Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptorista Stanislav Přibyl sa stal 21. litoměřickým biskupom

V sobotu 2. marca 2024 sa v litoměřickej katedrále sv. Štěpána konala slávnostná bohoslužba, pri ktorej prijal biskupskú vysviacku Stanislav Přibyl CSsR, doterajší generálny sekretár Českej biskupskej konferencie a bývalý provinciál pražskej provincie redemptoristov. Hlavným svätiteľom bol pražský arcibiskup a predseda Českej biskupskej konferencie Jan Graubner a spolusvätiteľmi teraz už emeritný biskup litoměřickej diecézy Jan Baxant a biskup Gregor Maria Hanke OSB z partnerskej eichstättskej diecézy v nemeckom Bavorsku. Vysviacky sa zúčastnilo aj viacero spolubratov z Provincie Bratislava – Praha, vrátane pátra provinciála Jozefa Mihoka CSsR a spolubratia z Viceprovincie Michalovce s viceprovinciálom Miroslavom Bujdošom CSsR. Heslom biskupa Stanislava je Pax vobis – Pokoj s vami.

Viedenský arcibiskup Christoph kardinál Schönborn OP, ktorý sa narodil v litoměřickej diecéze na hrade Skalka u Vratislavy a je priamym potomkom kňažnej sv. Ludmily, babičky sv. Václava a chronologicky prvej českej svätice, vo svojej homílii okrem iného povedal:

„Milovať Ježiša znamená milovať ľudí. Milovať ich! Starať sa o nich! Mať vášnivý záujem o to, čo robí ich život životom. Môj predchodca, kardinál König, ma vždy a znova dojímal svojím živým záujmom o to, čo robí život ľudí životom. Dnes, tu v litoměřickej katedrále, si na neho spomínam celkom vedome. Bolo to 16. apríla 1974, keď sa spolu s ďalšími kardinálmi, medzi nimi aj s kardinálom Wojtyłom, a ďalšími tromi tisíckami ľudí zúčastnil na pohrebe kardinála Štěpána Trochtu. Sme dostatočne vďační, že dnes môžeme slobodne sláviť svätorečenie biskupa Stanislava? Od Nežnej revolúcie sa veľa zmenilo. Ešte si dobre pamätám na svoju návštevu litoměřického seminára v prvých januárových dňoch roku 1990. Rektorom bol vtedy Vojtěch Cirkle. Od kanonizácie Anežky Českej v Ríme 12. novembra 1989 tu vládla úžasná povznášajúca atmosféra. Aj mne bolo umožnené ju zažiť. Čo z tejto atmosféry zostalo po tridsiatich štyroch rokoch, čo sa z nej stalo? Aký je čas, v ktorom budeš, milý Stanislav, teraz biskupom? Môžem ti niečo povedať: v súčasnosti sa s rastúcim záujmom pozeráme na Cirkev v Českej republike. Najmä tu vo Viedni, ale aj v Rakúsku všeobecne, a áno, v celej „západnej“ Európe, zažívame prudký nárast sekularizácie so všetkým, čo k tomu patrí. Tie sú už takmer za nami ako dôsledok komunizmu a ekonomického liberalizmu. V poslednom čase sa na vás obraciame, aby sme sa lepšie naučili, ako máme ako cirkev žiť v takejto sekulárnej spoločnosti, a to aj s oveľa skromnejšími finančnými zdrojmi. Pápež Benedikt XVI. na to poukázal už v roku 2009, že sa od Českej republiky môžeme učiť, ako môže vyzerať byť kresťanom dnes v tejto sekulárnej spoločnosti.“

Celú homíliu nájdete tu.

Na konci bohoslužby povedal nový biskup okrem iného aj toto:

„Mám velkou radost a jsem plný vděčnosti. V první řadě Pánu Bohu. Stále nevycházím z úžasu, že si vybral člověka nijak významného a vzešlého z obyčejných poměrů. Chci moc poděkovat své mamince, která je tu s námi a která toho pro mou víru dost udělala a taky kvůli tomu musela dost vydržet. Chci poděkovat i svému tatínkovi, který zemřel již před dvaceti lety. Jeho láska k hudbě na mě přeskočila a ačkoli to jistě nezamýšlel, přivedla mě od varhan až sem. Děkuji všem svým příbuzným, bylo nám vždy spolu dobře a věřím, že tomu tak bude i v budoucnosti. Mám ještě jednu rodinu. To jsou moji spolubratři redemptoristé. Jsem rád, milí bratři, že jste tu dnes se mnou. Své povolání na litoměřický biskupský stolec chápu podle našeho charismatu jako povolání misijní se zvláštním zřetelem na ty, kdo naši pomoc nejvíce potřebují. Máte u mě vždy otevřené dveře, můj domov je vaším domovem.“

Celý príhovor biskupa Stanislava Přibyla CSsR nájdete tu.

Spracoval mediálny tím redemptoristov.

Foto: www.clovekavira.cz

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved