Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Rehoľní bratia sa môžu stať vyššími predstavenými

Generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl adresoval všetkým členom našej rehoľnej rodiny list, v ktorom píše o nedávnej zmene v kánonickom práve. Tá umožňuje, aby boli za vyšších predstavených (generálny predstavený, provinciál, provinciálny vikár, vice-provinciál) zvolení aj rehoľní bratia.

Drahí spolubratia, sestry, partneri v misii a spolupracovníci,

volebný proces sa približuje k výberu nových (vice) provinciálnych a regionálnych vedení. Rád by som Vám oznámil, že Svätý Otec, pápež František, 18. mája 2022, potvrdil Rescriptum ex audientia, v ktorom upravuje Kán. 588 §2 Kódexu kánonického práva.

Svätý Otec udelil Dikastériu pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života fakultu schvaľovať do úradu vyššieho predstaveného, v klerických rehoľných inštitútoch pápežského práva, rehoľníkov, ktorí nie sú klerikmi, na základe osobitného uváženia, bez zmeny Kán. 134 §1.

Konštitúcia 1. hovorí: „Kongregácia najsv. Vykupiteľa, založená sv. Alfonzom, je klerický, misionársky, rehoľný inštitút pápežského práva a exemptný, s členmi rôznych obradov.“ Spomenutý reskript sa preto vzťahuje na našu Kongregáciu.

Naša história sa tým nemení. Umožňuje našim rehoľným bratom slúžiť ako miestni predstavení, vyšší predstavení (vice) provincií, ako aj prijať poslanie generálneho predstaveného. Kongregácia najsv. Vykupiteľa, od svojho založenia v roku 1732, prijímala vysvätených i nevysvätených členov. Všetci zložili tie isté rehoľné sľuby a mali účasť na evanjelizácii opustených a chudobných. Generálny predstavený bol vždy kňazom a predstavení miestnych komunít boli vyberaní spomedzi vysvätených členov. V 19. storočí boli zakladané prvé provincie a provinciálni predstavení a ich vikári boli vyberaní jedine spomedzi vysvätených členov.

Postupom času viedlo rozlišovanie medzi vysvätenými a nevysvätenými k prehlbovaniu rozdielov. Rozdiely sa prejavovali vo formačných programoch provincií, v nosení rehoľného habitu, v určení miesta pri spoločnej modlitbe a v refektári. Mnohé boli ovplyvnené kultúrou a cirkevnou mentalitou. V druhej polovici 20. storočia boli nerovnosti a rozdiely medzi členmi čoraz viac vnímané ako výzva pre chápanie našej spoločnej rehoľnej identity redemptoristov-misionárov. Viaceré podoby nerovnosti boli odstránené zo života komunít.

Reformy po II. vatikánskom koncile a zvlášť obnova našich Konštitúcií (1967 – 1982) zdôraznili našu rovnosť v komunitách a našu spoluzodpovednosť v spoločnom živote, pozorne rešpektujúc autoritu a zodpovednosť legitímne ustanoveného predstaveného. Požiadavka sviatosti kňazstva pre vyšších a miestnych predstavených ostala zachovaná, v súlade s jednotným právom Cirkvi.

Za posledných tridsať rokov sa Kongregácia pri rôznych príležitostiach zaoberala týmto rozdielom medzi vysvätenými a nevysvätenými členmi našich komunít. 24. generálna kapitula 2009 zvolila Jeffreyho Rolle za prvého generálneho konzultora spomedzi rehoľných bratov. Na 25. generálnej kapitule 2016 kapitulári rozhodli, že musíme nájsť nové spôsoby ako bratov zaradiť do služby vedenia v našich miestnych komunitách a provinciách. Neexistovali nariadenia na to, aby rehoľní bratia nemohli byť členmi (vice) provinciálnych vedení ako konzultori. V mnohých jednotkách však rehoľný brat nebol za konzultora nikdy zvolený.

Pri voľbách do vedenia, ako aj pri menovaní miestnych predstavených, by som Vás rád povzbudil, na základe rozhodnutia pápeža Františka, k prehĺbeniu našej redemptoristickej misionárskej identity a k pouvažovaniu nad spoločnou misiou všetkých redemptoristov. V oboch prípadoch treba pamätať na to, že rehoľník, ktorý je potvrdený alebo určený za predstaveného, musí mať kvality vyžadované zákonom (Kán. 149), ako aj vlastnosti, o ktorých hovoria Konštitúcie našej Kongregácie (K. 124 b; 138 a). Do zoznamu členov s pasívnym hlasom, pre voľby na najbližšie štyri roky, majú byť umiestnení aj vhodní rehoľní bratia.

Nech sa sv. Alfonz prihovára za celú Kongregáciu a povzbudzuje nás k pravdivej vernosti našej charizme, nám zverenej pre dobro celej Cirkvi.

P. Michael Brehl CSsR

generálny predstavený

31. august 2022, Rím

Pripravil mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved