Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Slovo medzi nami na február: Urobil si to pre mňa

Februárové Slovo medzi nami prináša duchovnú obnovu s pápežským kazateľom pátrom Ranierom Cantalamessom, OFMCap. o svätej Matke Terézii z Kalkaty, ale aj rozprávanie redemptoristu a laického misionára o misiách v Keni či predstavenie novej rubriky spojenej s Rokom Božieho slova.

Vydavateľ americkej verzie časopisu Jeff Smith uvádza malú duchovnú obnovu s pápežským kazateľom pátrom Ranierom Cantalamessom, OFMCap. o svätej Matke Terézii z Kalkaty a čitateľov upozorňuje, aby si jeho alebo Matku Teré­ziu nepoložili na akýsi piedestál, ale vnímali ich skôr ako svojich spolupútnikov na ceste k Ježi­šovi. Editor slovenského vydania Lukáš Vaník píše, že by sme mali myslieť na to, čo chce od nás Boh teraz, čo kvôli nemu môžeme vykonať s väčšou radosťou a láskou, čo sú naše „špendlíky“, ktorými môžeme zachraňovať duše rovnako účinne ako misionár v ďalekých krajinách.

V prvom texte februárového čísla sa Ranier Cantalamessa, OFMCap. pýta, či poznáme živého Ježiša a na citátoch Matky Terézie ukazuje, že pre ňu nebol niečím abstraktným, súbo­rom dogiem a právd viery alebo len spomienkou na osobu, ktorá žila v inom čase. Bol pre ňu sku­točnou, živou osobou, kýmsi, na koho môžeme hľadieť vo svojom srdci a komu dovoľujeme hľadieť na nás. Názov ďalšieho textu – Vytrvať v modlitbe počas temnoty – predznamenáva dnes už známe fakty zo života Matky Terézie. Od istého obdobia o svojej „temnej noci duše“ už takmer nehovori­la; nebolo to preto, že by sa táto jej noc skončila, ale preto, lebo sa s ňou naučila žiť. Nielenže ju prijala, ale vnímala aj to, akú mimoriadnu milosť jej prináša. O tom, ktoré slovo bolo pre sväticu kľúčové, hovorí ďalší článok. Bolo to Kristovo zvolanie „žíznim“ (lat. sitio) na kríži. V každej kaplnke Misionárok lásky je toto slovo napísané vedľa kríža stojaceho na oltári.

V druhej časti februárového čísla nájdu čitatelia Slova medzi nami text Patty Whelpleyovej o dominovom efekte mužských katolíckych skupín. Jeden z jej členov hovorí, ako ho zmenilo, že bol v spoločnosti dobrých mužov – stal sa lepším a zosilnela tak aj jeho farnosť. Alisha Ritchieová v ďalšom texte opisuje, ako ju, vtedy dvanásťročnú, po odchode svojej staršej sestry Michelle z domu trápila osamelosť a beznádej. Nau­čila sa však hlbšie závisieť od Boha, nastúpila na cestu praktickej a kaž­dodennej závislosti od Pána, ktorý sa stal jej novým najdôvernejším spoločníkom. Mark Hart sa vo svojom článku Stretnúť sa v i-svete pýta, ako dokážeme zostať skutočne prítomní jedni pre druhých a pre Pána vo svete presýtenom technikou. Kľúčom k dobrým vzťahom v rodine je totiž prítomnosť; tá je rovnako kľúčom k nášmu vzťahu s Bohom. Bohumír Živčák, laický misionár spolupracujúci s redemptoristami, a páter Rastislav Dluhý, ktorý je členom komunity redemptoristov na Litve, rozprávajú o svojich misiách v Keni, na ktorých sa zúčastnili v októbri minulého roku. Keďže na Slovensku sa nedávno začal Rok Božieho slova, táto téma bude prítomná aj na stránkach časopisu – Marián Kováčik na úvod novej rubriky vysvetľuje, že pôjde o motiváciu čitateľov, aby Sväté písmo znovu zobrali do rúk nielen pre nedeľné čítania, ale pre hlbšie poznanie toho, čo nám chce milovaný Boh povedať ako svojim milovaným deťom.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved