad tým, ako by dnes mohla vyzerať zjednotená Cirkev, akým svedectvom by bola pre svet: stali by sme sa vzorom lásky, dokázali by sme svetu uká­zať, čo znamená starať sa o seba navzájom tak, ako sa o nás stará Kristus. Druhý text čísla sumarizuje, čo o téme obnovenia jednoty kres­ťanov učí Katolícka cirkev a čo prinieslo 55 rokov od zverejnenia dekrétu Druhého vatikánskeho koncilu o ekumenizme. Téma čísla sa ďalej rozvíja v článku o konkrétnych možnostiach, ako k zjednoteniu prispieť: každý z nás je totiž povolaný všemožne napomáhať náprave rozdelení a vnášať jednotu medzi veriacich rôznych kresťanských vyznaní.

V druhej časti januárového čísla nájdu čitatelia Slova medzi nami príbeh svätého Gregora Nazianzského a rozprávanie diakona Steva Greca o tom, ako ho Boh cez zázraky a uzdravenia pozval hlbšie ho poznať a deliť sa so svojou vierou s druhými. Jim Cahill vo svojom texte o tichu vysvetľuje, že bez každodennej tichej a sústredenej modlitby stráca schopnosť prežívať pokoj, zotrvať v tichu a počúvať. Robert a Małgorzata Wójcikovci predstavujú Domy milosrdenstva v Poľsku. Tie sú súčasťou medzinárodnej siete Unbound Network, založenej spoločenstvom Heart of the Father Ministries, ktoré ve­die Neal Lozano – jeden z autorov vydavateľstva Slovo medzi nami. Jeho modlitbo­vá služba oslobodenia bola potvr­dená Sekretariátom pre vierouku Konferencie katolíckych bisku­pov USA. Sestra Karola Vajdiarová SCM zoznamuje čitateľov s kongregáciou, ktorá sa modlí za jednotu kresťa­nov. Kongregácia sestier svätého Cyrila a Metoda má svoje korene na moravskom Velehrade a jej hlavným heslom sú slová Ježišovej veľkňazskej modlitby: „Aby všetci jedno boli.“

Časopis Slovo medzi nami vychádza 10-krát ročne a okrem aktuálnych tém v oblasti kresťanskej viery a kresťanského života prináša meditácie k liturgickým textom na každý deň. Objednať si ho možno na emailovej adrese predplatne@smn.sk.  

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved