Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Nižné Ružbachy 31. 8. – 8. 9. 2013 (Spišská diecéza)

V doch od 31. augusta do 8. septembra uskutonil misijný tím z Podolínca pod vedením P. Michala misie, ktoré neboli pôvodne v programe schválenom na tento rok, vo farnosti Nižné Ružbachy s filiálkou Lacková. Je to susedná farnosPodolínca. Špecifikom tejto menšej farnosti je, že väšinu obyvatestva tvoria Gorali hovoriaci svojím dialektom. Je to pomerne živá farnos, kde sa vemi dobre pracuje s mládežou a demi, oho dôkazom bola aj silná úasa angažovanosdetí na celom programe misií.alším príkladom je skautské hnutie, ktoré tu stabilne funguje niekoko rokov. Problémom je nezamestnanos, ktorá zapríiuje, že mnoho mužov musí dochádzaza prácou asto aj do zahraniia.

Na obnove manželských subov sa zúastnilo 38 párov. Sviatospomazania chorých prijalo približne 150 veriacich v oboch obciach dohromady. Na záver misii, za peknej úasti udí, bol posvätený nový misijný kríž, na ktorom je vyznaený aj rok 1970, kedy tu, už poas nástupu normalizácie, viedol misie náš P. Augustín Krajík. P. Róbert Režný.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved