Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Obnova misií vo farnosti Nováky

Farnosť Nováky s počtom obyvateľov 4 000 je súčasťou diecézy Banská Bystrica a nemá žiadne filiálky. Misionárov P. Ivana Flimela CSsR a P. Róberta Režného CSsR presne po roku od farských misií pozval na ich obnovu správca farnosti Ivan Iskra.

Keďže farnosť sv. Mikuláša je bez filiálky, celý program obnovy sa uskutočnil vo farskom kostole a začal v stredu večer sv. omšou.  Misionári vo štvrtok dopoludnia navštívili starých a chorých v ich domácnostiach, kde im vyslúžili sviatosti pomazania a spovede. V piatok doobeda bola omša pre chorých, počas ktorej sa veriacim vyslúžila sviatosť pomazania. V ten istý deň večer bola omša pre mladých (hlavne pre kandidátov na birmovanie), počas ktorej sme uvažovali o viere v živote kresťana. V sobotu si mohli zasa manželia obnoviť svoje manželské sľuby. Obnova sa zakončila v nedeľu. Počas celej obnovy boli misionári k dispozícii na sviatosť zmierenia. Vo farnosti veľmi dobre funguje spoločenstvo mládeže, ktoré vypomáha aj pri hudobnom doprovode počas sv. omší. Niektorí z tohto spoločenstva sú zapojení ako animátori pri príprave mladých na sviatosť birmovania. Je to už väčšinou vysokoškolská mládež, vo farnosti chýbajú hlavne tínedžeri – okrem miništrantov – ktorí by sa aktívne zapájali do života farnosti. Možno práve nádejných birmovancov to „chytí za srdce“. Na obnovu prichádzalo veľa ľudí nielen z farnosti, ale aj z okolia.

P. Róbert Režný CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved