Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Prilož ruku k dielu na stavbe Božieho domu!

Použi ma, Pane!
Každý z nás má v Písme svoje obľúbené miesta. Jeden z mojich obľúbených úryvkov je o Božej láske k nám a o našom povolaní milovať Boha a svojich blížnych. Ďalší môj obľúbený text opisuje vznešenosť a svätosť Boha. A mám rád aj tie časti, kde nás Boh vysiela na cestu a káže nám slúžiť jeho kráľovstvu a budovať Cirkev. Na túto poslednú skupinu úryvkov sa chceme tento mesiac zamerať a modliť sa: „Použi ma, Pane!“
V jednom z týchto textov Boh prorokovi Aggeovi prikazuje naliehať na Izraelitov, aby prestali vydávať toľko energie na budovanie svojich vlastných domov a venovali sa aj budovaniu chrámu, „Pánovho domu“ (Ag 1, 2). Máme príbeh aj o inom prorokovi, Izaiášovi, ktorý zažil pôsobivú víziu Boha. Izaiáš bol týmto videním taký ohromený, až sa bál o svoj život. No Boh ho očistil od jeho hriechov a spýtal sa: „Koho mám poslať, kto nám pôjde?“ „Hľa, tu som,“ odpovedal Izaiáš okamžite, „mňa pošli“ (Iz 6, 1 – 8). A kto by mohol zabudnúť na slová samého Ježiša, ktorý svojim učeníkom povedal: „Vy im dajte jesť!“ (Lk 9, 13)? A na inom mieste: „Choďte a získavajte učeníkov“ (porov. Mt 28, 19).

Ježiš na samom začiatku svojho účinkovania Šimonovi a Ondrejovi povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí“ (Mk 1, 17). Dnes, po dvetisíc rokoch, nás pozýva k tomu istému. Žiada nás, aby sme sa snažili prispôsobiť svoje harmonogramy, plány a priority tak, aby sme mohli slobodnejšie poslúžiť jeho prioritám – zvlášť vtedy, keď ide o podanie pomocnej ruky druhým ľuďom. Nežiada nás však, aby sme to všetko urobili sami. Dáva nám Ducha Svätého, ktorý nám môže pomôcť byť pozornejšími na potreby ľudí vôkol nás.

Postav znovu môj dom
Okolo roku 520 pred Kristom sa otázke disponibility venoval aj prorok Aggeus. Izraelský národ sa po sedemdesiatročnom vyhnanstve v Babylone opäť usadil v Jeruzaleme. Začali nanovo stavať svoj chrám, ale práce boli z viacerých príčin pozastavené a ľudia sa namiesto toho zamerali na krásu svojich vlastných domov a úrodnosť svojich polí. „Vám už prišiel čas bývať vo vykladaných domoch, a tento dom bude pustý?“ (Ag 1, 4). Vyzval ich, aby sa pozreli na svoju situáciu: „Veľa ste siali, zvážate málo; jedli ste, a nenasýtili ste sa“ (1, 6).
Kým sa toto posolstvo ujalo, prešlo niekoľko týždňov, no napokon naň ľudia zareagovali. Vymysleli spôsob, ako sa venovať stavbe chrámu a popritom si zároveň plniť svoje povinnosti. A tak bol chrám znovu postavený a ľud mal napokon miesto, kde mohol opäť uctievať Pána.
Kiež si my všetci – každý človek a každá farnosť – vezmeme k srdcu slová proroka Aggea. Aj keď je Cirkev krásna, predsa stále potrebuje opravu. Ako povedali otcovia Druhého vatikánskeho koncilu, Cirkev „je svätá a zároveň stále potrebuje očisťovanie“ (Lumen gentium 8). Túto potrebu očisťovania môžeme vidieť aj vôkol seba. Toľkí ľudia prestali praktizovať svoju vieru. Taká veľká časť sveta žije v osamelosti, bez nádeje a lásky. Toľkí sú zviazaní pocitom viny, hanby, odporu alebo trpkosti.
Boh nás chce do týchto situácií poslať. Chce, aby sme raneným ponúkli jeho lásku a jeho milosrdenstvo. Chce, aby sa mu dali k dispozícii. Chce, aby sme znovu vybudovali Cirkev. Odpovedzme teda spoločne na toto pozvanie.

(C) Myšlienky z časopisu Slovo medzi nami, september 2017

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved