Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

P. Jozef Mihok viedol duchovné cvičenia pre seminaristov

Seminaristi z Badína absolvovali duchovné cvičenia v Melčiciach-Lieskovom

Františkánske duchovné centrum v obci Melčice-Lieskové sa v dňoch 27. – 30. októbra stalo miestom konania duchovných cvičení bohoslovcov Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne. Exercitátorom cvičení bol otec Jozef Mihok CSsR, redemptorista pôsobiaci vo farnosti Radvaň v Banskej Bystrici.

Večer po príchode sa o. Mihok vo svojej prednáške venoval téme Božej lásky. Hovoril, že to, čo robí kresťana kresťanom, je spoznanie Božej lásky a že toto vedomie nás má nasmerovať ku konaniu nie preto, aby nás Boh miloval, ale preto, lebo sme Bohom milovaní. Nasledujúci deň vychádzal vo svojich myšlienkach z toho, že sme Božími deťmi a venoval sa prekážkam, ktoré nám bránia prijať túto pravdu do svojho života. Poukázal na fakt, že nie sme schopní zachrániť sa sami a podčiarkol nevyhnutnosť odpustenia, pokiaľ chceme naplno žiť ako Božie deti. V popoludňajšej prednáške hovoril o povolaní a o problémoch, ktoré bránia jeho uskutočneniu. Ako kritérium úspešnosti povolania uviedol nie počty a čísla, ale to, či sme tam, kde máme byť a vtedy, keď tam máme byť. V sobotu sa exercitátor sústredil na podstatnú súčasť kňazského povolania, ktorou je byť prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Hovoril o modlitbe za druhých ako o privilégiu priateľov Boha a o tom, že samotná modlitba je väčšia výsada ako jej výsledok. Popoludní sa zameral na Ježišovu výzvu apoštolom, keď bolo potrebné nakŕmiť zástup: „Vy im dajte jesť!“. Zdôraznil potrebu zmeny zmýšľania, aby sme si namiesto pozerania na to, čo nemáme, uvedomili, čo máme a ponúkli to Bohu, aby to rozmnožil. V záverečnej prednáške o. Mihok hovoril o vernosti a jej dôležitosti pre kňazov. Vernosť a milosrdenstvo charakterizoval ako dva úzko spojené atribúty Boha. Nakoniec povzbudil seminaristov k zdravej sebadôvere, aby si uvedomili, že keď Boh povoláva, dáva aj schopnosti toto povolanie naplniť.

O bohoslovcov sa počas exercícií starali sestry františkánky Premenenia. V súčasnosti spravujú Františkánske duchovné centrum v Melčiciach-Lieskovom.

TK KBS informoval Peter Výboh

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved